םאיס תומואת לש ןרופיס

ט"נשת ,םידומיל תוינכת ףגא - ךוניחה דרשמ ,םייחב תרחבו

: ןכותה
םיאנותיעה תביסמ
תומואתה תדיל
אפורה לש ותדמע
םיילותקה םירמכה תדמע
יטפשמה ןוידה
םירוהה
יתכלהה ןוידה
הדרפהה


ותומי ,תוברעתה אלל חתפתהל םהל וחיני םא .דחא בל ןהלו ודלונ תומואת :תיצמת
?תושעל המ .תומת הינשהו ,ןהמ תחאל בלה תא וריאשי ,ןתוא וחתני םא .ןהיתש

.רלדנט ברה ,ןייטשנייפ השמ ברה ,םאיס תומואת ,תושפנ תלצהב המידק :חתפמ תולימ


המליד לש המגוד אוה הז רופיס .1977 תנשב היפלדליפב םידליל םילוח תיבב שחרתה עוריאה
םהינפב תחתופש תויורשפאה תובקעב ,תד ישנאו םינטפשמ ,םיאפור םייוצמ הבש השק
.תינרדומה האופרה

םיאנותיעה תביסמ
םיאנותיע רסירת יצח הב וחכנ .םירוקרזה רואמ הקוחר ,הטקש םיאנותיע תביסמ וז התייה
ןיב הדרפהה תלועפ לע םיאפור לש םרופיסל ןיזאהל ידכ םוקמל ועיגה םיפתתשמה .דבלב
.התע הז םייתסהש ,םאיס תומואת

וריבסה ,םדאמ טעמכ קיר םוירוטידוא לש ותמיב לע ךורא ןחלוש לש ורבעמ ובשיש ,םיאפורה
רפסמ רחאל .דבלב יצחו בל םעפ תומואתה לש ןפוגבש ןוויכמ ,הרטפנ תוקוניתה תחאש
ושחרתהש רתויב תוריעסמה תומרדה תחאל ץקה אבו ,םיאנותיעה תביסמ המייתסה תולאש
.לבת יבחרב אצי ועמשש ,היפלדליפ לש םידליל םילוחה תיב ילתוכ ןיב םעפ יא

,תווצה ברקב תוישפנה תויוטבלתההו םיחוכיווהש ,הדבועל עדומ היה אל םיחכונה ןמ שיא
םינשב רחא הרקמ לכ לע ולע ,םילוחה תיבב הז חותינ ררועש יקוחה טביהל הגאדהו
...תונורחאה

תומואתה תדיל
,יסר'ג וינ תנידמב קחורמ ירוזא םילוח תיבב םלועה ריוואל ואציש רחאל תודחא תועש
ויה תומואתה .היפלדליפב םילוחה תיבל קוסמב ועיגה רשאכ ןוסחה ןארמב תומואתה ועיתפה
ןטק היה ןהלש םיטומקה דלווה ינפ ןיב קחרמה .קוביח תיומד החונתב ןהלש הזחב תורבוחמ
תקפסמ ןצמח תקפסאל החכוה וויהו ,תיסחי םיבוט ויה ןרוע עבצו ןהלש המישנה בצק .דואמ
.םדל

רבדש שח ,תרחואמ הליל תעשב ותיבמ קעזוהש בל תולחמל החמומ ,גרבנייו לופ ר"ד םלוא
ןיזאהו תומואתה לש (.ג.ק.א) המרגוידרקורטקלאה תא האר אוה .הרושכ וניאו רומח המ
.פוקסוטטסב ןזחל

...דבלב דחא בל תומיעפב ןיחבהל לוכי היה אוה

תקונית הארקנש ,המואתה לש הפוגבש וארה ,םויה תרחמל וכרענש ,םידחוימ ןגטנר ימוליצ
דבלב םירדחה ינש ןב בלה םע גזמתה רשא ,םירדח העברא לעב ילמרונ בל השעמל אצמנ ,'ב
.'א תקונית ,התוחא לש

,םיישארה הביאשה ירדח םנהש ,םיילאמשה בלה ירדח תונפד ךרואל םירבוחמ ויה תובבלה
.ףוגה יקלח לכל םדה תא םימירזמהו

ידי לע בלה יקלח ינש תדרפה הרשפאתנ אל ןכ לעו ,מ"מ 25 לע הלע אל רוביחה ןפוד לש ובחור
.וכראל ךתח

