אמתלא על הודאה שזינתה שטענה כדי שיגרשה
חשש מביטול נישואין כאונס במתנת דירה