שדקמב םייוולה תדובע

ה"כ-ד"כ קרפ ,'א םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


םיקלוחמ ויה םינהוכה יכ םיעדוי ונא .שדקמב םייוולה תדובע תראותמ ה"כ קרפבו ד"כ קרפב
.דחא עובש הדבע תרמשמ לכו ,תורמשמ העבראו םירשעל

.דחא עובש הדבע תרמשמ לכ ,תורמשמ עבראו םירשעל םיקלוחמ ויה םייוולה םג

ויה םירמושה .הניגנו הריש ידיקפתו ,הרימש ידיקפת :שדקמב םייוולל ויה םידיקפת ינש
הלילב םירעשה תריגס לע םינוממ ויה םירחא םייוול ;שדקמה ירעש דיל הלילה לכ םיבצומ
.םויב םתחיתפו

םייוולה .םיררושמכ םתדובעל םייוולה ןוגראב זכרתמ הכ קרפ א םימיה ירבד לש רואיתה
הבוחה תונברוקו ,ברעבו רקבב דימתה תונברוק :רובצה תונברוק תאבה ןמזב םיררושמ ויה
.שדקמב םיאבה םירחא הלוע גוסמ

.לצלצבו תורצוצחו םילילחו םילבנב :ריש ילכב הניגנ התייה םייוולה לש הרישה םע דחי
דע םיינש םילילח ;השיש דעו םיינשמ םילבנ :לשמל .ילכל ילכמ הנוש הניגנה ילכ רפסמ
.דחא לצלצ ,רתוי וא העשת תורוניכ ,םירשעו האמ דעו םיינשמ תורצוצח ,רשע השש
האממ רתוי הליכה התוא וביחרה רשאכו ,םילכ רשע השש תוחפל ליכהל הלכי תרומזתה
.םייוול קר אלו ,םילארשי םג תויהל םילוכי ויה שדקמב תרומזתה ירבח .םינגנמ םישימחו

.רתוי אלו תוחפ אל ,םירמז רשע-םינש הליכה שדקמב הרשש םייוולה תלהקמ

.שדקמב םיררושמכ םייוולה תלועפ תא ראתמ ונקרפ

.רישל םייוולה תא דמילש הז תא ,חצנמה תא קרפה ריכזמ הליחת
.ףסא ינב הלא רשאו הינתנו ףסויו רוכז ףסא ינבל"
".ךלמה ידי לע אבינה ףסא די לע
:ךלמה לש םילימל תוניגנמה תא רבחמ אוה .םייוולה תרישל יארחאה ,חצנמה אוה ףסא
."ךלמה ידי לע אבינה"
םילועמ םירמז לש תורמשמ ביכרהל היה רשפא יא ,ךשוממ דומיל אוה הניגנ דומילש ןוויכ
ךכ םשל .תולהקמ לש הדיחא המר רוציל ךרוצ היה .םיליחתמ םירמז לש תורמשמ תמועל
.םיסונמ םייוול םע דחי םינוריט הללכ תורמשמ לכו ,םייוולה תא וברע
".דימלת םע ןיבמ ,לודגכ ןוטקכ תמועל תרמשמ ,תולרוג וליפיו"
הליכה תרמשמ לכ :תינגורטה הקולח התוא םינכמ ונאש ךרדב התשענ תורמשמה תקולח
.דימלת םע ןיבמ ,לודג םע ןטק
דחא קוספ :םינוש םירפסמ ינש םיבותכ הרותב ?שדקמה תדובעל םייוולה וסיוג ליג הזיאמ
:עבוק
".הנש שמחו םירשע ןבמ םייוולל רשא תאז"
:רמוא רחא קוספ וליאו
".הנש םישלש ןבמ"
םייוולה לש הרשכהה תפוקת הלחה הנש שמחו םירשע ליגמ :םייוולה סויגל םיליג ינש ויה
.שדקמה תדובע תא דובעל יולה לחה םישולש ליגמ וליאו ,הדובעל

:רמאנ ג"כ קרפב .הז ןידב יוניש סינכה ךלמה דוד
".הלעמו הנש םירשע ןבמ ...םהיתובא תיבל יול ינב הלא"
:ךשמהב רמאנ תאז ?םייוולה סויג ליג תא דוד הניש עודמ
םגו ,םלועל דע םילשוריב ןוכשיו ,ומעל לארשי יהלא 'ה חינה דיוד דמא יכ"
".ותדובעל וילכ לכ תאו ןכשמה תא תאשל ןיא םייוולל
היה דוע לכ .םילשוריב שדקמה תיינב לש האצות אוה םייוולה לש סויגה ליג יוניש ,ןכ םא
תיזיפה הדובעה יכ ,םישולש וא שמחו םירשע ליגב םתדובעב םייוולה ולחה ,דדונ ןכשמה
םגו ,םילשוריב שדקמה הנבנש רחאל .םהילע תלטומ התייה ןכשמה ילכ תאישנ לש השקה
ליג תא דירוהל היה רשפא ,ותדובעל וילכ לכ תאו ןכשמה תא תאשל הבוח ןיא םייוולל
.םירשע ליגב שדקמה תדובעל םסייגלו ,םייוולה לש הרשכהה

עבוק ךכו ,שדקמה תיב תיינב תובקעב הלע םייוולה לש השירפה ליג םג יכ ןייצל ןיינעמ
קר לח ,םישימח ליג אוהש ,הרותב בותכה השירפה ליג יכ ,(ח ,ג שדקמה ילכ) ,ם"במר
לע סימעהל היה רשפא יא םישימח ליג לעמו ,םוקמל םוקממ ןכשמה תא ואשנ םהב םימיב
דוע לכ .עובק השירפ ליג ןיא ,ם"במר בתוכ ,שדקמה תינב רחאל .ןכשמה ילכ תא םייוולה
.םירעושל ףרטצי ,הנקז ללגב ולוק לקלקתיש רחאל .הרישב ףתתשי - רישל יולה לוכי