ןמז םייחב המייקל לגוסמ 'א תקונית לש םוגפה הבל היה אל ,ירשפא הזכ ךתח היה םא ףא
.בר

ןמז לש הלאש יהוזש ועדי םה .יחכונה ןבצמב תוקוניתה תא ריאשהל ןיאש ורבס םיאפורה
ןתומל ואיביו ,םועפל ולדחי ,םהילע תלטומה הלודגה הסמעמב ודמעי אל יצחו בלש דע דבלב
לע ,וז ךרדב ,םזחב םירבוחמ םימואת לש םהייח תפוקת התלע אל םלועמ .תוקוניתה יתש לש
.םישדוח העשת

תולאש
?םיאפורה ינפב ודמעש תוישעמה תויורשפאה ןהמ .א
?תויורשפאה ןמ תחא לכ דגנו דעב םיקומינה םהמ .ב
?(הזב הז םישגנתמ םיכרע וליא) םיאפורה ינפב הדמעש תירסומה המלידה יהמ .ג

אפורה לש ותדמע
קר ךרענש רידנ חותינ והזש ףא לע ,םימואת ןיב םיימעפ רבכ דירפה ,פוק ר"ד ,חתנמה אפורה
ר"ד ,ןכ ומכ .ףתושמ בל ללכ אל םירקמה ןמ דחא ףא םלוא .םיחתנמ לש טעומ רפסמ ידי לע
לש רשקהב לוק םירה אוה םינוש םידמעמבו תונוש תויונמדזהבו ,דואמ יתד ירצונ אוה פוק
פוק ר"דל םעז רוקמ התייה תולפה עוציבל תכלוהו תרבוג תירוביצ המכסה .םדא ייח תשודק
םהל עייסל ףא םיתעלו תומל םימוגפ תוקוניתל חינהל האופרב תטשפתמה המגמה ןמ גאדומה
.ךכב

,"ץיוושואל השילגה" התייה ותרתוכש ,םידלי תאופרל תינקירמאה הימדקאה ינפל ומואנב
:פוק ר"ד רמא
חצרל המכסהל יתימע ברקב תחוורה השיגהמ ששוח ינא ,קוחהמ רשאמ רתוי ילוא"
."םירבדה ועיגי ןכיהל עדוי ימו תיתרבח הכובמ רוקמ הווהמה ,דלי תדמשהל ,םידלי

תייווג תואדווב ריאשיש חותינ - הזכש חותינ עצבל ארקנ פוק ר"ד אקוודש רבדה ינוריא ןכא
.דחא דלי

.חותינה תא עצבל שיש ותעדב שוחנ פוק ר"ד היה ,תאז םע

:הנע חותינה רדח תוחא ךכ לע ותוא הלאששכ

יתש לש יטיאה ןתומ רחא םידחא םישדוח ךשמב בוקעלו דגנמ דומעל לוכי ינא"
לש תירשפאה הלצהבו תחאה לש ריהמה התומב תופצל ינא לוכי וא ,תוקוניתה
."היינשה

:רמאו פוק ר"ד ךישמה ןכ לעו ,תוחאה תא הקפיס אל הבושתה

."תויחל הינשל רשפאלו תחא תקונית גורהל דמוע ינא - רמול שש וניא דחא ףא"

םיילותקה םירמכה תדמע
חותינב תופתתשהש וששח םילוחה תיבב תוילותקה תויחאה תיברמ ,פוק ר"ד ירבד תורמל
תירסומ היגולואתל רבח 'פורפ ,ןהימ סיסנרפ באה ,רמוכה לא ונפ ןה .ןתד ירקיעל דוגינב איה
.ותעדל לואשל ,קורברבואב יאמורוב סלרא'צ טנס םש לע רנימסב

לש הטלחהה תא ןהל רסמ ,םילוחה תיב תויחא ונפ וילאש ילותקה רמוכה ,ןהימ באה
:םירמכה

השעמל הנה ,הריחבמ תוענמיה .תאז תושעל ונידיב שי רשאכ לועפל ונתאמ הפצמ לאה"
תא םיגרוה םניא םיאפורה .תוקוניתה לש ןתומב תוארלו דצה ןמ דומעל - הריחב
תוומה ךילהת .םדיב רבדה היה וליא ,הליצהל םתלוכיבש לכ םישוע ויה ןכש ,תקוניתה
ינפמ אל - רתוי רחואמ וא רתוי םדקומ דעומב תורקל לולע תוומה .הרובע לחה רבכ
."הינשה תקוניתה תלצהל םנויסינ בקע אלא ,תוומל תקוניתה תא ונד םיאפורהש

