והיעשי רפסב םינויע

ןויעל תולאש


גרבנזיא הדוהי

דנ קרפ דמ קרפ
הנ קרפ המ קרפ
ס קרפ טמ קרפ
וס קרפ בנ קרפ
גנ קרפ

במ-אי םיקרפב םינויע י-א םיקרפב םינויע

דמ קרפ והיעשי :םיאבה תורוקמב ןייע - 'ה םע ורשקו לארשי םע תריחב ןויער לע .1 :קודב .27 ומ ,10 ל והימרי ;5-1 גמ ;ךליאו 8 אמ והיעשי ?םוקמ לכב לארשי תריחב תא איבנה אטבמ דציכ 1.1 ?וז הריחבמ קיסמ אוהש תונקסמה ןה המ 1.2 .ג קרפ לאוי יפל 3 קוספ שרפ .2 המדקה ,תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר .3 ידי-לע ונתרות ןיינעמ וילא םיכירצ ונאש המ לכ ונבייח ךרבתי וניקולא... ןימאנש ונוויצו ,םיתפומבו תותואב ונלצא האובנה םהל תמאש רחא ,ויאיבנ רורבה ונל אצי ,רוקחנו ןייענ רשאכ יכ ונעידוהו .םרמשנו םהה םיניינעב היהיש ןכתיי אל יכ ,ונחיטבהו ואיבנ ידי-לע ונעידוה רשאכ רעש לכב םלשה ורמואב אוהו .ונתנומאב םיקפוסמל היאר אלו ,ונתרותב הנעט ונילע םירפוכל אוהו ,םתלחתה תא ארובה אוהו ,םילחתומ םהש םלוכ םירבדה ןמ ונל דיגהש המב ינא תואבצ 'ה ולאוגו לארשי ךלמ 'ה רמא הכ" ורמואכ .ול ףתוש ןיא דחא ,וב הוויצש המב וירחא ורמאו ,"םיהלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינומכ ימו" :ורמואכ ,היהי אוהו היה אוהש ונל התוא דיגהו ,ונממ ונריהזהו ."ומל ודיגי הנאבת רשאו תויתואו םלוע דע ימושמ יל הכרעיו ,הדיגיו ארקי ,הנעטב ונילע ורבגיש םהל ןכתיי אל יכ ,ונילע םיקלוחה ןמ ונדחפ ריסהו זאמ אלה והרת לאו ודחפת לא" :רמאש ומכ ,ביוחמ רבד ונילע ואריש אלו ורמאו ."יתעדי לב רוצ ןיאו ידעלבמ הולא שיה ידע םתאו יתדגהו ךיתעמשה ילעב"=) םתודימו םתוחוכו םבורב םיניד ילעב יניינע וב הצור "ודחפת לא" ...(םחוכ לדוגו םרפסמ בור תורמל ,ונילע תומקה תומואה - "םיניד 'ה הרומתה ןיינעב אובי רשאכ ,"וארת לאו" ומכ אוה - "והרת לאו" ורמאו .םמצע תויועטה ןמו ,םמצע םירבדה ןמ [וארת לא :רמול] הצורו .'א םוקמב ...(ב לאקזחי) "תחת לא םהירבדמו ארת לא םהינפמ" רחא םוקמב רמא רשאכ :ורמאו .אובל םידיתעש תודגהה וב הצור - "ךיתעמשה זאמ אלה" ורמאו המ לא המוד - "ידע םתאו" ורמאו ...ופלח רשא תודגהה וב הצור - "יתדגהו" רשע אובמ םיבר םינפ לע םהו ,םילגנה םיתפומהו תוארנה תותואה ןמ םעה הארש .יניס רה דמעמו םיה תעיקבו םירצמ לע תוכמה ?8-6 םיקוספב איבנה ונחיטבהש החטבהה יהמ 3.1 ?"והרת לאו ודחפת לא" איבנה ונחיטבה המ ללגב 3.2 ?ק"דר ךיאו ,י"שר הז דחפ ריבסמ ךיא חי ב םירקיע ,ובלא ףסוי יבר אוהשב והראתי - ןושאר אוהשב ךרבתי םשה ראתיש םוקמ לכב בותכה אצמנ... .ןמזב תולתה ול ןיאש :אוהו ,םהינש לע הרומ דחא ראות שיש זומרל .ןורחא ןורחא ינאו ןושאר ינא תואבצ 'ה ולאוגו לארשי ךלמ 'ה רמא הכ" והיעשי רמא ןושאר אוהשב ראותיש ימ םיאצמנה לכב ןיא :רמול הצר - "םיהלא ןיא ידעלבמו ,ןמזה םהל רחאתי וא םהל םדקי ידעלבמ םיאצמנה לכ יכ ,יתלוז ןורחא אוהו רשפא ינניא ,ןמזב תולתה יל ןיאש רחא ינא לבא .