תימצע האירקה דודיע

.םיארוק אל לע ,םירקחמב תחכומ ,הרורב תופידע שי םיארוק םישנאל"
,רתוי הבוט היצינגוק ,הגשמה תלוכי ,רתוי בחר םיגשומ םלוע םהל שי
רשקתלו םמצע םע תויהל רתוי הבוט תלוכי ,רתוי הקומע היווח תלוכי
.(טיבש רהז 'פורפ) ".םירחא םע

תומכ ןיב רורב רשק שיש ךכ לע םיעיבצמ ל"וחבו ץראב וכרענ רשא םירקחמ
.םיידומילה םיגשיהה ןיבל תימצעה האירקה
םידימלת וליאו ,אורקל םיברמ םיהובג םיידומילה םהיגשיה רשא םידימלת
.אורקל םיטעממ וא אורקל םיגהונ םניא םיכומנ םיגשיה ילעב
תורוצ תרכהלו תויווחל ,םינוש םיאשונב עדי תשיכרל רוקמ איה האירקה
,םייומידה םלוע תא ,םילימה רצוא תא הרישעמ האירקה .תונוש תויתורפס
לואשלו בושחל ותוא תדדועמו ,דימלתה לש תואטבתהה רשוכ תא תרפשמ
.תולאש
ריעצ ליגמ רבכ רפסל ףשחנה דלי יכ רעשל שי ןכל .שכרנ לגרה איה האירקה
.אוה םג ארקי - תארוק הביבסב אצמנו ,דואמ

םע דימ ,הפש תריתע תידומיל הביבסל דליה תא ףושחל אוה הרומה דיקפת
םינוש םיגוסמ םירפסב הרישע היירפס הזכרמבש הביבסל ,רפסה תיבל ותסינכ
םירפסה לש תיכרעה - תיתורפסה םתמר תא לוקשל הרומה לע .תונוש תומרבו
.ד"מחה חורל םתמאתה תאו םינושה
לש תיתרבחהו תישגרה ,תינחורה ותוישיא בוציעב בושח דיקפת וז הביבסל
.דימלתה
תיב" לש םירפסה ןורא םע דליה תא שיגפהל דיפקנ םירפסה תריחבב ,ןכל
.ויקפואו ויתויווח תא םירישעמה םירפס םע ןכו ,"אבא
האירקל תורשפא ןתינ ,תלבגומ יתלב היהת היירפסה לא תושיגנהש גאדנ
.רפס ביבס היצקארטניא לש םיבצמ ןמזנו ,םידומילה תועש לכ ךשמב תישפוח

הרומה םע האירק תויווח תפלחה ,עבק ךרד םידימלתל לוקב הרומה תאירק
האירקה ךלהמב ,האירקה ינפל תומיאתמ תויוליעפב קוסיעו םירבחה םעו
."םירפסה תפש"ל דימלתה תא וברקיו האירקה תא ודדועי הלא לכ ,הירחאו

לע סמועו לוע תלטהמ ענמיהל ונילע האירקה דודיעל תויוליעפ תריחבב
.דימלתה

:תויהל תוכירצ תויוליעפה

.תונרקסמו תורגתאמ .1
"םמעט" לע ונעיש םינוש םירפסל תויוליעפ לש חותפו לודג עציה - תונווגמ .2
.םינושה םידימלתה לש
.הבוח אלו תושר .3
.רפסה תאירק תובקעב השעי המ טילחמ דימלתה - הריחב תויוליעפ .4
הירפה רוציל ידכ) תוצובקבו תוגוזב ,תישיא הדובעל תודעוימה תויוליעפ .5
.(דימלתה לש "ישיאה לוק"ל יוטיב תתל ידכ ןכו תידדה

םירפסל םירעש םיחתופ :א העצה

הדיחיהמ רעיופ היתבו ומאמ דבכוי ,שדב תידוהי ידי לע הנכוה העצהה
.ד"מחב תוניירואל

האירקה דודיעל תויוליעפל תואמגוד

וילוקיש יפלו םיכרצה יפל ונתנייש תופסונ תויוליעפל סיסב ןה ןלהל תועצהה
.הרומה לש

האירק םורט תויוליעפ

האירקה תארקל ארוקה לש ותונרקס תא דדועל :תויוליעפה תרטמ
.הב ותוברועמ תא ריבגהל ידכ
תא אבנמ ,תורעשה רעשמ ,תולאש לאוש ,טסקטה תא ןיבמ ברועמה ארוקה
.האירקה תעשב ויתורעשה תא ךירפמ וא ששאמו בותכ

