םדא ינב לש יגולויב יוהיז

רבטוארב םייח 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ינשה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,הקיטנג ,היגולוקניג
(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב


ססובמ יוהיזה . 99.99% לש קוידב החפשמ ירשק תוהזל תורשפאמ יא-ןא-יד תוקידב :ריצקת
.תוליבקמ תוכרעמ שולשב שומיש לע

.יטנג יוהז תרזעב יתחפשמ סוחיי ,יטנג יוהיז ,תויטנג תוקידב ,יא-ןא-יד :חתפמ תולימ


תויטנג תוכרעמ רפסמ לש ןתקידב לע ססובמ יטנג יוהיז
ססובמ ,תורוהו תוהמיא ,תוהבא תעיבק לש הרקמב ומכ ,םידוליי לש יתחפשמ סוחייו יטנג יוהיז
,הדבעמה ישנא ,ונחנא .וזב וז תויולת יתלב ןניהש תויטנג תוכרעמ רפסמ לש ןתקידב לע
,תויתרוצ-ברב תונייטצמה תויטנג תוכרעמ קודבל םיפאוש ,תאזה הלאשה לע תונעל םישקבתמש
יא-ןא-יד-ה - יתשרותה רמוחה .רשפאה לככ םיבר םייטנג םינמס תוללוכה תוכרעמ תרמוא תאז
תורמלו .ץראה רודכ ינכוש לכ לצא ןיטולחל טעמכ ההז ,ונפוג יאתמ דחא לכ לש ןיערגב יוצמה -
,הפ ,ףא שי םדאה ינב לכל ?המוד רבדה המל .םדאל םדא ןיב יא-ןא-יד-ב םילדבה םימייק ,תאז
םהינפ הנבמב םילדבה שי עודיכ ךא .םינפה לש המוד יסיסב הנבמו ,םיינזוא יתש ,םייניע יתש
םג ךכ .דלוס וא ירשנ ףא ,תותובע וא תולילד תובג ,תוקד וא תובע םייתפש ומכ ,םדאה ינב לש
םדא ינב ינש ןיאש ךכל םייארחאה םה הלא םילדבה ,םדא ינב ןיב םיקד םילדבה שי יא-ןא-יד-ב
ךותב אתה לש וניערגב זכורמ יא-ןא-יד-ה .םיהז םימואתל טרפ ,םהיתונוכתב ןיטולחל םיוושה
םיאצומ ונחנא ישונא את לכ לש וניערגב . (1 'סמ םישרת) םימוזומורכ םיארקנה םידחוימ םיפיפוג
. (2 'סמ םישרת) ותוא םינייפאמה הרוצו הנבמ שי םהמ דחא לכל רשא ,םימוזומורכ תוגוז 23


2 'סמ םישרת

1 'סמ םישרת

גוז לכמש ךכ ,םימוזומורכה רפסמ תיצחמ תא םיליכמ - תיציבה אתו ערזה את - ןימה יאת קר
. (3 'סמ םישרת) באהמ דחאו םאהמ דחא םוזומורכ אצאצל שרומ םימוזומורכ


3 'סמ םישרת

באה ,םאה לש (יטנגה הנבמה) פיטונגה תעיבק לע ססובמ םידוליי לש יתחפשמ סוחייו יטנג יוהיז
שולש הדבעמב םיקדוב ונחנא ,םאתהב .וזב וז תויולת יתלב ןהש תויטנג תוכרעמ רפסמב ,אצאצהו
ינא .םדה יגוסו יא-ןא-יד לש םינמס ,תומקרה םואית תכרעמ :ל"נה הרטמה ךרוצל תויטנג תוכרעמ
.יא-ןא-יד לש םינמסו תומקרה םואית תכרעמ - תונושארה תוכרעמה יתשב יתאצרהב זכרתא