תואיצמה ירשפא םה הזלו :רמולכ - "םיהלא ןיא ידעלבמו" :םייס הזלו .תואיצמה ביוחמ לבא תואיצמה ,לוכה לע לוכי :רמול הצור ,תואיצמה ביוחמ היהיש ימ םיאצמנה לכב ןיא ןכ רובעבו .ידעלבמ - ןורחאו ןושאר םש וילע לופייש ימ םהב ןיא יכ ,יתלוז .תואיצמה ביוחמ :רמול הצור ,םיהולאה ידבל ינא יכ ראבתי .ובלא ףסוי יבר יפל 6 קוספ שרפ 3.3 ."תואיצמ ביוחמ"ו "תואיצמ רשפא" םיחנומה תא רבסה ?תואיצמ ביוחמ 'ה עודמ .12-10 גמ והיעשיל 9-8 םיקוספ הוושה .4 ?לארשי םע דיעמ המ .םיאיבנה ירבדב םירזוח םיליספל געל ירואית .5 .םירואיתהמ רואית לכל דחוימה המ קודבו ,םיאבה תורוקמב ןייע .לארשי יבגל סומלופהו רואיתה תונקסמ תא םג קודב הלק םיליהת ;וטק םיליהת ;ךליאו 9 י והימרי ;דמ ;19 מ והיעשי :תורוקמה .ךליאו 15 .קלח לכל םש ןתו ,הנשמ יאשונל 20-9 םיקוספ תא קלח .6 .םרואית בגא םיליספל געל ירבד איבנה עילבמ םהבש םיטפשמה לכ תא ףוסא .7 ?תולילאב ותמחלמב איבנה שמתשמ םהבש םיינויגהה םיקומינה םה המ .8 ?םילילא דובעל םיתפתמ םדא ינבש הדבועה תא איבנה ריבסמ ךיא .9 ?וינפלש הזל 24-21 עטקה רושק המב .10 לאנברבא יפל וליאו ,וינפלש אשונל םיקרפה יקלחמ יפל ךייש 28-24 עטקה .11 .אבה אשונל אוה ךייש ?הקולח לכ לש םיקומינה םה המ ?דמ-במ םיקרפ יפל לארשיל 'ה סחי והמ .12 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות המ קרפ והיעשי .(3) "לארשי יהלא ךמשב ארוקה ,'ה ינא יכ עדת ןעמל" .1 ?םיהולאה אוה 'ה יכ שרוכ עדי ןינמ .6 ג סומעל 7 קוספ הוושה .2 ?איבנה תאז שיגדמ עודמו ,םלועב 'ה ישעמ לש םינושה םימוחתה םה המ .11 א יכאלמלו 19 טמ והיעשיל הוושהו ,6 קוספ ארק .3 ?ולוכ םלועב 'ה תעידיל איבמ המ :םינוש םיאשומל ןווכמכ םינשרפה ידי-לע שרפתמ 13-9 עטק .4 .(תודוצמ) רצשלב .ג ;(ק"דר) רצנדכובנ .ב ;(י"שר) קוקבחו והימרי .א ןבומ םישוריפהמ המ .םישרפמהמ דחא לכ יפל - ויטרפ לכ לע - עטקה תא שרפ .קמנ ?רתוי ךל :תא קודב .22-12 חמ והיעשיל 4 ומ - 18 המ עטקה תא הוושה .5 ;םיעטקב 'ה ירואית 5.1 ;לארשיל 'ה סחי 5.2 ;תנווכמ איה ימלו האובנה תוהמ 5.3 .קרפ לכב דחוימ המ ןייצ 5.4 .24 דמ ;5 במ ;22 מ םג הוושה ?ונקרפב םראתמ והיעשיש יפכ 'ה ישעמ םה המ .6 .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח .7 :וז הקולחב קרפה תא קלחמ לאנברבא .5 ומ-18 .ד ;17-14 .ג ;13-9 .ב ;8-1 .א ?הרוסמה תקולחמ לאנברבא תקולח הנוש המב 7.1 .קמנ ?רתוי ךל תנבומ תוקולחהמ וזיא 7.2 .םישרפמב רזעיה .םינושה םיאשונה ןיבש רשקה תא רבסה 7.3 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפסב םינויע ןכות טמ קרפ והיעשי .