יטפשמה ןוידה
אלל חתני אלש עידוהו ,הליחת הנווכב חצר תמשאב תילילפ העיבתב םשאוי יכ ששח פוק ר"ד
וצ אצויש השקבב טפשמה תיבל הנפ םילוחה תיב תא גצייש ןידה ךרוע .תיטפשמ הנגה
.חותינה תא עצבל פוק ר"ד תא ךימסמה

יכרוע .וניד יכרועלו פוק ר"דל וניזאה החפשמ ינידל טפשמה תיבב םיטפוש השולש לש תווצ
.בלה תלועפ תקספהכ תוומה רדגומ ויפלש ,הינבליסנפב יחרזאה קוחה לע וכמתסה ןידה
לע .דבלב דחא םדאל תומואתה תובשחנ ,דבלב דחא םעופ בלב רבודמ יחכונה הרקמבש ןוויכמ
.קמנב הקולה לגר ומכ .רתוימ חפסנ תקחרהל המוד ןהמ תחא תרסה היהת ןכ

תקספהכ תוומה תא רידגהל הטונ תינרדומה האופרהש ןוויכמ ,הז ןועיט ולביק אל םיטפושה
.בלה תלועפ אקווד ואלו חומה תלועפ

- יכ עבוקה יטפשמ םידקת ולעה םה .רחא הנגה וק ןידה יכרוע וטקנ תאז תובקעב

ונממ חמצתש תלעותהש קסופ טפשמה תיב םא ,עשפכ האריי אל ,עשפכ הארנה השעמ"
."קזנה לע הלוע

םושמ ,חותינה תא רשאיש טפשמה תיב וצ תאצוהל הקדצה תמייק יכ ושיגדה ןידה יכרוע
.דחי ןהיתש ותומיש ששחה לומ תדמוע תחא הדלי תלצהב הנומטה הבוטהש

:םירה יספטמ ינשב ןדה ,יקוח ךמסמ וטטיצ םתרבסל אתכמסאכ

םירושק ויה ובש לבחל תודוה ידיימ טעמכ תווממ לצינ ,ותזיחא םוקממ לפנש םירה ספטמ
ידכ היד הקזח התייה אל ינשה לש ותזיחא םלוא .רתוי הבוטה הזיחאה לעב ופתושו אוה
ספטמה יאשר ,הלא תוביסנב תומל םילולע ויה םהינשש ןוויכמ .םוהתל םהינש תליפנ עונמל
.לבחה תא ךותחל רתוי הביציה הזיחאה לעב

.חותינה תא עצבל פוק ר"ד תא ךימסהו הז ןועיטבש ימינפה ןויגיהל םיכסה טפשמה תיב

םירוהה
.תיתד תידוהי החפשמל ודלונ תומואתה .השק המלידב םינותנ ויה תומואתה לש םירוהה
םאה .םדא ייח לכ לש ןויוושו םדא ייח לש יפוס ןיאה םכרע אוה ידוהיה רסומב בושח ןורקיע
?תויחל 'ב תקוניתל רשפאיש ירסומ השעמ 'א תקונית תגירה בשחית הלא םיכרע יפ לע

"םילשורי תראפת" תבישי שאר היהש ימ ,ןייטשנייפ השמ ברה .ןייטשנייפ ברל ונפ םירוהה
םלועה יבחרב םינדמל .רסומו הכלה תולאשב ןורחא קסופכ 83 ליגב ןיידע שמיש ,קרוי וינב
.תוירסומ תומלידב ותצע תא ושקיב

הקלחמ שארו דומלתל 'פורפ ,רלדנט ברה ,ונתח תא יתכלהה ןוידב ףתיש ןייטשנייפ ברה
.קרוי וינב "יטיסרבינוי הבישי"ב היגולויבל

יתכלהה ןוידה
:וז הלאשב פוק ר"ד לא ונפ םינברה
?תוקונית יתשל וא תחא תקוניתל תובשחנ תומואתה םאה

איהש ,'א תקונית תרסה אהת ,םישאר ינש תלעב תחא תקוניתל תובשחנ תומואתה םא
.תירסומ הניחבמ קדצומ השעמ 'ב תקוניתל תרתוימ תפסות