תומקרה םואית תכרעמ
תויטנגה תוכרעמה ללכ ןיבמ רתויב תיתרוצ-ברה תיטנגה תכרעמה הניה תומקרה םואית תכרעמ
- רוציקב וא ,Human Leukocyte Antigens םג תארקנ תאזה תכרעמה .םדאב םויכ תורכומה
לע תמקוממ םדאה לש תומקרה םואית תכרעמ - 4 'סמ םישרתב םיאורש יפכ .HLA -ה תכרעמ
(םישרתה לש ןותחתה קלחב) הבר הלדגהב תוארל רשפאו ,6 רפסמ םוזומורכ לש הרצקה עורזה
אוה דימ ןיעל טלובש המ .םימוזומורכה גוזמ דחא םוזומורכ ינפ לע תאזה תכרעמה רוזיא תא
,A, B, C - יזעולה תיבפלאה יפל תומשה םהל ונתינ רשא ,םייטנג םירתא השיש שי וז תכרעמבש
לש םייטנג םירתא השיש םיאשונ ונחנא דחא םוזומורכ ינפ לעש ,תרמוא תאז . DR, DQ, DP
השיש םיאשונ ונחנא ,ינשה הרוההמ םישרוי ונא ותוא ,ינשה םוזומורכה ינפ לעו ,תומקר םואית
.תומקר םואית לש םיפסונ םייטנג םירתא


4 'סמ םישרת

דחא - 6 רפסמ גוז לש םימוזומורכה ינש תאו ,אתה ןיערג תא ,אתה תא ראתמ 5 'סמ םישרת
םואית לש םייטנג םירתא השולש קר םינמוסמ המגדה ךרוצל .םאהמ שרוהש ינשו באהמ שרוהש
הלוקלומ לש התעפוה לע יארחאש ןג בשוי םימוזומורכהמ דחא לכבש A רתאב לשמל .תומקר
םאהמ שרוהש םוזומורכה לע םג ,ליבקמב .תומקר םואית לש יטנג ןמס וא ,תומקר םואית לש
תפטעמ ינפ לע תומקר םואית לש הלוקלומ לש התעפוהל יארחאש ןג בשוי וב םגש ,A רתא אצמנ
ינפ לע םירתא השישו ,דחא םוזומורכ ינפ לע תומקר םואית לש םירתא השיש שי םאו .אתה
לש םינמס 12 אתה תפטעמ ינפ לע אוצמל םיפוצ ונאש ירה ,םינג 12 - דחיבו ,ינש םוזומורכ
.הדבעמב םיקדוב ונחנא םתואש ,תומקר םואית


6 'סמ םישרת

5 'סמ םישרת

לש A רתאב לשמל ; (6 'סמ םישרת) דואמ תיתרוצ-בר תכרעמ איה תומקרה םואית תכרעמ
רוכזל שי לבא .תומקר םואית לש םייטנג םינמס 83 עבטב םויה םירכומ תומקרה םואית תכרעמ
.םאה ונל השירוה ינשהו באה ונל שירוה דחא ,וללה םינמסהמ םיינש קר אשונ ונתיאמ דחא לכש
רחבמהמ םיינש קר אשונ ונתיאמ דחא לכ יכ רוכזנ בוש ךא ,םייטנג םינמס 186 שי B רתאב
800 -כ תומקרה םואית תכרעמב והיז םויה דע לכה-ךסב .םאהמ דחא באהמ דחא ,הזה לודגה
לכש ,בוש רוכזנו .רתויב תיתרוצ-בר תכרעמ וזש םירמוא םניחל אל ןכל .תוחפל םייטנג םינמס
.עבטב םייקה 800 לש רחבמה ךותמ תומקר םואית לש םינמס 12 אשונ ונתיאמ דחא
תשש - תומקרה םואית לש םייטנגה םירתאהש ,אוה וז תכרעמל סחיב רוכזל בושחש ףסונ טרפ
םישרומ םה ךכיפלו ,הז דיל הז הרתי הברקב םימקוממ - םוזומורכה ינפ לע םייטנגה םירתאה
ונתיאמ דחא לכ ,ךכ םא .(haplotype) פיטולפה תיעוצקמה הפשב וניפב תארקנש תחא הדיחיכ
תכרעמ . (7 'סמ םישרת) םאהמ ונשריש דחאו באהמ ונשריש דחא - םיפיטולפה ינש אשונ
םיפוריצ לש םינוילמ תורשע היסולכואב תנתונ ,הלש הברה תויתרוצ-ברה בקע ,תומקרה םואית
ןיעמ הווהמו ,תיסחי רידנ וניה HLA לש יטנג ליפורפ לכ .תומקר םואית לש םייטנג םיליפורפ לש
היסולכואב רתויב יוצמה HLA ליפורפ לש ותוחיכש ,וזמ הריתי .םדאה לש תיגולויב תועבצא תעיבט
.זוחא יצחמ תוחפ הניה


