ספר מצוות השם, במדבר כח

מצווה תב
מצוות עשה: להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום
(קסד) מצוות עשה: להקריב שני קרבנות תמידין בכל יום אחד בבוקר ואחד בערב.
שנאמר: "שנים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעש בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים" במדבר כח, ג-ד.

מראי מקומות:
מסכת תמיד;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ט;
רמב"ן מנה תמיד הבוקר ותמיד הערב לשתי מצות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"צ.


מצווה תג
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בשבת
(קסה) מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף בשבת.
שנאמר: "וביום השבת שני כבשים וגו' ושניהם עולות" במדבר כח, ט.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ד' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ה.


מצווה תד
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בראש חודש
(קסו) מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף בראש חדש.
שנאמר: "ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה' פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים וגו' ושעיר אחד חטאת" במדבר כח, יא-טו.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ו.


מצווה תה
מצוות עשה: להקריב קורבן מוסף בעצרת
(קסז) מצוות עשה: להקריב קרבן מוסף בחג השבועות הנקרא עצרת ונקרא יום הבכורים.
שנאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בבעתיכם וגו' והקרבתם עולה לריח ניחוח לה' פרים בני בקר שנים אייל" במדבר כח, כו-כז.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ח' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"א.