קבלת שבת
    לכה דודי
    במה מדליקין

ערבית לשבת

    קריאת שמע וברכותיה
    תפילת העמידה
    עלינו לשבח


   פסוקי דזמרה
   נשמת
   קריאת שמע וברכותיה
   תפילת העמידה


סדר הוצאת ספר תורה
   ברכות התורה
   מי שברך לחיילי צה"ל
   ברכת הגומל
   ברכות ההפטרה

סדר ברכת החודש

מוסף לשבת ולשבת ראש חודש
   עמידה
   אין כאלוהינו
   שיר של יום
   שיר הכבוד


הוצאת ספר תורה
   ברכת התורה
   תפילת העמידה
   עלינו לשבח