במ קרפל ונקרפ תא הוושה .1 םידחוימה תונויערה תאו םיקרפה ינשב םיעיפומה םיהזה תונויערה תא ןייצ .קרפ לכל .איבנה והיעשיל ןווכמכ "'ה דבע" רואית תא שרפמ י"שר .2 .ונקרפב והיעשי ראותמ םהב םיקוספה תא עבק 2.1 ?רואיתה יפל ותאובנ ךרדו איבנה דיקפת לע קיסהל לכות המ 2.2 ."לארשי םוקמב רבדמ איבנה וישכע" 3 קוספל ושוריפ ינפל בתוכ ארק ףסוי יבר .3 .םשוריפב םיקלוח ארק ףסוי יברו י"שרש םיקוספה תא אצמ 3.1 .ארק ףסוי יבר לש ותשיג יפל 13-3 עטקה תא שרפ 3.2 ,י"שרמ ארק ףסוי יבר שוריפ הנוש םהבש םיקוספה תא ךשוריפב שגדה .תונוש םיכרד יתשב קוספה תא ןיבהל רשפא עודמ רבסהו .טרפ ?לארשי םע לש ודיקפת והמ .4 .ונקרפל בל קרפ ןיב הלבקה י"שר איבמ 11 קוספב .5 .םיקרפה ינשבש םיליבקמה םיקוספה תא הז לומ הז םושר .12 בס - 10 אס והיעשיבו 24-14 םיקוספב ןייע .6 .תורוקמה ינשב םתונגבו לארשי חבשב םייומידהו םירואיתה תא םכס 6.1 ?רוקמ לכב לארשי תא 'הל "ריכזמ" המ 6.2 ?קרפ לכב 'ה עבשנ המ 6.3 ?23-22 םיקוספב םיראותמה "םיכלמ"ו "םימע" ,"םייוג" םה ימ .7 .16-14 ס והיעשי יפל הנע :םייוטיבה תא שרפ .8 ;הרוסו הלוג ;יוג בעתמ ;ןצוח ;םתיערמ םייפש לכבו ;תוקלמ ;ךיתוקח םיפכ לע .ךינומ ;ךילוכש ינב .26-7 ;6-1 :םיקלח ינשל קרפה תא קלחמ לאנברבא קחצי יבר .9 .םיעטקהמ דחא לכל םש ןת 9.1 .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח 9.2 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות בנ קרפ והיעשי .(1) "אמטו לרע" .1 :(הרוזנצה י"ע םיליגרה םיסופדהמ טמשוה ושוריפ) ךכ הז קוספ שרפמ ק"דר .םילרעה םה ,םודא תוכלמ הז - "לרע" םהו ,םפוג תציחרב םירוהט םמצע םיארמ םהש ,לאעמשי תוכלמ הז - "אמטו" .םיערה םהישעמב םיאמט הילע םימחלנ םהינשו ,ןברוחה םוימ םילשוריב וקיזחה הלאה תויוכלמה יתשו ורבעי אל ךליאו הלואגה םוימו .הזמ השבוכ הזו הזמ השבוכ הז ,בר ןמז הז ."םלוע ימי לכ דוע הב ורבעי לא םירזו" רמא ןכו .םלוע ימיכ דוע הב ?1 קוספב איבנה ןווכתמ תופוקת וליאל 1.1 ?6-4 םיקוספב איבנה ןווכתמ תופוקת וליאלו תויולג וליאל 1.2 ?6 בס והיעשימ היאר םהמ ימל .ק"דרו י"שר יפל 8 קוספ שרפ .2 ,ונקרפב "וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ וארו" וב בצמל םרוגה רבדה והמ .3 ?חצ םיליהתב הז בצמל םרוגה והמו .גנ קרפל תופרוצמ 15-13 םיקוספל תולאשה :הרעה ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות גנ קרפ והיעשי ערתשמ ,"ידבע ליכשי הנה" תשרפ םינושארה יפב ויוניככ וא ,"'ה דבע" אשונה .ולוכ הז עטקל תוסחייתמ ןלהל תולאשה .12 גנ - 13 בנ םיקוספ לע :וז הקולחב עטקה תא קלחמ לאנברבא .1 .12-10 גנ .ג ;9-1 גנ .ב ;15-13 בנ .א .השרפה יעטקמ עטק לכל םש ןת 1.1 ?םיקלחה ויהי המ .םיקלח ינשל ב עטק תא םיקלחמה שי 1.2 .