דחיית בקשת עד לקבלת דמי בטלה
חיוב גט - בירור שיטות רבינו ירוחם ומהרשד''''ם -
חלוקת רכוש במורדת
סיווג חוב ממוני כחוב מזונות
חטיפת קטינה מישראל ואימוצה שלא כדין
דחיית תביעה כשמטרתה גביה שלא כדין
אי־עמידה במועדי תשלום כעילה לביטול הסכם
קיום ופרשנות הסכם חלוקת עזבון; תוקף הודאות באי כח ואפוטרופוס