:התיה פוק ר"ד לש ותבושת
םדא ינב תודליה יתש תווהמ ,םידבכה ןיבו תובבלה ןיב רשק ללוכה ,הזחב רוביחה דבלמ
.תודרפנ םיבצע תוכרעמו םידרפנ תוחומ ילעב םינוש

התייה 'ב תקונית - ןהיניב תוישיא ילדבהב וניחבה ףא תוקוניתב ולפיטש םילוחה תיב תויחא
לכ םע ןיע עגמ ורציו תוינרע ויה ןהיתש ךא ,יכבל התטנ 'א תקוניתו רתוי הצורמו העוגר
.ןהילא ברקתמה

לש םייח בירקהל רתומ םאה ,הלאשה תלאשנ ,םידרפנ םדא ינב ינשב רבודמ יכ עבקנש רחאל
.התוחא ייח ןעמל ןהמ תחא

תאוושה ךמס לע תומואתה תא דירפהל םא הלאשב ונד ,וינב תשולשו ונתח ,ןייטשנייפ ברה
.רחא ייח לומ דחא םדא ייח םידמוע םהבש םירחא םיבצמל הז הרקמ

:אבה הרקמה תא ולעה הליחתב
חנוצ אוהו ,חתפנ ןושארה לש וחנצמ .תובהלב הלועה סוטמ ךותמ םיצפוק םישנא ינש"
דיל ףלוח אוה ותליפנ תעב .חתפנ וניא ינשה לש וחנצמ .ץראה לא החטבבו תויטיאב
תא קיזחהלו ךומתל לוכי וניאו ,ידמ ןטק חנצמה םלוא ,ולגרב זחאיהל חילצמו ורבח
.תוומה לא תררחסמ תוריהמב םהינש םילפונ התע ,םהינש

ןוויכ ,ותזיחאמ ררחתשהל ידכ ורבח תא ףוחדל תירסומ הניחבמ יאשר ןושארה
אל וחנצמ ןכש התימל דעויש םדאה היה ינשה .תאז השעי אל םא ,ותומי םהינשש
."חתפנ

רבועש תדלוי לע הנשמה הנד וב רחא הרקמ םינברה דחא הלעה ,חנצמה לש הרקמה דגנכ
.תאצל לחהש רחאל ,הייח תא ןכסמ

תוכז ונל ןיאו ,אוהש עשפ לכב םימשא םניא םהינש .םהייח לע םימחלנ םדא ינב ינש ,הז בצמב
.רחאה ינפ לע דחאה תא ףידעהל

:תפסונ הלאשב פוק ר"ד לא הנפ רלדנט ברה
םוקמב 'א תקוניתל םירדחה תשש ןב בלה תא תתל ולכי םאה ,םיחתנמה ךכב וצר וליא
?'ב תקוניתל

.םדה רוזחמ לש דחוימה הנבמה ללגב ,ירשפא וניא רבדה יכ הנע פוק ר"ד

.תומואתה ןיב דירפהלו חותינה תא םייקל שי יכ םינברה וטילחה יתכלהה ןוידה תובקעב

הדרפהה
ויה 'א תקונית לש היתואירו בלה ירדח ינש קר .תוניחבה לכמ הדרפהה המלשוה 11:25 העשב
.ךכ רחא רצק ןמז ודרפוה תואירה ףא .'ב תקוניתל םירבוחמ ןיידע

לודגה בלה ביבס ויד לודג הזח תיב הנב פוק ר"ד .תולקת אלל רבע חותינה לש ןורחאה קלחה
.חתפה תא רגס ןכמ רחאלו ,ןוכנה ימוטנאה ומוקמב םעפה חנוהש ,םעופהו

תיבש תופצל ריבסו יללכ ןפואב םיליגר םייח להנלו לודגל לכות ,םייחב תקוניתה רתוות םא
.דיתעב טלוב היהי אל עצוממהמ לודגה הזחה

תדועת תא אלמל ידכ חותינה רדחב ובשומ לע חנצ פוק ר"ד .חותינה םלשנו םת 13:30 העשב
.הריטפה

."תוימאיס תומואת תדרפה חותינ בקע ןצמח רסוח" ,לוקב ומצעל ארק ,"תוומה תביס"

לש התפוג .ןכוסמ ךא ביצי בצמב ,הדבל האב םעפה .ץרמנ לופיטל הדיחיל הבש 'ב תקונית
.המחה תעיקש ינפל הרובקל התיבה הכרדב הלבוה התוחא