איבנה והימריל ןווכמכ קרפה תא שרפמ ןואג הידעס בר .2 :והימרי רפסב הלא תורוקמ יפ-לע והימרי ייחל ונקרפב זמרמ המ אצמ .20 חי ;19 אי ;19 י ;10 א ;6 א והימרי .עטק לכ רמוא ימ עבקו ,םירבדמה יפל קרפה תא קלח .3 .(15 בנ) "םיבר םייוג הזי" .4 .י"שר יפלו ק"דר יפל שרפ "ואר םהל רפוס אל רשא" .5 .בותכה ןושלב הנע ?ואר המ .ק"דר יפלו י"שר יפל שרפ - "והדמחנו" .6 ?םהמ דחא לכ יפל ולוכ קוספה שרפתמ ךיא דבע" לש ותוישיא לע וז האוושהמ קיסת המ .11 ;1 אי קרפל 2 קוספ הוושה .7 ?"'ה "ונממ םינפ רתסמכו" .8 ?יממ םינפ ריתסה ימ ."ונממ" הלמה לש תיקודקדה הרוצה תא חתנו ,ק"דרו י"שר יפל הנע 8.1 ?ולוכ קוספב הז עטק בלתשמ דציכ .י"שרו 31 גי רבדמבב וז ןיעמ תועמשמ-ודל תפסונ המגוד האר 8.2 "אשנ אוה וניילח ןכא" .9 .קוספה רואיבב ק"דר ירבד תא רבסה "וניעת ןאצכ ונלכ" .10 ?וז הרכהל םייוגה תא איבי המ .(י"שרו ק"דר) שרפ ."הנענ אוהו שגינ" .11 ?המל - "ורבק םיעשר תא ןתיו" .12 .ק"דר יפלו (ו"נתת תורזגל זמר וירבדב םיאורה שי) י"שר יפל הנע ?הלא םיקוספב אבומה ןויערה והמ .3 צ םיליהתל 10 קוספ הוושה .13 .7 טמ והיעשי יפל םג הנע ?'ה דבע לש ורכש והמ .14 - "אשנ אוה וניילח ןכא" .15 דמ-דל ב ירזוכ יולה הדוהי יבר הווקמ אוהו ,םיאפורה לכ ותאופרמ ושאייתנש ,ףחשנה הלוחה תלעמב ונחנא... "הלאה תומצעה הנייחתה" בותכה רמאש ומכ .גהנמה יונישו תפומה דצמ האופר אל" ןמ (ד גנ והיעשי) "ידבע ליכשי הנה"ב רמאמה םלשנו .(זל לאקזחי) רמול הצור - "והונבשח אלו הזבנ ונממ םינפ רתסמכו ,רדה אלו ול ראות שגר=) תוסינטסא םדאל שיש םיפנוטמה םירבד ומכ ,והארמ עורו הארנה יונישמ תובואכמ שיא ,םישיא לדחו הזבנ ,םהמ וינפ ריתסמו ,םהילע טיבהל (םיענ אל .ילוח עודיו ,"אשנ אוה וניילוח" :רמא אוהו ,לארשיל לשמ הז היהי ךיאו :ירזוכה רמא ?םנוועב םא יכ םאצמש המ םתוא אצמ אל לארשיו תואירב ברו ,םלוכמ םיילוח בר אוה ,םירבאב בלכ תומואב לארשי :רבחה רמא .םלוכמ קר" רמא ןכ לע .בלה ןמ שפנה תלעמכ ,ונממ יקולאה ןיינעה ןכו :רבחה רמא סומע) "םכיתואטח לכ תא םכילע דוקפא ןכ לע המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא תונוועל לחומ" וניתובר ורמאש המ :תואירבה לבא .םיאלוחה םה הלאו .(2 ג בכעתהל וניתונוועל חינמ ונניא יכ ,"ןושאר ןושאר ריבעמ ,לארשי ומע אל יכ" וילע רמאש ירומאה השע רשאכ ירמגל ונדבואל םימרוג ויהו ,ונילע ויתונווע ילוח קזחתהש דע וחינהו ,(16 וט 'רב) הנה דע ירומאה ןווע םלש .ותוא תימהו - םיאלוחה םוגישי ןכ .יקולאה ןיינעה םהב קבדי םמצעו םשרש דצמ ,לארשי... יהי לאו ."םהישעמ ודמליו םייוגב וברעתיו" רמאש ומכ ...םייוגל תומדתהמ הרצב ונחנאו - "אשנ אוה וניילח ןכא" הז ןוגכב רמאנש ךיניעב קוחר רבה רובו ,ונתרות תונקתל הביס ונתוא תואצומה תורצהו ,החונמב םלועהו .