ספר מצוות השם, דברים לא

מצווה תריב
מצוות עשה: להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך
(רמז) מצוות עשה: להקהיל את ישראל אנשים ונשים וטף והמלך יקרא באזניהם פרשיות התורה.
שנאמר: "והקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו'" דברים לא, יב.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"א;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ל.


מצווה תריג
מצוות עשה: שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו
(רמח) מצוות עשה: שכל אחד מישראל יכתוב לו ספר תורה.
שנאמר: "כתבו לכם את השירה הזאת" דברים לא, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף כ"א; בבא בתרא דפים י"ג, י"ד; מנחות דף ל';
רמב"ם הלכות תפילין ומזוזות וספר תורה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: י"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן ר"ע;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ה;