דחיית בקשה להיתר נישואין עם נטען
השבה ליהדות וגט לחומרא
חוסר סמכות לאחר בקשה ליישוב סכסוך
סמכות ביה''ד לדון במזונות ילדים שנכרכו
חיוב כתובה
סמכות ביה''''ד לדון במזונות קטינים
סמכות בין-לאומית לדון בגירושין ובהחזקת ילדים
תוקפו של הסכם כשחל שינוי בערך הדירה עקב עיכוב בתשלום
חיוב כתובה בבני זוג שעזבו את מקום מגוריהם המשותף ולא הקפידו על טהרת המשפחה
קביעת סמכות בתביעת מזונות קטינים כרוכה כאשר רק קטין אחד נכרך
סמכות בית הדין לברר התנגדות לצו ירושה של הטוענת להיותה "ידועה בציבור"
חיוב הבעל בגט בטענת "מאיס עלי" ובשל "רועה זונות"באומדנא דמוכח
היתר נישואין – קידושי שחוק ונישואין פקטיביים
נישואי מינקת שהתעברה מתרומת זרע
דחיית בקשה לנישואי מינקת
דחיית תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענת כפייה