א"לק םיליהתב ןויע

סוארטש 'ל הירא

א"לק םיליהת

,םיליהת רפסמ םירומזמ השלש לע :ךותמ
ד"ישת רעונו םידלי תיילעל הקלחמה תאצוה

דודל תולעמה ריש
יבל הבג אל 'ה (א
יניע ומר אלו

תולדגב יתכלה אלו (ב
:ינממ תואלפנבו

יתיוש אל םא (ג
ישפנ יתממודו

ומא ילע למגכ (ד
:ישפנ ילע למגכ
(םיקוספה תא אל ,םיתבה תא םינייצמ םירפסמה)

,'ה לא ,לארשי ,לחי" האירקה ומויסבו ,רישה לש תרוסמה-חסונ שארב םיהולאה לא הינפה
םיתב) לקשמה תרגסממ ןכו דואמ ימיטניאהו ישיאה ןכותה תרגסממ תגרוח ,"םלוע דעו התעמ
לארשי לחי" :"תודדונ תואחסונ" יתש תבכרומ תמייסמה האירקה .(תומרה יתש ינב םירוט ינש לש
םיבר תומוקמו 'ב ,ג"יק םיליהת הוושה) "םלוע דעו התעמ"ו ('ד ,ל"ק םיליהת הוושה) "'ה לא
הינפה תא ףיסוהש וריש יבבוחמ דחא וא ומצע ררושמה הצר ,הארנכ .(הכימו היעשי ,םיליהתב
ויהולאל האנה הריציה תא שידקהל ,םינוכמה ןושלה יפוריצ רצואמ תולואשה ,האירקה תאו
המוקמב אהת השדקההש םנמא רשפא ירה ,וז הרעשה הנוכנ םא .ןחלופה-יכרצל המיאתהלו
ךותמ ואיצוהל בייח ,רישכ רישה תא ךירעהל הצורה לבא ,םיליהת רפס לש קרפל םויסו החיתפכ
.תירוקמה ותומדב וב ןנובתהלו תאזה הפילקה

םנכת יפל .םימאות הייוואמו הביט .םתבייחמו היתולובג םע המילשמה שפנה אוה רישה אשונ
המ ;דימתמו זאמ הוולש לשו הינומרה לש הז בצמב יורש "ינא"ה היה רישה ירבד לש ינויגהה
הנכת תא ונדמלל הפשה האב עדמה ןושלב םגו םוי-םוי-רובידב .ירישה םנכת יפל ןכ ןיאש
.םילמה ןכות רכזייש דבלבו ,חכשיהל הנכומ וליאכ איה ,הזה הדיקפת תא המייקש ירחאו ,יגשומה
םינכת לש הריסמה דיקפת תא המייקש ירחא םלעיהל הנכומ תירישה הפשה ןיא תאז תמועל
.המשנכ הב תויחל הצור ןכותהו ,ןכותה ףוגכ תויחל הצור איה .דבלב יעצמא איה ןיא יכ ,םימייוסמ
רשקב .החכישה תנכס ינפב ותוא רצבמו לקשמו היציזופמוק ידי לע םילמה-ףוג תא קזחמ רישה
.תיריש הניאש וז ,הליגרה הפשב הלמכ הלמה ןיאו ןכות ותוא ןכותה ןיא בוש הזה יחהו שדחה
האב יריש וניאש רובידב .הלילשה דיקפתב רתויב טלוב רישה תפש לש הזה דחוימה יפואה
.בייוחמה גשומל ךרד תונפל ךכ ידי לעו ושיחכהל ,םייוסמ גשומ קיחרהל הלילשה

