ספר מצוות השם, דברים י

מצווה תלב
מצוות עשה: לאהוב את הגר
(קפא) מצוות עשה: לאהוב את הגר.
שנאמר: "ואהבתם את הגר וגו'דברים י, יט.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף נ"ט;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י'.


מצווה תלג
מצוות עשה: לירא את ה'
(קפב) מצוות עשה: לירא את ה'.
שנאמר: "את ה' אלהיך תירא" דברים י, כ.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ו;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ד';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ד'.


מצווה תלד
מצוות עשה: להתפלל בכל יום להשית'
(קפג) מצוות עשה: להתפלל בכל יום להשם יתברך.
שנאמר: "אותו תעבוד" דברים י, כ.

מראי מקומות:
ברכות פרקים ג'-ה'; ריש תענית;
רמב"ם הלכות תפילה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ה';
רמב"ן משיג שתפלה דרבנן כי אם בעת צרה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ט;
שו"ע אורח חיים סימן פ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"א.


מצווה תלה
מצוות עשה: להתדבק בתלמידי חכמים
(קפד) מצוות עשה: להתדבק בחכמים ותלמידיהם.
שנאמר: "ובו תדבק" דברים י, כ.

מראי מקומות:
כתובות דף קי"ד;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ו',
ועיין השגת רמב"ן במצוות עשה: ז';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ח';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"ה.


מצווה תלו
מצוות עשה: לישבע באמת בשמו יתברך
(קפה) מצוות עשה: לשבע באמת בשמו יתברך.
שנאמר: "ובשמו תשבע" דברים י, כ.

מראי מקומות:
נדרים דף ח'; סנהדרין דף ס"ג; תמורה דף ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ז';
רמב"ן משיג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ח.