חוסר סמכות עקב פיצול תביעות רכושיות בין בית המשפט לבית הדין
דחיית תביעת גירושין וחיוב בכתובה
חלוקת רכוש
יפוי כוח להעברת חלק הבעל בדירה על שם האשה ולא נעשה בו שימוש
צוואה שנערכה בסיוע המוטב בה
גדרי ''משיאתו שם רע בשכניו'' ו''משמשתו נידה'' והפסד כתובה בגינם ובגין מרידה
חיוב בעל ''מורד'' בגט ובכתובה