-אל קלחכ רישה לש ופוג ךותל בייוחמה גשומה לומ ללושמה גשומ התא הסינכמ רישב הלילשה
ול .תוקבאיה לש וליפא וא ,דוגינ לש סחי ,ינומרהסיד סחי רצונ םיגשומה ינש ןיב .ונממ דרפנ
ותומדב םג ,םנייצמ ינויגהה םילמה ןכותש ,םולשה תאו טקשה תא ךא ונל רוסמל ררושמה שקיב
ךות .תולודגב הכילהה תאו בלה תהבגה תא ריכזהלמ ענמהל וילע היה ,רישה לש תיתונמאה
ררועמ אוה ,הברדא .יריש וניאש רובידב השוע היהש םשכ ,וכרדמ ןתוא קיחרמ אוה ןיא ,ןתלילש
,וננוימדב הזה רואיתה תא קזחמ אוה ימתירה רובידה חוכ ידי לעו הלאה תוריבעה רואית תא ונב
תוחיתמ אטבל אלא אב וניא "אל"ה .רישה לש הנושארה תיצחמה לכ תא וב אלממו ,חכשיי אלש
ונריש לש תימינפה הרוצה רומאל :הריציה ףוגמ ותוא ריסהל אלו ,ללושמה רבדה דגנ תנווכמ
!ויתממודו - יבל הבג :תוקבאיהב גשוהש םולש אלא ,שארמ ןתינה םולש תרמוא הנניא

עירפהל םייושעה תוחוכב "אל"ה םחלנ םינושארה םיתבה ינשב :היציזופמוקה תא ןיבנ ןאכמ
.ותארוה התנתשהש אלא ,"אל"ה ןיידע אצמנ 'ג תיבב םג .היתולובג תא ץורפלו שפנה םולש תא
,ט"י ,'ב לאומש) "...אל םא ,ףיסוי הכו םיהולא יל השעי הכ :העובש חסונמ אוה דירש - "אל-םא"
הווישו םמוד םנמאש ,ררושמה עבשנ םילמה לש ירוקמה עמשמה יפל .(םימוד םיקוספ הברהו ד"י
ןיידע ןאכ שי ירה ,תירותיר החטבה התשענו העובשה השלחנ ןושלה שומישב יכ םאו ,ושפנ תא
.הילאמ הנבומ ןיידע הניא רבודמה לש ותמא .תוקפס לע תורבגתה םשל וליאכ ,ימינפ ץמאמ
"אל"ה יכ - ,"ןכ"ל "אל"המ יריש רבעמכ וז הרוצב שומישה אוה ונררושמ לש ינואגה שודיחה
ןוחטיבב שפנה תוולש תא אטבמ ןורחאה תיבה קר ."ןכ"ה תארקל וינפ תא הב הנפמ ומצעב
,טלחומה בויחהו בויח תארוהב הלילשה ,תטלחומה הלילשה תורוצ ,ןכבו .רוהט בויח לש טקשה
ךילהתה לש ויתונחת שולש ,םולש לשו ןוחצינ לש ,ברק לש םיינושל םילמסכ וז רחא וז תואב
.ונריש לש תוטושפה םילמב תחאכ הלגתמהו רתתסמה ,יטאמוארדה

