תוכנית הלימודים בספרות

חוקיפה רושיאל םיחלשנה םושיר יפד :חפסנ


:אשונל תרבגומה תינכתב תוריצי תמישר
תיחנומ האירק - ב הצובק
__________________________ .1
__________________________ .2

ןויע - ג קרפ
__________________________ .1
__________________________ .2


המרד - ג קלח
__________________________ .1תונמא - ד קלח
__________________________ .1
__________________________ .2
__________________________ .3
__________________________ .4
הריש - א קלח
__________________________ .1
__________________________ .2
__________________________ .3
__________________________ .4
__________________________ .5
__________________________ .6

הזורפ - ב קלח
(םגרותמ וא ירבע) רצק רופיס - א קרפ
__________________________ .1
__________________________ .2
__________________________ .3

ןמור - ב קרפ
יביסנטניא - א הצובק
__________________________ .1
__________________________ .2םידומילה תינכות ןכותל הרזח