צוואה שנערכה בסיוע המוטב בה
גדרי ''משיאתו שם רע בשכניו'' ו''משמשתו נידה'' והפסד כתובה בגינם ובגין מרידה
חיוב בעל ''מורד'' בגט ובכתובה