?האירקל רפס רחבנ דציכ
.םינוש םינוירטירק יפ לע האירק רפס םירחוב םינוש םיארוק

:רפסב תורישי םירושקה םינוירטירק .א
רפסה םש .1
רפסה אשונ .2
רייאמה םש ,רפוסה םש :רפסה ירצוי .3
(רויא) תימדק הכירכ :רפסה תפיטע .4
(רפוסה/רפסה לע םיטרפ) תירוחא הכירכ
רפסל אובמה .5
רפסה ריצקת .6
(תיפרג הגצה ,םיעטק תאירק ,םירויא) רפסב ףודפד .7
(םיקרפ ישאר) םיניינעה ןכות .8
:רפסב תורישי םירושק םניאש םינוירטירק .ב
(םירחאו רבח ,הרומ לש) רפסה תא אורקל תוצלמה .9
"יתנפוא רפס" .10
המודכו רפסל תמוסרפ .11

(םיפתתשמ 6-2) תיתצובק תוליעפ - 1 'סמ תוליעפ

הזחמהל/האירקל רפס לש תפתושמ הריחב
.רפס תריחבל םיכרד תפישח :תוליעפה תרטמ

:המישמה
?רפסה אשונ והמ :ןויד .א
ואר) םיקרפה תומש יפ לע ,ובש םירויאה יפ לע ,ומש יפ לע - תורעשהו יובינ
.(ליעל המישר
(טסקטב םיאצמנה םיזמר) םיילאוטסקט םיזמר יפ לע :הכרפהו שושיא .ב
תמרל תוסחייתה ,תירוחאהו תימדקה הכירכב) םיילאוטסקט ץוח םיזמרו
.(דועו תיפרגה הכירעלו טסקטה לש תואירקה

תיתצובק וא תישיא תוליעפ - 2 'סמ תוליעפ

רפסה ןכות לע תורעשה
.םיילאוטסקט ץוחו ךות - םיזמרה :תויגטרטסאה קוזיח :תוליעפה תרטמ
.הכרפהו שושיא - תורעשה תרעשה

:המישמה
.(רפס תריחבל םינוירטירקה יפל :הריחב תויורשפא) רפס ורחב .א
.הכירכב וננובתה .ב
.ךכ םיבשוח םתא עודמ וריבסה ?רפסב רפוסי םכתעדל המ לע .ג
.תירוחאה הכירכב ריצקתה יפ לע םכתרעשה וקדב .ד

האירק ךלהמב תויוליעפ

.בותכל תוילכשו תוישגר תובוגתל האיבמ האירק ךלהמב ארוקה תוברועמ
תורעשה הלעמו תולאש לאוש ,בותכהמ ויתויפיצ תא ךירפמ וא ששאמ ארוקה
סחייתמ ,היעבה ןורתפ תא ,תויומדה תוגהנתה תא רקבמו ביגמ אוה .תושדח
.דועו הריואל
ןויסינ ,םירויא) םילאוטסקט ץוח םיזמרבו ןכותה יזמרב רזענ אוה הלא לכב
.(םלוע עדיו םייח

תישיא תוליעפ :1 'סמ תוליעפ

רפסה ךשמה יבגל תורעשה תרעשה

הרעשהו יובינ ,בותכה תיינבה :תוליעפה תרטמ

:המישמה
.רפסב ןושארה דומעה / ןושארה קרפה תא וארק
?ךכ םיבשוח םתא עודמ ?רפסה ךשמה היהי המ

תיתצובק וא תישיא תוליעפ :2 'סמ תוליעפ

רפסב העיפומה היעב ןורתפ

.רפסה ירוביג םע תוהדזהו תרוקיבו טופיש ,יובינ :תוליעפה תרטמ

:המישמה
.רופיסב העיפומה היעבה תא וגיצה .א
.היעבה תא רותפל דציכ תועצה ועיצה .ב
.היעבה תא רתפ רפוסה דציכ וקדב .ג