8 'סמ םישרת

7 'סמ םישרת

תכרעמ לש התמצוע תא םכל ומיגדי רשא ,ונלש הדבעמב וקדבנש םירקמ ינש םכינפל וישכע איבא
:ותחפשמל דולייה לש יגולויב ךוישבו יטנג יוהיזב תומקרה םואית
יתשב רבודמ .ץראב םילוחה יתבמ דחאב עריאש ,תוקונית תפלחה לש הרקמ םיגדמ 8 'סמ םישרת
הזה הרקמהש ןוויכ .תחא תקונית היינשה החפשמלו ,תומואת ודלונ הנושארה החפשמל .תוחפשמ
- תורודה תשולש תא קודבל ונטלחה ,םכמצעל םיראתמ םתאש יפכ ,תישגר הניחבמ ןועט דואמ היה
,ךשמהב וארתש יפכ ,קפתסהל רשפא ללכ-ךרדב) תותבסהו םיבסה תאו םירוהה תא ,תוקוניתה תא
.(דבלב םירוההו תוקוניתה תקידבב
פיטולפהה תא השרי איהש דואמ הפי תוארל ןתינו ,A2 B40 פיטולפהה תא תאשונ 1 רפסמ תקונית
היהש תרמוא תאז .ויבאמ ותוא שרי אוהו ,היבאמ - אשונ אוהש תומקרה םואית לש םינמסה - הזה
באב ךשמה ,בסהמ לחה ,תורודה תשולשב A2 B40 פיטולפהה לש השרוהה תא ןאכ תוארל רשפא
אתבסה ,המיאמ ותוא השריאיהו ,םאהמ שרוהש תוארל רשפא A26 B38 פיטולפהה .תקוניתב הלכו
2 רפסמ תקוניתה ,תאז תמועל .הלא םירוהל תכייש וז תקוניתש קפס לכ ןכ םא ונל ןיא .תקוניתה לש
םיאצמנ םניא - A26 Cw4 B35 -ו A3 B44 - תאשונ איהש םיפיטולפהה ינש :הלא םירוהל תכייש הניא
;ומיאמ הזה פיטולפהה תא שרי אוהו ,הינשה החפשמב באהמ שרוה A3 B44 .הלאה םירוהה לצא
.היבאמ הזה פיטולפהה תא השרי איהו ,הינשה החפשמב םאהמ שרוה -A26 Cw4 B35ו
.הינשה החפשמל הכוישו ,הלא םירוה לש תבה תויהלמ 2 רפסמ תקונית תלילש איה הנקסמה
תבה תויהלמ תללשנ איהו ,A26 B38-ו A11 B38 םיפיטולפהה תא שי 3 רפסמ תקוניתל התמועל
שרוה A11 B38 פיטולפה ,תאז תמועל .הלאה םיפיטולפהה תא םלצא ןיא יכ ,הינשה החפשמה לש
ותוא השרי איהו ,םאהמ שרוה A26 B38-ו ;ומיאמ ותוא שרי אוהו ,הנושארה החפשמב באה ןמ
תומקר גוויס וא תומקר םואית תקידב עוציב יכ תדמלמש המגוד םיאור ונחנא 9 'סמ םישרתב .המיאמ
רזחשל וז ךרדבו ,החפשמה ינב ןיב םיפיטולפהה תשרוה ירחא בוקעל רשפאמ ,תבחרומ החפשמב
רבג דגנ תוהבא תעיבת לע רבודמ .רטפנש םדא לש תומקר םואית לש הנבמה תא תיטנג הניחבמ
,תוקידבל הנימז התייה אל םאה .5 רפסמ הדליה יבא אוהש איה הנעטה רשאכ ,וז המגודב 4 רפסמ
-ו 1 רפסמ) םאה לש המיאו היבא לבא ,(לוגיע ךותב X-ב םישרתב תנמוסמ) םייחב התייה אלש ןוויכ
תקידב העצוב ןכאו .הקידבל םינימז ויה (2 -ו 1 רפסמ לש תבה איהש ,3 רפסמ ונייהד) התוחאו (2
פיטולפההש (3 'סמ) תוחאה לצא תוארל רשפאו ,החפשמה ינב לש פיטונגה רזחוש ,תומקרה םואית
בוקעל ונלוכי וישכע .באהמ שרוה A29 Cw15 B07 פיטולפההו ,םאהמ שרוה A24 Cw1203 B18
םינמס םה הלא לכ) A01 CW15 B35 DRB1 1501 - ץחב ןאכ ןמוסמה פיטולפהה תשרוה ירחא
תוארהל רשפא היה ,םייחב התייה אל 5 רפסמ הדליה לש םאהש תורמלו ,(תומקרה םואית לש םייטנג
פיטולפהה .(2 רפסמ) אתבסה לש (5 רפסמ) הדכנב עיפוהש ,התחפשמב הזה פיטולפהה תשרוה תא
אצמנ ןכא A3101 Cw04 B35 DRB104 םינמסה תא אשונש ,יגולויבה באב ורוקמש ,ירוטגילבואה
.5 רפסמ הדליה לש היבא אוה 4 רפסמ רבגהש ןכ םא חכוהו ,הנעטנ ותוהבאש רבגב