םלועב יקולאה ןיינעה קבדי ונרובבו ,ונכותמ םיגיסה תאיציו ,ונממ ?שריפ םינשרפהמ ימכו ,3 קוספ תא יולה הדוהי יבר שריפ ךיא 15.1 ?לארשיל ןווכמכ ונקרפ שוריפב ירזוכה ינפב דמעש ישוקה והמ 15.2 ?תואירב בר אוה המבו ,תולחמ בר לארשי המב 15.3 ?ולוכ םלועה ןווע תא לארשי אשונ הניחב וזיאמ 15.4 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות דנ קרפ והיעשי ?יומיד לכ עיבמ המ .ונקרפב לארשי םע לש םייומידהו םייוניכה לכ תא ףוסא .1 .טרפו טרפ לכל לשמנ אצמו ,ויטרפל להואה לשמ תא קודב .2 .9 קוספ זמרמ וילאש תישארבב קוספה תא קתעה .3 .ק"דר יפלו י"שר יפל 10 קוספ שרפ .4 .טרפ ?ינועל דוגינ קרפב המ ."הרעוס הינע" .5 האובנל המודה םילשורי לע האובנ היוצמ ,ךליאו 30 קוספ ,אל קרפ והימריב .6 .ךליאו 14 קוספמ ונקרפבש :הלא םיווק יפל תואובנה תא הוושה .התובישחו הרות דומיל .ג ;לארשי תוגהנתה .ב ;ריעה רואית .א ?והימריב םניאו ונקרפב םיאבומ תונויער וליא ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות הנ קרפ והיעשי - םימל וכל אמצ לכ יוה .1 ט ג הרות דומלת תוכלה ,ם"במר םימ המ ךל רמול - "םימל וכל אמצ לכ יוה" רמאנש ,םימל ולשמנ הרות ירבד ןרובשא םוקמב םיצבקתמו וילעמ םילחזנ אלא ןורדמ םוקמב םיסנכתמ םניא אלו חורה יסגב םיאצמנ םניא הרות ירבד ךכ - (וב םיסנכתמ םימהש עקב=) ריסמו םימכחה ילגר רפעב קבאתמש חור לפשו אכדב אלא ,בל הבג לכ בלב אל םא - וייח ידכ טעמ םוי לכב הכאלמ השועו ובלמ ןמזה יגונעתו תוואתה .הרותב קסוע ולילו ומוי ראשו - לכאי המ ול היה .'ה רבדל םייומיד םה "בלח"ו "ןיי" ,"םימ" יכ ונקרפמ חכוה .וירבד שרפ ?2 קוספב איבנה ראתמ ילילש בצמ הזיא .2 .29 טפ םיליהתבו 15 ז 'ב לאומש :ןייע 3 קוספ תנבהל .3 ?"םינמאנה דוד ידסח" םה המ - "םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" .4 ג ב םירקיע ,ובלא ףסוי יבר ךמסו ...'ה לא בושיו ...וכרד עשר בוזעי ...ואצמיהב 'ה ושרד :והיעשי רמא ...םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ :הזל רזגנ םאש רשפא ךיא םירמואו ורוד ינב וילע םיקפסמ ויהש יפל יכ :ורואיבו הנתשמ לאה היהי ,ןכ םא .ותרזג לטבתתש הבושת השעי םאש תומיש עשרה לע עשרה תא שינעהל הצור ותויה ןמ םשה הנתשיש רשפא יאו ,הצור אל לא הצורמ ןיאש םירמואו טפשמה םיטילחמ ויה הז רובעבו .ושינעהל אלש הצור ותויה לא .עשרה לא הליעומ הבושתה תליחתבש יפל :רמולכ "םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" רמאשכ הזה קפסה ריתהו יתובשחמ אל יכ" :רמא ,ךרבתי וב ןוצר יוניש שיש תעדה לע הלעי הבשחמה ונתעידיל ותעידי ןיב לדבה שיש ומכ יכ ,"יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ ,וניכרדל ויכרד ןיבו וננוצרל ונוצר ןיב לדבה שי ןכ ,ללכ דחא ןיממ םניאש םש םללכי אל ץראלו םימשלש ומכ יכ ...