האירק רחאל תויוליעפ
תתלו ךירעהל ,רקבל - ינטנופס ןפואב ביגהל דימלתל רשפאל שי האירקה רחאל
.האירקה רחאל ותשוחתל יוטיב
,בותכה תנווכבו רסמב תומדקתהל ונווכיו תוישפוח ויהי ולא תויוליעפש בושח
.דבלב ןכותה תמרב וראשיי אלו

תיתצובק/תישיא תוליעפ :1 'סמ תוליעפ

רפסל תרחא הכירכ תנכה

.ארקנה רפסל תויתיצמתב תומשרתה תעבה :תוליעפה תרטמ
.םתארקש רפסל תרחא הכירכ וניכה :המישמה

תישיא תוליעפ :2 'סמ תוליעפ

בתכמ תביתכ

.הכרעהו תרוקיב ,העד תעבה ,ןכותל תוסחייתה :תוליעפה תרטמ
רפסל וסחייתה .רפסב תויומדה תחאל / רפוסל / רבחל בתכמ ובתכ :המישמה
.הצלמה וא תרוקיב ,תומשרתה ועיבה .םתארקש

תיתצובק/תישיא תוליעפ :3 'סמ תוליעפ

ריואמ רפס תנכה

.(תרחא ךרדב רסמה תגצה) תויתריציה חופיט ,ןכות רוזחש :תוליעפה תרטמ

:המישמה
.םתארקש רפסה ןכות לע תרפסמה םירויא תרדס וניכה .א
.רויא לכל תחתמ םיאתמ טסקט ובתכ .ב
.טסקטהמו םירויאהמ רפס וניכה .ג

רפסה הנבמל תורושקה תויוליעפ

.םינוש ךווית יגוס םירשפאמ םירפס לש םינוש םינבמ
לע רזוח טסקטה רשאכ .וכרד תישארב ארוקל עייסמ ריבצ הנבמ :המגודל
.האירקב החלצה תווחל דימלתל רשפאמ אוה ,רכומל ךפוהו ומצע

תיתצובק/תישיא תוליעפ :1 'סמ תוליעפ

רפס תובקעב רפס תביתכ

(ריבצ הנבמ לעב רפס תאירק תובקעב)
.דימלתה לש תויתריציה חופיט :תוליעפה תרטמ
.הרבעהו רוזחש
:םיאבה םיבלשב ורזעיה .םתארקש רפסה תובקעב שדח רפס ובתכ :המישמה
.המיאתמ החיתפ ובתכ -
.תויומד לש תרבטצמ המישר וניכה -
.רזוח ןומזפ ורבח -
.םיאתמ םויסב ומייס-

תוגוזב/תישיא תוליעפ :2 'סמ תוליעפ

רופיסב םיפתתשמה תמישרל תויומד/תומד תפסוה

(ריבצ הנבמ לעב רפס תאירק תובקעב)
.דימלתה לש תויתריציה חופיט :תוליעפה תרטמ
.הרבעה
.רופיסב םיפתתשמה תמישרל רתוי וא תחא תומד ופיסוה :המישמה
(.רופיסה לש םויסהו החיתפה ןיב ועיפוי תופסונה תויומדה :ורכז)

ארוקל ארוקמ - םירפסל םירעש םיחתופ :ב העצה


םירפסל םידלי ןיב רצונה ישיאה גולאידל יוטיב תונתונ תואבה תועצהה
םיבצמ רוציל איה הנווכה .םירחא םידליל םיארוק םידלי ןיב היצקארטניאלו
ינפב ועימשיו האירקה תובקעב ישיאה םלוק תא םידליה ועיבי םהבש םינימא
.הז לע הז ועיפשיו םתומשרתה תא םהיתימע

הנשה ךלהמב האירק דודיעל תויוליעפ

גולאידה תא הב עיבהלו תרצוי תוליעפל ףרטצהל םינמזומ םידימלתה
רחבי דימלת לכ .האירקל םהירבח תא דדועל ידכ רפסה ןיבל םניב םייקתמה
.(רתוי וא) תחא יוטיב ךרד ומצעל

