"תותנעב רשא םינהוכה ןמ"
רעצ לש תרוסמב וא

'א ,'א והימרי

יחמק .דב"ישת ,ריבד ,ך"נתה יליבשב :ךותמ

:תיצמת
יפוא לע דמלמה רבד .והימרי לש ומוקמ תא ריכזהל ך"נתה לש ךרוצב רבחמה ןד הז רמאמב
.ןהוכה לאקזחי תאובנ תמועל ןהוכה והימרי תאובנ


הגונ קרפ ;ולא תודחא םילמב םכתסמ םינש תואמ ששמ הלעמל לש ךורא הירוטסיה קרפ
,הלוגה ךותב םא ,דה-אלל דבא ופוסו ,הליש ,ןושארה שדקמב דוע הצוענ ותישארש ,דואמ
הווה ,"תותנעב רשא םינהוכה" .דחי איבנה םע םירצמל הטלמנש וזב וא ,לבבל התלגוה רשא
רחאל הז םשב ןמוסמ היהש דחוימ גוס .ןאכ םירומא םירבדה םינהוכ לש דחוימ גוסב ,רמוא
האב המ לבא .איבנו ןהוכ ותוא לש האובנה יקרפ ורדסנ רבכש העשב ,םינש המכו המכ דוע
?ונדמלל וז המעטה

רמאנ םש לבא .ומש יזוב ןב לאקזחי ;ןהוכ אוה םגו ,ך"נתה רפסב איבנ דוע אצומ התא הנהו
"תותנעב רשא םינהוכה ןמ" - הז ןומיסבש אופא אצוי .הרדשו םוקמ תפסות אלב ,"ןהוכה" קר
לארשיב האובנה הקספש רחאל םג תורוד המכ דוע עודי היהש ,עובק "חנומ" וזיא רתתסמ
ומצע לע בתוכ סויבאלפ סופיסוי .ךכ רחא םינשב תואמ המכ דוע םג ילואו ,לארשי ץראבו
םיטושפ םינהוכ ויהש ,תרמוא תאז ."םיטושפ םינהוכ אצוממ הנניא" ותחפשמש ,וייח רפסב
רשא םינהוכה ןמ" ,היה םיטושפה ןמ והימריו .םיטרקוטסירא םינהוכ ,םיטושפ אל םינהוכו
."תותנעב

תוקומע ,תוירוטסיה תוביסש ,קפס ןיא ?הנוהכה לש הז טבש ךותב םג תורדשה ווהתנ דציכ
תורוד-תבכש ךותב שבגתנו שדקתנ רשא תא ףושחל ןתינ דימת אלו ,ךכ ידיל ואיבה ,תומלענו
.ןהוכה ילעל דע רוחאל םינש תואמ ששל איה תכשמנ ןאכש דוחייבו ,וז

ינהכ" םשב ךכ רחא םיארקנה ,םידוריה םינהוכה םתואל ןושאר אוה - ילע לש ואטח היה המ
תודבוע המכ תורפוסמ ,סחנפו ינפוח ,וינב לע קר .רפסב שרופ אל .םיעדוי ונא ןיא - "תותנע
.םלועל םתיבמ חקלית הנוהכהש ,הללק הכתינ םהילעו ,םיאטח לש

הניא וזש אלא ,וז החפשממ רחא ןהוכ לש ומש בוש הלועו ץבצבמ ,העתפהבכ ,םואתפ לבא
םחל ריעצה דודל ןתנש ,ךלמיחא :"םינהוכה ריע" ,בונב םא יכ ,"הליש" שדקמב דוע היוצמ
.ברחו

לא ,הז ךלמיחא ןב ,רתיבא טלמנ בונב רשא םינהוכה גרה םע :הנטק הדוזיפא התוא ךכ רחאו
.ןהוכ ול שמשל "ודיב דופא" איבמו דוד

היה ןהוכה רתיבאש םושמ ,המלש ידי לע הנוהכה ןמו םילשורימ החפשמה שוריג ,ףוסבלו
השוריה יפל אלש הכולמה תא ול תחקל שקיבש) המלשל אל תוכלמה רצחב וטנש הלא דצב
ינש וגרהנש רחאל ,קוחה יפל הכולמה שרוי ,תיגח ןב והינודאל אלא ,(היטסנאידה לש הנוכנה
.םולשבאו ןונמא ,םינושארה םינבה

הרדש הווהתמ ,הז טנמוממ ,ןאכמו .תטלתשמה תוכלמה תדוקפ האב - "!ךדש-לע ךל תותנע"
,ןהוכ ראותה תא קר םהילע םיאשונה םינהוכ ,רמולכ ,"תותנעב רשא םינהוכה" לש וז הדורי
םילשורימ השרוגש ,םינהוכ תחפשמ ;הנוהכ לש תורשמב שמשל תוכזה םהל ןיא לבא
.רתויב תכרובמו תרחבומ הלחנב אל המדא תדובעל החלתשנו

םייונמ ינועו תולד ייחו ,הררחו הממוש התמדא .הדוהי רבדמל םילשורי ןופצמ תפקשנ תותנע
ךלת םא וא ,העבג וא רה לע טעמב םש אשנתמ התא םא לבא .הזה םוקמה יבשותל הליחתכלמ
ינפ הפוצ התא ,החפשמ התואמ יאדוב ובשי הב םגש ,בונ ,הינשה םינהוכה ריעל דע ברקתתו
.הדונמ ,קחורמ התאו .ברעמל חרזממ ,בחרמל תיתוכלמו השודק תערתשמה ,הריבה םילשורי
הז אל ,םינשהו םיתעה קחרמ לבא .םינש תואמ לש קחרמ ןהוכה והימריל דעו ןהוכה ילעמ
תוירוטסיה תודבועב ליגרכ ,רתוי דוע וקימעמ אלא ,תורדשבש לדבהה תא שטשטמ וניאש דבלב
,ערואמ ותוא לש ודה עמשנ דוע ,הנש תואמ ששכ רחאל בוש רמולכ ,סויבאלפל דע .ולא ןוגכ
,ןכ םאו .תוליגרה תוירוטסיהה תועפותה ןמ וז םגו .ושרש ץוענ ןכיה דוע םיעדוי ןיאש יפ לע ףאו
תויהל היה יושע ,הנוהכב השמיש אלש ,הדונמ םינהוכ תחפשממ היה והימריש וז "תוכז"ב קר
ול ןיאש ימ קר תויהל יושע דחאכ איבנו ןהוכ :ןאכ םיעטהל אב קוספהש והזו .ץראב איבנל
.הנוהכב שמשל תוכז

הלוגה םע .טרקוטסירא ןהוכ היה אוה .ץראל ץוחב איבנ היה אוה - ?ןהוכה יזוב ןב לאקזחיו
אל הלגוה אל וליאו .ןיכיוהי ימיב הלגוה - "ץראה יליא" ,םירחבנה םיפלא תרשע - תרחבנה
.הלוגב קר לאקזחיו ,ץראב םג איבנ תויהל לוכי והימרי יכ .איבנ השענ היה

"השמ" ורמאמב םעה דחא הרוהש יפכו) ,עודיכ ,האובנהו הנוהכה :רוריב םינועט םירבדהו
ךותב איבנו ןהוכו .ןה םיכפה ינש אלא ,דיב די תוכלוה ןניאש קר אל ,(דועו "איבנו ןהוכ"ו
תודיקפ הנוהכה .אוה דרוסבא - םהינש לש םדיקפת םיריכמו םיעדוי ונאש יפכ - תחא תוישיא
םלועל רשא ,םיפחרמ םילאידיא ,הטשפה - האובנהו .םוי םוי ייח לא תולגתסה ;הרשמ ,איה
.'וכו יחרכהה השעמה ןיבל לאידיאה ןיב תכוותמ הנוהכה וליאו תואיצמ םישענ םניא

תורמשמב ,םילשוריב שדקמה תיב רצחב השעמל ןהוכ שמשל יושע היה אל יזוב ןב לאקזחיו
קרו .ןימיב הנוב אוהש המ לאמשב סורהל רמולכ ;איבנ הז םע תויהלו ,ותחפשמ לש הנוהכה
הכותב הרועמ אוהש ,וז םייח תואיצמ וינפל ןיאש ,דבלב ראות "ןהוכה" ראשנש םוקמב ,הלוגב
ןהוכ ,והימרי ,הדוהיב רשא איבנה ,ונמז ןב ורבח םגש םשכ ;איבנ תושעהל היה לוכי ,וחרוכ לע
.ירמגל תורחא תוביסמ אלא ,דבלב ראותה יפל קר היה

- וללה םיאיבנה ינש ויה םיקוחר םשרש םצעמ וליאו .םהידי תובלתשמ ןאכ .םיווש םה ןאכ
איבנהו ,םילשוריב רשא םינהוכה ןמ ,היה טרקוטסירא לבבבש איבנהש ,הביס התוא םושמו
הנונגסב ,האובנה תרוצב םג לדבהה ,ןאכמו ."תותנעב רשא םינהוכה" ןמ ,היה טרקומד הדוהיב
.תימינפה התנוכתב דוחייבו ,הנושלבו