ללכ ןוימד םהיניב לופיי אלש דע וניתובשחמ לא (סחיב=) ךרעב ותעידיו ויכרדו ויתובשחמ םה ןכ - ללכ הבוגה יכ ,דחא גוס םללכי אלו ללכ סחי םהיניב ןיאש :רמולכ .ונתעידיו וניכרדו הז רובעבו ...ללכ העידי ארקית אל ונתעידיו טלחומב העידי ארקית ותעידי יוניש בייחי ונב רשא ןוצרה םא ףא יכ ,ותעידיל ונתעידי ןיב שיקהל ןיא רמאו הז לא ךישמה הזלו .וילא יוניש בייחי אל ךרבתי ונוצר הנה ,ונילא םקיר ילא בושי אל יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ ...גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ" ישונאה ץפחה לא המוד וניא יקולאה ץפחהש :רמולכ "יתצפח רשא תא השע םא יכ ןיאו ,םינפ לכ לע לעופה לא אצי יקולאה ץפחה יכ לעופה לא אצי אל םימעפלש רמולו ,ןוצרה ןיינע ראבל אבש הרויש הממ הזו ,ונוצר תושעמ ודיב בכעמ ללכ וקוחב יוניש ובייחי אל הזלו ,וננוצרו ונצפח ןימכ ונוצרו וצפח ןיאש .ונקוחב יוניש ובייחיש יפ לע ףא ?שנועו רכשב רופכל והיעשי לש ורוד ינב תא איבה המ 4.1 ינב םע לאקזחי לש ותמחלמב ,םהב םחלנ והיעשיש תונויערה תא אצמ 4.2 .(חי לאקזחי) ורוד :הלא תורוקמב - םרוד ינבל םיאיבנ ןיב םיפסונ םיחוכיו 4.3 .דמ והימרי ;24 ג - 17 ב יכאלמ ;10 גל לאקזחי .הב םימחלנ םיאיבנהש םלועה תפקשה יהמ הלא תורוקמ יפ-לע קיסהל הסנ ?ונימיב תומייק הלא תועדמ וליא ?ונתעידיל 'ה לש ותעידי ןיב לדבהה והמ 4.4 ?ובלא ףסוי יבר רבסה יפל - והיעשי לש ותבושת יהמ 4.5 ונ םיקרפב תוטרופמ ונקרפב 7-6 םיקוספב יללכ ןפואב תורכזומה תושירדה .5 .חנ-ו .הרותב ןרוקמ תא אצמו ,ןהיטרפל תונושה תושירדה תא םכס 5.1 .ןמויק יא לע חיכומ איבנהש תווצמה תא ןהיגוסל קלח 5.2 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות ס קרפ והיעשי :ןלהל תורוקמב ןכו ,ונקרפב םיקוספ השמחב עיפומ "רוא" ביטומה .1 .8 ז הכימ ;6 טמ ;6 במ והיעשי ;29 בכ ב"ש לכב עבומה ןויערה תאו ,םוקמ לכב הלמה לש תוקיודמה תויועמשמה תא קודב .םיקוספהמ דחא .טרפ .תילכת וזיאלו לארשי ץראל םילוע קרפב המו ימ קודב .2 ?לדבהה והמ .3 ב קרפל לארשי ץראל םייוגה אוב רואית תא הוושה .3 ?ק"דר שרפ ךיא .20 קוספ יפל "ךרוא אב יכ" שרפ .4 .23 טמ יפל "הנמאת דצ לע" יוטיבה תא שרפ .5 :הלא תורוקמב "האונשו הבוזע" לארשי תויה תדבוע תא ריכזמ איבנה .6 .4 בס ;1 הנ ;14 טמ ;ונקרפ .יוטיבה עיפומ רשקה הזיאב קודב .רבסה .1 וכ קרפבש רישל והיעשי זמרמ 18 קוספב .7 .ס ,טמ םיקרפ יפל "םימיה תירחאו תויולג ץוביק" אשונל רוביח בותכ .8 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות וס קרפ והיעשי :וז הקולחב קרפה תא קלחמ לאנברבא .1 .24-17 .ג ;16-5 .ב ;4-1 .א .עטק לכל םש ןת 1.1 .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח 1.2 ?