:תועצהה ןלהל
םיריעצ תורפס ירקבמ .א
םידימלתה ולכוי תורפס ירקבמכ
.וארקש רפס לע םידלי ןותיעל הרצק הבתכ ןיכהל - .1
."תצלמומ תישיא םירפס תמישר" ןיכהל -
.ורחבש רפסמ תומד םע ינוימד ןויאר וא שגפמ ראתל -
.רפוסה םע ןויארל ןולאש ןיכהלו םוזיל -
וב גיצהל וא תישיא העד וב עיבהל (םירפסה תאצוהל וא) רפוסל בתכמ חסנל -
.ורחבש רפסה לע תולאש

.בשחמ תועצמאב םג תויוליעפה רחבמ תא שממל םהינפב עיצהל אופא רשפא

לש האירק ילגרה לע וא םיישיאה האירקה ילגרה לע "אטוז רקחמ" ןיכהל - .2
"ינא" הרוצ הזיאבו הפיא ,ארוק "ינא" יתמ ,םירפס רחוב "ינא" ךיא) םירבח
.('וכו ןמזה ךשמב הנתשה יתורפסה ימעט םאה ,ארוק
רשפא םירפס לע תרוקיב) .םידלי ירפס לע תרוקיב יעטק לש טקל ןיכהל -
ףיסוהל רשפא טקלל .('וכו "שושפ" "תויתוא" ומכ םידלי ינותיעב אוצמל
ןפוא לע םירקבמהמ יתדמל המ ,"יתוא" הענכש תרוקיבה םאה :ומכ תורעה
.רפסה לע תישיאה יתרוקיב .תרוקיב תביתכ

תואטירסתהו תואזחמה ,תוניירקה םוחתב םירצוי .ב
םידימלתה ולכוי םיריעצ םירצויכ
רפס תובקעב רופיס בותכל -
רחבנש רפסה ןמ תויומדה תחא ןיבל ארוקה ןיב גולאיד רבחל -
םירבחה ינפב העמשהל רחבנש (ןרקסמ) עטק תמעטומ תילוק האירק אורקל -
רחבנ רפסמ עטק םידיקפתב אורקל -
ןורטאית ןיכהל וא התיכב הגצהל םייתמרד תודוסי ליכמה עטק זיחמהל -
תויללצ ןורטאית וא תובוב
ואדיו תמלצמב ומלצלו וגיצהל ,רפסה ךותמ עוריא לש רצק טירסת ןיכהל -
תיתיב
תינכת יפ לע ,"ונלש רפסה" לע תיתצובק "ןוויכ תאירק" תינכת ןיכהל -
.הז םשב תארקנה האירקה דודיעל היזיוולטה
.וגיצהלו "חכשנ רפס" ןיבל "רכמ בר רפס" ןיב ינוימד חיש-וד בותכל -

רויאו רויצ - תיטסלפה תונמאה םוחתב םירצוי .ג
םידימלתה וסנתי הז םוחתב םירצויכ
ובהאש רפסל הנוש הפיטע בוציעב -
הפיטע ול ןיאש רפסל הפיטע תנכהב -
רפסב םירויאה לשו הפיטע לש יטתסאה דצה לע העד תעבהב -
ןיבו ולש הפיטעה ןיבל רפסה ןכות ןיב המאתההו הקיזה רבדב העד תעבהב -
.םירויאל ןכותה

םיריעצ םיאמוסרפ .ד
ןיכהל םידליה וסני םיאמוסרפכ
הבותכ תמוסרפ .1
רפס אורקל םהירבח תא ודדועי םידימלתה :רפסה תיבבו התיכב תמוסרפ -
םירקיטסב ,תוצוח יטלשב םידגיהו םיקוספ ,םימגתפ בוליש תועצמאב ורביחש
.ריק תוזרכבו
.רפסה תיב תונותיעב תמוסרפ תועדומ -

תרדושמ תמוסרפ .2
דודיעל (םילגני'ג) םירירמז וא תמוסרפ ירידשת ןהבו תוטלק וניכי םידימלתה -
.אורקל םירבחה
תמוסרפ ירירמז םידימלתה ועימשי תירפס-תיבה הזירכה תכרעמ תועצמאב-
.רחבנה רפסל

תמלוצמ תמוסרפ .3
"תירפס תיבה היזיוולט"ל םירפס לע םירצק תמוסרפ יטרס וניכי םידימלתה -
ןמ םינכת םהב תקצלו םירכומ תמוסרפ יטרס תוינבתב שמתשהל רשפא)
.(ץילמהל םיצור וילעש רפסה