9 'סמ םישרת

,דחא דצמ יטנג יוהיזב תומקרה םואית תכרעמ לש התמצוע תא םכל ומיגדהש תואמגוד יתש ויה הלא
.ינש דצמ םידוליי לש יתחפשמ ךוישבו

איהו ,תיטנג הניחבמ בטיה תרדגומה תיגולויב תכרעמ איה HLA-ה תכרעמ :םירבדה תא םכסנ
תומקרה םואית תכרעמ .(תוחפל םייטנג םינמס 800) םדאב רתויב תיתרוצ-ברה תיטנגה תכרעמה
.תאזה תכרעמה לע יטנגו יגולויב עדימ לש עפש שי ךכיפלו ,הנש םישולש הזמ תוידוסיב תרקחנ
יתרגש שומיש ןהל שיו ,בטיה תוססובמ תומקרה םואית לש םייטנגה םינמסה יוהיזל הדובעה תוטיש
.יטנג ץועייו תולחמ לש תלדבמ הנחבא ,תומצע חמו םירביא תלתשה ןוגכ ,תודבכנ תויאופר תורטמל
,לארשיב תונושה תודעב תומקרה םואית תכרעמ לש םינמסה תוחיכש לע םינותנ רגאמ םייק ,ףוסבלו
סוחייה תורבתסה רבדב יטסיטטסה בושיחה תא תושעל םיאב ונאשכ הלודג תובישח ול שיש רבד
יוהיזל רתויב הנמיהמז תכרעמ הניה HLA-ה תכרעמש ,ךכ םא ,איה הנקסמה .דוליי לש יתחפשמה
.תומקרה םואית תכרעמ ןיינעב ןאכ דע .םדאה לש יתחפשמ יטנג ךוישלו יגולויב

יא-ןא-יד-ה לש םייתרוצ-בר םייטנג םירתא
איה יא-ןא-יד-ה .יא-ןא-יד-ה לש םייתרוצ-בר םייטנג םירתא הניה םיקדוב ונאש היינשה תכרעמה
טרס לכ ךרואל . (10 'סמ םישרת) הזב הז םירוזשה םיטרס ינשמ תבכרומה ,הלודג הלוקלומ
,A, T, G תויתואה ןהל ונתינ .םיסיסב אוה ןהלש יעדמה םשה רשא ,ןינב ינבאב ןיחבהל רשפא
לש םיטרסה ינש ןיב תורשקמה תוילוחה ןה ,וללה םיסיסבה ,ולאה ןינבה ינבא יכ תוארל ןתינו , C
רודמ רבעומש עדי ,םדאה לש ומויק לע עדיה לכ תא ובוחב ןפוצ יא-ןא-יד-ה .יא-ןא-יד-ה תלוקלומ
.רודל