התוא ךותמ תולודגהו תונטקה לוכמ אוה ררחושמ וליאכ .ויפא לכב אוה טנדאקיד לאקזחי
םייאובנה ויתונויזחב השועש ,ןושל-הפיו לוק-הפי ,הלוג ררושמ-ליצא .תורוד ירודמ תוליצאה
-ריבאהלו טעמכ םגישהל לכונ אלש וזכ הדימל דעו ,עיקרמה ונוימד לעו וחור לע הלועה לככ
אל) וינפלש הקינכטה לכמ ררחושמה ,ול דחוימה ,ונונגסב םג אוה ךכו .ומע דחי םכותל ףנכ
ארפ סומתיר ;לגלגמ אוה ןונגס-ילוגיע ןיעמב אלא ,וינפלש םיאיבנכ ,שמשמ אוה "םיליבקמ"ב
.(ויביבס לע םילוגיע הווהמו םימ-תכירבב ןבאכ קרזנש ,יזכרמה טפשמה לע ןווכתמב הרזח לש
-הלעמלו ,קודקד לכלו קוח לכל רבעמ ,ולשמ תורוצו םיפוריצ הב של אוהש ,ןושלב םג ךכו
.הזמ הלעמל

,"םילודגה" תא אלו ,"םילד"ה ,םינטקה םישנאה תא בהואה ,יממעה ,ימינפה והימרי ותמועלו
ול תנתינש העשב םג וייח תא םילשמ אוה וללה םילדהו םינטקה םעו ,ומצע ולש ויוטיבכ
ןב והילדג ,רצאנדכובנ לש ודיקפ םע ראשיהל וא ,"ישפוח חרזאכ" לבבל תכלל הובגמ תושרה
אוה ףא ונונגסו ,והיעשיו הכימו עשוהו סומע לש האובנה-תרוסמ ךישממ ,אוה יסאלקו .םקיחא
ךפהנ יכ ,םייתעבש קומעו ןאכ לודג יבויאה רעצהו ,טיופמ-יתלב ,אוה יבויאו .יטנדאקיד אל
םושב ותומכ אצמנ אלו ונאצמ אלש ןויזח - טרפה-רעצ אלא ןאכ וניאש ,םעה-רעצל יטרפ רעצמ
,וגה ירחאמ לא הכלשוהו תימצעה שפנה הרקענ םידיב וליאכ .ןושלו המוא םוש לש ררושמ
.הריזגכ הילע קפוד ןברוחהש ,המואה לש הבואכה שפנה העטונ המוקמבו

ישחומ אוהש ,לשמו ול ןוימד ןיאש ,הזה ינושארה רעצה לש ויתובקע תא אוצמל לכונ אל םולכו
םינש תואמ ששמ הלעמל ךשמנש ,תורודה-רעצ ותואב ,םירבאבש םדה-יריגרגכ טעמכ ינפוגו
אצי בלהש העשב ,הדוהי-רבדמ לש הממשה לא םיהולא-תלחנמ תשרוגמ החפשמ התוא ךותב
?ונממ הדנתנש ,ראופמ תובא-תיבלו םילשוריל

,אוה וליאו .הובג לעמ הובג ,הובגמו ,הלוגה לש קחרמה ןמ וירבד אשונ ןהוכה יזוב ןב לאקזחי
קר ,רעצ קר חרכהב האור אוהו ,תכדכודמהו תלפשומה החפשמה ןמ ,אב הטמלמ ,יתותנעה
תואמ שש :הזמ בר דועו .אבא תיבמ ,ותודלימ האר הלא תא קרו הלא תא יכ .ןברוחו םירוסיי
הנוהכה :הזמ ימוהת דועו ?ללוקמכ ללקל עדוי ימו .ותחפשמ לעו ותיב לע הללקה תצבור םינש
,הזלה םויאה םיעצפה דוריגבש ןכתי אל םאהו ,םתוא ובירחהש ןה ;םהירכועב ויהש ןה תוכלמהו
...?תורכהה לכל רבעמ םג םאו - דיאל החמש לש ,האנהבש תינימש םג היהי

ןנוקמ תויהל "תותנעב רשא םינהוכה ןמ" איבנה ותוא היה ןכומ ,ותודלימו ושרשמ ,ותיבמ ,ךכו
.ןברוחה םע רעצה ויה ,החפשמה-תרוסמב ,ומדבו ושפנב יכ ,לודגה ןברוחה


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות