ספר מצוות השם, במדבר י

מצווה שפה
מצוות עשה: לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא
(קנב) מצוות עשה: לתקוע בחצוצרות על קרבנות במקדש.
שנאמר: "וביום שמחתכם וגו' ותקעתם בחצוצרות על עלותיכם ועל זבחי שלמיכם וגו'" במדבר י, י.

מראי מקומות:
ראש השנה דף כ"ו; תענית דף י"ח;
רמב"ם הלכות תעניות פרק א' הלכות א'-ד', והלכות כלי המקדש פרק ג' הלכות ה'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ע;
שו"ע אורח חיים סימן תקע"ו.