10 'סמ םישרת

ןיב הבר תונוש שי םהבש םירתא לש הזילנאב תזכרתמ יגולויב יוהיז ךרוצל יא-ןא-יד תקידב
ונא .קדבנה לש יא-ןא-יד ןורתסלק וניפב ארקנש המ תא לבקל תרשפאמ וז הזילנאו ,םדא-ינב
לע תרזוחה ,עובק ךרואב םיסיסב לש ףצר תדיחי שי םהבש םירתא יא-ןא-יד-ב םויכ םיקדוב
VNTR אוה הלא םירתא לש יעוצקמה םשהו ,םינוש םדא-ינבב םימעפ לש הנתשמ רפסמ המצע
.(Variable Numbers of Tandem Repeats)


11 'סמ םישרת

םשל) ApoB ול ונארקש תונוש לש יטנג רתא םהינשבו ,םימוזומורכ גוז םיאור ונא 11 םישרתב
?VNTR-ה ,הלאה תונושה ירתאב דחוימה המ .קודבל םיניינועמ ונא ותוא ,(תויטנג תוביס שי הזה
תוגוז 16 לע רבודמ ונלש הרקמב ,עובק ךרואב םיסיסב ףצר תדיחי םהל שיש אוה םתוא דחיימה
לש תורזח 37 שי דחא רתאב ?וללה םירתאה ינש ןיב לדבהה המ .תחא ףצר תדיחיב םיסיסב
ונחנאשכ .וז ףצר תדיחי לש תורזח 35 שי ,ליבקמה םוזומורכה לע ,ינשה רתאבו ,וז ףצר תדיחי
12 רפסמ םישרתב .קדבמ לכב םיספ ינש לבקנ יא-ןא-יד-ה תמרב הזה תונושה רתא תא קודבנ
1 רפסמ תאזה תוהבאה תקידבב .ApoB תונוש רתא לש יא-ןא-יד תקידב (עצמאב) םיאור ונא
רתאב יא-ןא-יד-ה תקידבמ האצותכ .3 רפסמ םאהו 2 רפסמ אצאצה ,תוהבאל ןעטנה רבגה אוה
ספה .םיאתמה יא-ןא-יד-ה עטק תא גציימ ספ לכ ,םיספ ינש ולבקתנ הזה יפיצפסה תונושה
גציימ ןותחתה ספהו ,ףצרה תדיחי לש תורזח 37 וב ויה רשא יא-ןא-יד-ה עטק תא גציימ ןוילעה
-יד-ה ןורתסלק אוה ונלביקש המ השעמלש ,אוה בושחה .תורזח 35 וב ויהש יא-ןא-יד-ה עטק תא
וליאו ,םאהמ שרוה דליה אשונש ןוילעה ספהש רוריבב םיאור תעכ .םיקדבנה תשולש לש יא-ןא
ןעטנש רבגה לש יא-ןא-יד-ה ןורתסלקב אצמנ ןכא ,יגולויבה באב ורוקמש ,דליה לש ןותחתה ספה
התוא לצא ףסונ תונוש רתא לש יא-ןא-יד תקידב תוארל ןתינ 12 'סמ םישרת לש ןימי דצב.תוהבאל
דחא לכ תא ןייפאמה ,יא-ןא-יד ןורתסלק םילבקמ ונחנא ןאכ םג .D1S80 ארקנש רתא ,הישילש
וליאו ,אצאצה תא םינייפאמה םיספ ינש ,תוהבאל ןעטנה רבגל םיינייפואה םיספה ינש :םיקדבנהמ
ותוא תא השרי םאה - תויטוגיזומוה לש הרקמ הז ,רידנ רבד וניא הז .דחא ספ קר םיאור םאה לצא
.דחא ספ קר יא-ןא-יד-ה לש תירלוקלומה הקידבב םיאצומ ונא ךכיפלו ,המיאמ ןהו היבאמ ןה ספ
ספה וליאו ,םאהמ שרוהש יטוגיזומוה ספ ותוא אוה אצאצה אשונש ןוילעה ספהש וארו ואצ לבא
.תוהבאל ןעטנש רבגה לצא אצמנ ןכא ,יגולויבה באב ורוקמש ,ןותחתה


13 'סמ םישרת

12 'סמ םישרת

- הליגרה הישילשה העיגמ .(200 רפסמ תוהבא תקידב , 13 'סמ םישרת) אבה הרקמב ןנובתנ
,אשונה תגצה ךלהמב םתיארש יפכ ,ןושאר בלשב .תוהבאל ןעטנה רבגהו אצאצה ,השיאה
A2 B35 םינמסה תא אשונש פיטולפהה יכ הפי תוארהל ןתינו ,תומקר םואית תקידב םיעצבמ
תא אשונש ,יגולויבה באב ורוקמש ,ירוטגילבואה ,ינשה פיטולפהה .םאהמ אצאצל שרוה ןכא
רובענ .הקידבב דחא בלש ךכב ונמייס .תוהבאל ןעטנש רבגה לצא אצמנ ןכא ,A3 B13 םינמסה
םישרת .ApoB לש VNTR-ה גוסמ תונושה רתא לש יא-ןא-יד-ה תקידב תא עצבנו ,אבה בלשל
ונלביק .אצאצהו םאה ,תוהבאל ןעטנה רבגה - תקדבנה הישילשה תא בוש ונינפל גיצמ 14 'סמ
םינייפאמה םיספה ינש תא םיאורו ,םיקדבנהמ דחא לכ לש יא-ןא-יד-ה לש יטנגה ןורתסלקה תא
ספל ההז אוה - םאהמ שרוה ןכא (3 רפסמ) אצאצה לצא ןוילעה ספהש בטיה םיאור .םתוא
ןכא ,יגולויבה באב ורוקמש ,אצאצה לצא ןותחתה ספה וליאו ;(2 רפסמ) םאה לצא ןותחתה
.(1 רפסמ) תוהבאל ןעטנש רבגה לצא אצמנ


14 'סמ םישרת

יגולויב יוהיזב הלחש הלודגה ךרדה תצירפש רמול רשפא ,םכינפב יתגצהש אשונה תא םכסנ םא
.תומקרה םואית תקידבבש יעדמה שודיחל ץימא ןפואב הרושק התייה ,םידוליי לש יטנג סוחייו
לכב יכ ,עבוק ןולא םחנמ 'פורפ טפושה ידי-לע ןתינש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד קספ ,םנמאו
הב שיש ,תומקרה גוויס תקידבב רזעיי טפשמה תיבש יואר" - טטצמ ינאו - תוהבא תעיבתב ןויד
הפסונ הנורחאל ."ההובג תואדו תגרדב ,בויחל ןהו הלילשל ןה ,תוהבא תעיבקב עירכהל ידכ
יתראיתש - VNTR-ה - תונושה ירתא תוקידב ומכ ,יא-ןא-יד-ה תקידב תומקרה םואית תקידבל
.םדאה לש יטנגה ךוישהו יגולויבה יוהיזבש תואדווה תדימ תא תקזחמו הריבגמה הקידב ,םכינפל
,תומקרה םואית תכרעמ ומכ ,וזב וז תויולת יתלב תויטנג תוכרעמ רפסמ לש תוקידב :הנקסמ
,(יתרכזה אל התואש) םד יגוס תקידבו (יא-ןא-יד-ב תונושה ירתא) VNTR לש םייטנג םינמס
תגרדב יטנג ךויש לש תיבויח העיבקל וא ,יטנג ךויש לש תטלחומ הלילש ידכל עיגהל תורשפאמ
. 99.99% לש תורבתסה