שדקמבש הדובעה תורמשמ

ד"כ קרפ ,'א םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


וינזואב םיעימשמש םדא לש השגרהה תא שיגרמ 'א םימיה ירבדב ד"כ קרפ תאירקל ןיזאמש ימ
תממעשמ המישרה - םירכמ םהיניב םישגופ ןיא םאו ,םירפסמו תומש לש המישר :םינופלט רפס
.ידמל

רדס :םילשוריב שדקמה תדובע לש ןיינעמ אשונל חתפ ונינפב הז קרפ חתופ רבד לש ותימאל
.תורמשמל םתקולחו ,םינהוכה לש םתדובע

,תחא תבב שדקמב םלוכ םידבוע םניא םינהוכה ."הנוהכ תורמשמ" גשומה תא הליחת ריכנ
םילשוריל הלוע תרמשמ לכ .תורמשמל םינהוכה םיקלוחמ ךכ םשל .םתדובעל רדס עובקל ךירצ
הנושארה תרמשמה תרזוח ,תורמשמה לש רוזחמ םות רחאלו ,דחא עובש שדקמב תדבועו
.הלילח רזוחו ,הדובעל

םלוכו ,םילשוריל תורמשמה לכ תולוע הלא םימיבו ,שדקמה תדובע הבורמ םיגחה ימיב
.שדקמה תדובע תא םידבוע

קלחמ רמשמה שאר .הלוכ תרמשמה לע הנוממה ,רמשמה שאר אוה ,יארחא םדא תרמשמ לכל
יתב םג .תרמשמה לש הדובע עובש ךותמ דחא םוי דבוע בא תיב לכו ,תובא יתבל תרמשמה תא
באה תיב לש םויה תדובעל יארחאה בא תיב שאר אוה ,דחא םדא ידי לע םילעפומ תובאה
.וילע הנוממ אוהש

.ותליחתמ וירחא בוקענ ונאו ,ךילהת לש ופוס ראותמ ונקרפב ?ויה םינהוכ תורמשמ המכ
.תורמשמל םינהוכה תקולחב םיבלש השלש וא םינש לע תרפסמ תינעת תכסמב תאבומה תרוסמ
:תורמשמ הנומשל םינהוכה תא קליח השמ :הקולחב םיבלש השלש ויה תחא תרוסמ יפל
םייחב ורתונש ןורהא ינב םה הלא ינש ,רמתיא תחפשממ העבראו ,רזעלא תחפשממ עברא
רתוי ויה רשאכ ,תורמשמה רפסמ תא ליפכה איבנה לאומש .ןכשמב עריאש ןוסאה רחאל
לע תורמשמה רפסמ תא דימעה דוד וליאו .הרשע שש לע תורמשמה רפסמ תא דימעהו ,םינהוכ
.רתויב עודיה רפסמה םג והזו ,הנוהכה תורמשמ לש יפוסה רפסמה אוה ,תורמשמ 24

.ךלמה דוד ימיב הנוהכה תורמשמ לש תשדוחמה הקולחה תא םיראתמ ונקרפב םיקוספ רפסמ
:םינהוכה תורמשמ לש הקולחה ךרד ירחא בוקענו ,םיקוספה תא עמשנ
,רמתיא ינב ןמ םירבגה ישארל םיבר רזעלא ינב ואצמיו"
,רשע השש תובא תיבל םישאר רזעלא ינבל םוקלחיו
".הנומש םתובא תיבל רמתיא ינבלו
,רזעלא תחפשמ ינב וברתה םינשה תוברב :הנוהכה תורמשמ רפסמ תבחרה תראותמ הז קוספב
תורמשמה תא דוד קליח ךכ םושמ .רמתיא ינב תחפשממ לופכ היה החפשמב םינהוכה רפסמו
,רזעלא תחפשמל תוחפשמ הרשע שש אלא ,החפשמ לכל תורמשמ הנומש דוע אל :שדחמ
.רמתיא תחפשמל הנומשו

:תורמשמה תא דוד קליח הב ךרדה תא ןיבהל הסננו ,קוספה תא עמשנ ?הקולחה התייה דציכ
,הלא םע הלא תולרוגב םוקלחיו"
".רמתיא ינבמו רזעלא ינבמ םיהלאה ירשו שדוק ירש ויה יכ
ירשו שדוק ירש" ןהב ויה תוחפשמה יתש :הביסהו .תולרוגב התייה ,הז קוספ יפל ,הקולחה
רדס עובקל רשפא יאו ,הלעמב תווש ןהיתש ,תושדוקמ תוחפשמה יתש :ונייהד ."םיקלאה
.םינהוכה לש םתלעמ יפל הקולח

:קרפב אורקל ךישמנ
,ךלמה ינפל יולה ןמ רפוסה לאנתנ ןב היעמש םבתכיו"
רתיבא ןב ךלמיחאו ןהוכה קודצו םירשהו
,םייוללו םינהכל תובאה ישארו
".רמתיאל זוחא זוחאו ,רזעלאל זוחא דחא בא תיב
קליח השדחה הקולחב יכ רוכזנ םא ותוא ןיבנ ילוא .םיכרד המכב וניבהל ןתינו .השק קוספה
,ןכ םא .תורמשמ הרשע שש ביכרה ,תורמשמ הנומש םוקמב :םינשל רזעלא ינב תורמשמ תא דוד
דוד ונממ זחא רזעלא תחפשממ בא תיב לכ - "רזעלאל זוחא דחא בא תיב" :שוריפה הז ילוא
;הנשיה ןתזיחאב וראשנ רמתיא תורמשמ - "רמתיאל זוחא זוחאו" ;ףסונ בא תיב ונממ ביכרהו
.יוניש לכ ןהב לח אל :ןהש יפכ תוזוחא וראשנ רמתיאל תוזוחאה תורמשמה

קר בכעתנ .םינהוכה תורמשמ עבראו םירשע תא קרפה הנומ ,תורמשמה תקולח רואית רחאל
היהו .ריזח לש איה רשע העבשה תרמשמה :המישרבש תומשה עבראו םירשע ןיבמ דחא םש לע
,הרובק תורעמ רפסמ םולשבא די דיל .םולשבא די תא רקבל ואצ ,םילשוריב ורקבת םא
תרכזנה וזו םירבקה תלעב איה החפשמ התוא יכ ןוחטב ןיא .ריזח תיב תחפשמ םש לע תויורקה
.ןהל דחא םש לבא ,ונקרפב