02-5836617 - ןופלט :םירפסה תנמזהלןושאר רפס

ןושאר רעש
המויא תודידב התיה הליחתו
בוצע דמג היה היה
דחא םיכרד ררושמ יל רפיס
ןטק רימז
תומה
תודידבה טושב תיכומ ינא
יתמלח םולח

ינש רעש
ישואיב יתעקש ךכ לכו...
גהנל

ישילש רעש
רזומ שיא יב עגנ רחא
יבא
קועצל קר תעדוי ינא
ךיתבהא יכ
רבדמב םידדונ תרייש םע
תישפוח הריחב שיש תרמא
ץוחב היה ביבא
יתינב םינינפ ןומרא
ברע היה
הכוב םדאו שי
יבל תאו ןת

יעיבר רעש
םיקוושב תבבוס ינא ןיא בושו
ץוחב טקש שישכ
ידיב ןתת ןה
הקעצ ןיא
םיקולא ,םחר
יתלוכי ול
שא לש הריס יל הנתינ ול
יבא

ישימח רעש
הנושארל יתחתפ זא
ךיקלא 'ה יכנא
רפושו םידיפלו תולוקב ךילא אובל יתיצר אל
... םירצמ תאיצי
ישפנ ההמת


ינש רפס

רצמה ןמ
יתדלונ וב םוי היהי רורא
לבס ךל םורגל יתלוכי ול
תבשה םויבו
הדשב תללוחמ הינעוצ יתיאר םעפ
םלוע לש ונובר
ותשבכ רחא ךלה השמו
ךילא בושל הצור אל
הרקה הפצרה לע יתלפנ
יל רמ הכ
רתוי הלוכי אל
תוומלצ איגב ךתויהב
יל הנוע התא אל ילואו
ילש תב
?דעל םותח יניד םא המו
דבכ הליל הזיא
יתדלי ךמלועל יתוא יסינכה
םלוע לש ונובר
דבל הכ
תאבשכ
הפי תא ךמולחב
והתה אוה ךנוימד
םירז תודשב העור ךל המ
ךיער םע תבשוי ךתוא יתיאר
םלוכ םירעשה תא ךינפב יתרגס
ינתיכהו ךטוש תא תפנהשכ
שיא יל היה אל אוהה םויב
הלישב הנחל הנעש ימ
יעדת אל םלועל
יתוא םיאור םה
ןבאב ךתמשנ תא יתבצחשכ
רוחשב םישנ יתש ודמע המבה לע
?ייח תוודח דוס חנומ ןכיה
?ךתוא יתשטנ ינא יכו
יתב ילא יכב
עשת תב הדלי תייה
דיתעה ןמ תדחופ תא
יתב יארת לא
יתוכלמ סכ לעמ
םיקו יח ינא
םיהלא שיו
םימש ועמש