ספר מצוות השם, דברים ח

מצווה תלא
מצוות עשה: לברך ברכת המזון
(קפ) מצוות עשה: לברך ברכת המזון אחר אכילה.
שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך וגו'דברים ח, י.

מראי מקומות:
ברכות דף כ' ופרקים ו'-ח';
רמב"ם הלכות ברכות פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: י"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ז;
שו"ע אורח חיים סימן קפ"ד-כ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ט.