קידוש לפורים

(כנראה מאת יוסף זעליג גליק)ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ויכולו
מספרים
מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה
שרה אשתך
הגמיאני נא מעט
רבים לא יוכלו לכבות את
רבה אהבתנו ה' אלוקינו חמלה גדולה
ויתרה חמלת
לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר
ברא אלוקים את השמים ואת הארץ
והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך
כן נקווה לך ה' אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך
להעביר גילולים מן הארץ והאלילים
כרות יכרתון לתקן
אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה
בחפצו כל אזי
על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון
את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד
מעקה לגגך ולא תשים דמים
ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל
מצוותי אשר אנוכי מצוה אתכם
תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו,
היום תדרשנו לטובה היום הזה תביאנו ששים
ושמחים לעשות רצון קונם פועל אמת שפעולתו
ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד
ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה
הדבר הזה עלינו לעולם ועד
כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם
כי הם בשר
צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד
אמהות שלושה אבות שני לוחות הברית אחד
הוא אבינו הואר מלכנו והוא מושיענו והוא
ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי
כל איש שורר בביתו
ומקים שכל דבריו אמת
לפניו יהלך וישם לך
לך ושלום לעזרך כי עזרך אלוקיך ויקבלם
דויד ויתנם בראשי הגדוד
זבח פסח שהיו אבותינו אוכלים על שום
נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות
אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו
זו שאנו אוכלים על שום
ידידות מנוחתך את שבת המלכה
ובכן ארוץ לקראתך בואי כלה נסוכה לבוש
בגדי חמודות להדליק
של חנוכה. בא"י אמ"ה שעשה
נסים לאבותינו בימים
כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו
בקהל עדתי וכבודו הוא אמונתי אליו
ביקשתי לכפר עוון חטאתי
וביום צום כיפור סליחתי
יענה ויאמר סלחתי כדבריך
הטה אלקי אזנך ושמע
פקח עיניך וראה שוממותינו
שושן צהלה ושמחה ליהודים היתה אורה ושמחה
וששון ויקר כן תהיה לנו
כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא
השמים
כבודו
איה
ויאמר
מים
האהבה

עלינו
בראשית

על


עולם

מלך
זכור
ועשית
בביתך

היום


אמת


אמת

ודם
ארבע
אלוקינו

ל(היות)
ומדבר
וצדק
שלום

ואמרתם
מה

מצה
מה


נר

ההם


והעיר
בא"י אמ"ה שהקול קול יעקב והידים ידי עשיו
בא"י אמ"ה שהקול נשמע בבית פרעה
בא"י אמ"ה שהכל ברא לכבודו
בא"י אמ"ה שהכל נהיה בדברו!!