עודמו הרוסמה תקולחמ לאנברבא הניש המב 1.3 .ךלמה המלש ידי-לע עבוהש ןויערב והיעשי שמתשמ 1 קוספב .2 .דציכ הארהו 27 ח א"מ ןייע .ךליאו 5 הס קרפבו ונקרפב םיעיפומ "םכיחא" ירבד .3 .תווצמ ירמושל םסחי המו םמלוע תפקשה יהמ ,םהירבד המ קודב .ק"דרו י"שר יפל "'ה דבכי ימש ןעמל" יוטיבה תא שרפ .4 ?ןשרפ לכ יפל "דבכי" הלמה שרוש המ 22 וס יפל ;17 הס קרפ יפל ;ונקרפ יפל ונתא 'ה תורכיש תירבה תא ראת .5 .36 אל והימרי יפלו ?תירבה יוטיבל םינושה םייומידה םהמ 5.1 ?תירבה שודיח לע החטבהה העיפומ רשקה הזיאב 5.2 :םימיה תירחא תאובנל .6 ה ח תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר ןרובעב רחבנש ,תוערו תובר תורצ ונתוא הנארקתש ולביק ל"ז ונינומדק הבושת ןישוע לארשי םא" ורמאש המ אוהו .לאגיהל םייואר היהנו ,הבושתה תושק ויתורזגש ךלמ םהילע דימעמ אוה ךורב שודקה - ואל םאו ,םילאגנ .(זצ ןירדהנס) "םילאגנו הבושת ןישוע םהו ,ןמהכ ד-ב ,בי םיכלמ תוכלה ,ם"במר גוג תמחלמ היהת חישמה תומי תליחתבש ,םיאיבנה ירבד לש םטושפמ הארי... .םבל ןיכהלו לארשי רשיל איבנ דומעי גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו ,גוגמו רהטל אלו ,רוהטה אמטל אל אב וניאו ."הילא תא םכל חלוש יכנא הנה" רמאנש ,ןילוספ וקזחוהש ימ רישכהל אלו תורשכ תקזחב םהש םישנא לוספל אלו ,אמטה םימכחה ןמ שיו ."םינב לע תובא בל בישהו" רמאנש ,םלועב םולש םושל אלא אל ןהב אצויכו םירבדה ולא לכו ,והילא אובי חישמה תאיב םדוקש םירמואש םימכחה םג ,םיאיבנה לצא ןה ןימותס םירבדש .ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי תקולחמ םהל שי ךכיפלו .םיקוספה ערכה יפל אלא ,ולא םירבדב הלבק םהל ןיא רקיע םהיקודקד אלו ולא םירבד תיווה רודיס ןיא םינפ לכ לעו .הלא םירבדב ולא םיניינעב ךיראי אלו ,תודגהה ירבדב םדא קסעתי אל םלועלו ,תדב .הבהא ידיל אלו הארי ידיל אל ןיאיבמ ןיאש ,רקיע םמישי אלו ,םהב אצויכו הכחי אלא .םיצקה יבשחמ לש םחור חפית םימכח ורמא .ןיצקה בשחי אל ןכו .ונראיבש ומכ ,רבדה ללכב ןימאיו אלו ,םלועה לכ לע וטלשיש ידכ אל חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל תותשלו לוכאל ידכ אלו ,םימעה םתוא ואשניש ידכ אלו ,םייוגב ודריש ידכ ,לטבמו שגונ םהל היהי אלו ,התמכחו הרותב םייונפ ויהיש ידכ אלא ,חומשלו .אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ רקיעל בשחנ המו ,תדב רקיע וניא םימיה תירחא ןיינעמ המ קוידב רדגה 6.1 .(ם"במרה ירקיעמ רשע השלשה רקיעה תא רוכז) ?ם"במר וראיתש יפכ םירבדה רדס והמ 6.2 :הלא תורוקמ יפל םימיה תירחא ירואית תא םכס 6.3 .ד-ג לאוי ;טל-חל לאקזחי ;ג יכאלמ ;די הירכז ;וס והיעשי ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות