תישארה תונברה תצעומ תטלחה לש אלמה חסונה
תולתשהה אשונב


ילארשי לואש ברה

ג"משת ביבא 'ד ץבוק ,יזכרמ ינבר ןואטיב ,יאקרבםיחנומ תרדגה תפסותב ,תונברה תצעומ תטלחה חסונ תא איבמ רמאמה:תיצמת
הסדה םילוח תיבב בל תולתשה עוציבל עגונב םיבתכמ ינשו ,תוומה ןמז תעיבקל םייטנבלר
.םילשוריב

.תוומ ,האופר ,םירביא תולתשה ,הכלה :חתפמ תולימ

תדעו תוצלמה תא דחא הפ הרשיא ,ז"משת ןושחרמ ח"רד 'א ,םויה התבישיב ר"הרה תצעומ
:ןמקלדכ תולתשהה

סחיב הכלהה תדמע תא עובקל תואירבה דרשמ ידי לע השקבתנ לארשיל תישארה תונברה (1
הדמל רשא םיאפורו םינבר לש תפתושמ הדעו ר"הרה התנימ ךכ םשל .לארשיב בל תולתשהל
לש תעד תווחו ץועיב הרזענ הדעוה .הלאשל םיעגונה םייתכלההו םייאופרה םיטבהה תא ןויעב
.םילשוריב קדצ ירעשו הסדה םילוחה יתבב הז םוחתב םיאפורה ילודג

ר"הרהו ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה ןואגה י"ע קספנ (הנש 17 ינפל) בלה תולתשה ןדיע תליחתב (2
.דחאכ לתשומהו םרותה לש הלופכ החיצר ןידמ בל תלתשה רוסאל ל"צז ןמרטנוא י"ארגה לארשיל
בל תולתשהל םיעגונה םייאופרהו םייתדבועה םינותנב ידוסי יוניש לח תונורחאה םינשה 10 -ב
:ןמקלדכ
הנש תוחפל םייחב תורתוויה) "םלוע ייח" לש 80% -כל העיגמ לתשומה לצא חותינה תחלצה .א
.םינש שמח םייחב םיראשנ 70% -כו ,(הלתשהה רחאל
תנתינ יתלבו תיפוס איה רטפנה לש המישנה תקספהש חוטבו ןימא ןפואב עובקל םויכ ןתינ .ב
.הרזחל
,ב"הראב בל תלתשה עוציב ןורחאה ןמזב ריתה ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה ףאש תויודע ונינפל ואבוה .ג
.בל תלתשה רובעל בל ילוחל םיצעימה םילודג םינבר לע ונל עודי ןכו

תניחבב רורב ןפואב וז הכלהב עירכהל ונילע הבוח ,שממ שפנ חוקיפל תעגונ הלאשהו רחאמ (3
.רהה תא ןידה בוקי

הכלהה יפ לע תוומה עבקנ ,ח"לש ד"ויה ס"תחה קספו (ה"פ) אמויב 'מגה תודוסי לע ךמתסהב (4
המישנהש אדוול שי ןכל .(ב"לק 'יס ג"ח ד"וי קלח השמ תורגא ת"וש הארו) .המישנה תקספהב
.דוע רוזחת אלש ןפואב ןיטולחל הקספ
המישנה תא ליעפמה אוה אוהש ,חומה עזג ללוכ ,ולוכ חומה סרה תחכוה י"ע עובקל ןתינ תאז
.םדאב תימצעה

:םיאנת 5 תשרוד (4 ףיעסב) ל"נכ העיבקש האופרה םלועב לבוקמה (5
.העיגפה תביס לש הרורב העידי .א
.תיעבטה המישנה לש תטלחומ הקספה .ב
.סורה חומה עזג ןכאש תוטרופמ תוינילק תוחכוה .ג
.BAER ןוגכ תויעדמ תוקידב תועצמאב חומה עזג סרה לע תויביטקייבוא תוחכוה .ד
תועש 12 ךשמל םניעב םיראשנ ,חומה עזג תוליעפ יאו תטלחומה המישנה תקספהש החכוה .ה
.לבוקמו אלמ לופיט ידכ ךות ,תוחפל

ךיראתב םילשוריב הסדה ח"היב יאפור ידי לע העצוהש יפכ תוומה תעיבקל העצהב ונייעש רחאל (6
תלבוקמ תויהל הלוכיכ התוא םיאצומ ונא ,ז"משת ירשתב 'ה ךיראתב ר"הרל השגוהו ה"מ זומת 'ח
.חומה עזג לש (BAER) תיעדמ תיביטקייבוא הקידב הל ףסוותת םא הכלהה יפ לע

זכרמב (הנואת יעגפנמ) בל תלתשה ריתהל הנכומ לארשיל תישארה תונברה ,רומאה רואל (7
:םיאבה םיאנתב םילשוריב הסדה יאופרה
.הלעמל רומאש יפכ םרותה לש ותומ תעיבקל םיאנתה לכ םויק .א
.םרותה לש ותומ תא עבוקה תווצב אלמ רבחכ לארשיל תישארה תונברה גיצנ ףותיש .ב
םעפ ,ר"הרה י"ע תואירבה דרשמל שגותש המישר ךותמ תואירבה דרשמ ידי לע הנומי הז גיצנ
.הנשב
.בלה תמורת ןתמל ותחפשמ וא םרותה לש בתכב המכסה שארמ ןתנית .ג
(Review Committee) ר"הרה םע ףותישב תואירבה דרשמ םעטמ הנוילע בקעמ תדעו תמקה .ד
.לארשיב בלה תולתשה ירקמ לכ תקידבל
.ל"נה םילהנה לכ תא תויצרא תונקתב עבקי תואירבה דרשמ .ה

.לארשיב בל תולתשה עוציבל רתיה םוש ןיידע ןיא 7 ףיעסב םיטרופמה םיאנתה תלבקל דע (8

תישארה תונברה לש בקעמ תדעו םקות יזא ,7 ףיעסב םיטרופמה םיאנתה י"פע רתיה ןתני םא (9
.רתיהה יאנת לש אלמ יולימ אדוול הדיקפתש

;םילשורי הסדה תעצה יפל יחומ תוומ תעיבקל םינוירטירקה .א :םיחפסנ
.BAER עוציבל לוקוטורפ .ב'א חפסנ
יחומ תוומ תעיבק

יללכ .1
תעיבקל םילהנ לע יאופרה דעוהו הסדה תיניצידמ תורדתסה תלהנה תוטלחה תא םשיימ הז להונ
.םייחרכה םיבלש השולש לע תססבתמ יחומה תוומה תנחבא .יחומ תוומ
תווצ י"ע ,יחומ תוומ עובקל היהי ןתינ ,םאולמב ,הז להונב םיטרופמה ,םיבלשה תשולש ואלמתה
.הז להונב טרופמה ךילה יפל ,םיאפור

הרטמ .2
תווצ בכרה ,תוומה תעיבק ךילה טורפ ךות יחומ תוומ תעיבקל םידיחא םיללכ עובקל הז להונ תרטמ
.עוצבל תוירחאו יחומ תוומ תעיבקל םינוירטירק ,םיאפורה

תורדגה .3
יחומ תוומ 3.1
.חומה עזג דוקפת לש טלחומ רדעה
השק תיחומ הלבח 3.2
.םיינילק םינוירטירק יפל הלבח וא הנואת בקע חומה תמקר לש העיצפ
השק יחומ ךות םמד 3.3
.חומה תמקרב םד ףטש תואצמיהל (C.T.) חומה לש תבשחוממ הריקס תועצמאב תודע
יסקונא יחומ קזנ 3.4
.ינמז ןפואב וליפא ,ןצמח תקפסא רדעה תובקעב ,חומה תמקרל קזנ
קומע הרכה רסוח 3.5
,םייניע חקופ וניא הזכ קדבנ .קדבנה תא ריעהל ןתינ אל ונממש ,תובוגת אלל ,תונרע רסוח לש בצמ
.(ילאניפס סקלפרל טרפ) באכ ייורגל םייפג זיזמ וניאו תודוקפל עמשנ וניא ,רשק רצוי וניא


'ב חפסנ

4.2.4 ףיעס יבגל יוניש וא תפסות
4.3.6 ףיעסל רובעל ןתינ ,ל"נה םימרוגה דחא תעפשהל תודע שישכ וליפא

Auditory ABR - Nerve - תקידב חומה עזג לש ילמשח דוקפת לש תיביטקיבוא תקידב 4.3.6
.BEAP BERA םיפדרנ תומש Brainstem Evoked Responses
תביבסב הלבחמ לבוס םא וא ערואמה ינפל תידדצ-וד שרח היה הלוחה םא וז הקידב עצבל ןיא .א
.תידדצ-וד םיינזואה
.Debris -מו תקלדמ ,הוועשמ תויונפו תויקנ ןהש אדוולו הלוחה לש םיינזואה תא קודבל שי .ב
המצועבו הינשל 10 בצקב ונייהד - הבוגת תלבק רשפאל םיילמיטפוא םיאנתב לוק יורג תתל שי .ג
.תיברימ
.(םרדעה וא) םילגה םתוא תא תיבקע הרוצב (תוהזל אל וא) תוהזלו תורזוח תוקידב 4 עצבל שי .ד
רישכמ ףא ילואו ילמשח םומיח הקידבה ךשמל קיספהל שי ,תוילמשח תוערפה עונמל ץוחנ םא .ה
.תוערפהל םימרוג םה םא .ג.ק.א רותינ
.םיאתמ חטשמ םע הינזואהמ עקובה לוקה תמיסח ידי לע הינזואהמ טקפטרא ןיאש אדוול שי .ו
.תועש 12 תוחפל רובעכ םיאנתה םתואב הקידבה לע רוזחל שי .ז
.חומה עזג תומל תודעכ בשחי דבלב (עמשה בצעמ) ןושארה לגה לש תוחכונ .ח
םוירוטנמורפהמ המיאתמ הדורטקלא םע םושיר ידי לע ולבקל תוסנל שי ,ןושאר לג וליפא ןיא םא .ט
.ףותה רוע רוקינ ירחא (Promentorium)
ילמרונ םדאמ םושיר ידי לע רישכמה תוניקת תא קודבל שי ,הבוגת םוש םילבקמ אל ןיידע םא .י
.הלוחל םוקמ תברקב
שי ,הבוגת םוש םילבקמ אל וא 'א ףיעסב הלא ןוגכ תוביסהמ הקידבה תא עצבל ןתינ אל םא .אי
.תידדצ-וד Cerebral Angiography ןוגכ תרחא תיביטקייבוא הקידבל רובעלז"משת ןושח 'א ,םילשורי

בתכמ
תולתשה ןינעב רלדנט השמ 'ר ברהמ

ד"סב
י"נ ,סחנפ 'פורפ 'כל

רדגמ ורבע בל תולתשה ,תויחד דגנ עדמו ,םיחותינ תוטישב םירופישה רואלש ךעידוהל ינוצרב
.אפרמל ינויסנ
יפכ תולתשה תרשאמ ,םייאופר/םייחותינה םילהנב הלאה םייטירקה םייונישל הנעמכ ,הכלהה
:םה םייונישה .וישכע םישענש

ללוכ ,חומה תולועפ לכ לש הקספה תרמוא תאז ,"חומה תתימ" לש בצמב תויהל בייח םרותה .1
.תיתכלה/תיתא היעב הווהמ וניא םרותה ךכ ,"שרוש"ה
החכוהכ חומה םד תמירז לש תוקידב לע םיצילממ ונא .קפס םוש ילב חומה תתימ אדוול רשפא םא
.ומייקתה ("דרברה" לש םינוירטירק) םיינילקה םינוירטירקה לכש רחאל ,תיפוס

ךכ ידכ דע ,תלעותו ןוכיס לש סחיה רפשמ הייחד לע הטילש ןכו ,לבקמל םרות ןיב רפושמ םואית .2
.לודגה ןוכיסה ףא לע םדא ייח ליצמ אוה הזכ חותינש
.בל תולתשה תונורחאה םינשב רשיאו תויומדקתהל עדומ היה ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה ינתוח
רבע (לעזרטס ר"ד לש תווצ) גרובסטיפב םייתנש ינפל תואיר יתשו בל תלתשה רבע ןכש ,תמאבו
.א"טילש 'ץיוואבולמ יברהו ל"צז ןייטשנייפ השמ 'ר םע ץועיי רחאל חותינלארשיל תישארה תונברה בתכמ
תואירבה דרשמ ל"כנמ לא

דובכל
ילאכימ ןד 'פורפ
תואירבה דרשמ ל"כנמ
תואירבה דרשמ
םילשורי

,בר םולש

תעיבק איהו הרות ןידב דואמ תינורקע הלאש אלא ,דבלב יאופר ןינע הניא בל תלתשה לש היעבה
בשחנ ימו יח בשחנ ימ עבקנ םהיפ לע האופרה לש םינוירטירקהש ןכתיו .םדאב תוומהו םייחה ןמז
םדאה הכלהה יפ לע םא יכ ,הרומח תירסומ הלאש םג ןאכ שי ןכ לע רתי .הכלהל דוגינב ויהי תמל
תוכמסה היהת וז הלאשבש ןכתי אלו .חצר השעמב הכורכ הלתשהה ירה ,יח תקזחב ןיידע אוה
הכלהה יפ לע רשאכ ,אדירג םייעוצקמ םייאופר םילוקישמ ,םדאמ בל תליטנ לע טילחהל םיאפורל
.יח תניחבב אוה ןודינה םדאה

םע םיאפור תווצ ידי לע לבקתת הלתשה יכרוצל םדא לש ותומ ןמז תעיבקב הטלחהש חרכהב ךכיפל
תישארה תונברה תצעומ הטילחה םנמא ךכו .הכלהה יפ לע קוספל עדויה תישארה תונברה גיצנ
תפתושמ הבישי המייק ,לארשיל םיישארה םינברה תושארב המעטמ םינבר תדעוש רחאל ,לארשיל
יכ ,םילוחה תיב לש יללכה להנמה בייחתה ,ראשה ןיב ,הבו הסדה םילוחה תיבב םיאפורה יריכב םע
םינותנה ךמס לע .לארשיל תישארה תונברה תמכסה אלל בל לש הלתשה םוש עצבתת אל הסדהב
.הטילחהש המ הצעומה הטילחה הרומאה תובייחתההו הדעוה ינפב וגצוהש

.טילחמהו קדובה תווצב תונברה גיצנ ףותיש לש יאנתה לע רתוול ןכתי וליאכ תולוק םיעמשנ התע

תונברה לש האנוה םושמ ךכב היהי יכ ,לארשיל םיישארה םינברה תעד לע ,הזב םיעידומ ונא
םושמ ,וז היעבב ןודל הליחתכלמ וברס רשא ,םינברה ןמ המכ תונעטל רושיא ןתמ ףאו תישארה
יפ לע םישרדנה םיאנתה לכב ודמעיו ומייקי םנמאש ,םיאפורב ןומא תתל ןיא םנויסנמו םהירבדלש
םיאנתה לכמ ומלעתיו הלתשה הריתמה תינורקעה הקיספה תא ולצני םיאפורה ,םתנעטל .הכלהה
.ןודנב הכלהה לש תולבגההו

,ולא ןיעמ תורומח תויאופר תולאש רוריבב קלח תחקלמ םיענמנ םינבר יכ ,שיגדהל ונילע ללככ
םינכומ םניא ןכלו .הכלהה תושירדל םאתהב השעמל ועצובי םירבדה םנמאש ןומאה רסוח תאפמ
.איהש הרוצ םושב תוירחא םמצע לע לוטיל

לארשיל תישארה תונברה הביצהש םיאנתה לש קלחמ ומלעתי םילוחה יתבו תואירבה דרשמ םא
הנייהת ףאו .םדאב בל תלתשה ריתהל תונברה תטלחה לש ףקותה ורקיעמ לטבתי ,התטלחהב
:תורומח תואצות ךכל
.בל תלתשהל יתכלה רתיה לכ ןיא רצונש בצמב יכ םסרפל ץלאת תונברה .א
תונברה קקדזת אל בושו ;עגפי ,התע שדחתנש הסדהב םיאפורל תישארה תונברה ןיב ןומאה .ב
.הינפל ואבוי רשאכ ולא ןיעמ תויאופר תויעבב ןודל תישארה

,בר דובכב
יולה קחצי לאיחי ברה
יללכה ריכזמה