שגדומ ,םויסו איש ,הז תיב קרו .ןורחאה תיבב הגשוהש ,הרטמל תוברקתה תרמוא וז היציזופמוק
תפש ,ןאכ דע ,םנמא .המילש הנומתל חתופמהו חכשיהל יושע וניאש ירוקמ לשמ - לשמ ידי לע
ןניאש םיללצה תונומת .תירויצ תומד חותיפ ילבו שרופמ לשמ ילב ךא ,תירופאטמ איה רישה
הדיריל המגמ תולגמ ,םינושארה םיתבה תשלש תאירקב ןתוא האור וננוימד ןיעשו תוחתופמ
הילע תלועפמ המ - תדירי תשגרומ רבכ "יתכלה" דע "ומר" ,"הבג" םילעפה ןמל .רושימל םורממ
תועונת םיראתמה ,"יתממודו יתיווש" םילעפב התרטמ תא הגישמ וז תדירי .הווש המרב העונתל
,תטלוב ,ישילשה תיבב גשוהש ,רושימה-חטש לעמ ,הלאה םיללצה עקר לע .חטשה-רושיי
רוטב ,הליחת .ומא יכרב לע לומגה תנומת ,רישה לש הדיחיה תחתופמה הנומתה ,ןורחאה תיבב
,לומגכ ,וירחאלש רוטב העידיה-אה תסנכה םע ;לומגכ :תצקמב תרוויח הדוע הנומתה ,ןושארה
רייצה-ררושמה טטרש וליאכ ,רתוי םיעובקו םיטלוב ףקיה יווק ,רתוי תצרמנ הרוצ תשבול איה
תישענ איהשכ ,םאה יכרב לע לומגה תומד תא שיגדהל ידכ ,תורוטנוקה תא רתוי קזח וקב תינש
ותוא לע ונייה ,הלמ התוא לע תאזה תרבגומה הרזחה ."ינא"ה יכרב לע הוולשה שפנה תומדל
לש הקומעה חורה תרוק תא תאטבמ איה ,ןכ-לע-רתיו ,הנומתה תווהתהב ונתוא תפתשמ ,רואית
ררועתמה תיחצנה התדלומל הבישה שגר תא ,התוא ףיקמה יהמאהו יתיבה םולשה תא ,שפנה
- לובגה לכ לע תורבגתהלו ףוס-ןיאל םדוק הפאשש רחאל ,הלרוג םע תסייפתמ איהשכ ,הב
ןמ וב שי ,ונרישב בצועמה ךילהתה לש הז בלש .תמלוהה התרוצבכ היתולובגב הריכמ הפוסו
ונניעל הלגתישכ ,הל םרוג ליגרהו בורקה רבדהש העתפה התוא - וילאמ-ןבומה לש העתפהה
- ןבומה לש העתפה התוא .םיקחרמב אושל ונשפיחש המ תא ונל שיגיו וב רתסנה םעטה עפשב
.ונתיירב עבטמ ונל עודי הארנ אוה דחאכו ,האירק לכב שדחתמו שדח אוהש ,לשמב היוצמ וילאמ
הרישי ,תפדרנ איה 'א תיבב הלבקהה .םהירוט ינש ןיב הלבקה לע םייונב םיתבה תעברא לכ
אלמתמו רסח ינשה רוטה 'ב תיבב .תומלש ןניאו תופדרנ תולבקהה םיאבה םיתבה ינשב ;המלשו
םירסח םירוטה ינש 'ג תיבב ."ינממ תואלפנב (יתכלה אל)ו/תולודגב יתכלה אלו" :ןושארה רוטהמ
םיינוכיתה םיתבה ינשב ."ישפנ יתממוד (אל םא)ו (ישפנ) יתיוויש אל םא" :הז תא הז םימילשמו
םילמהש ידי לע (תיטסאיכ הלבקה) ירטמיסו ךופה רדסב הלבקה לש העטמ םשור הלוע הלאה
הרוצ ,רבד לש ותימאל .יתממודו/יתיוויש ,תואלפנבו/תולודגב :םירוטה לובגב תושגפנ תוליבקמה
- איש אוהש הזה תיבה .תרתסנ איה םשו ,ןורחאה תיבב אלא תאצמנ הניא הכופה הלבקה לש וז
דבלב וב יכ ,הלבקהה יפוא תניחבמ ףא ןייטצמ ,רואיתה חוכ תניחבמ םג ןכותה תניחבמ םג רישה
ןידעו ךבוסמ אוה וז הלבקה הנבמו ,(לשמנהו לשמה תלבקה תרוצב) תיטיתניס הלבקה תאצמנ
ליבקמ ןושארה רוטב "ומא ילע" ,ינשה רוטב "ישפנ"ל ליבקמ ןושארה רוטב "לומגכ" .דאמ דע
.הלבקהה לש ךופהה רדסהש אלא - ינשה רוטב "ילע"ל

ומא ילע     לומגכ
X
ישפנ ילע

;"ילע"ו ילע" םילמה לש לוצלצה - ןוימדו "לומג" הלמה תרזח :תועטמ תועפות יתש ידי לע שטשוט
,תיטיתסא הניחבמ .ןושארה תיבה תלבקהכ הווש םילמ רדסב הלבקה לש םשור תושוע ןהיתש
,ןושארה תיבה תרוצ לע הרזח ןיעכ הפ שי תולבקהה לש "הנוכנה" הרדגהה תניחבמ אל יכ םא
םיתבה ינשבש ,רחא יטיתסא סופיט תונב תולבקהה תא הפיקמ הלאה ,תולבקהה תרגסמו
היציזופמוקה לש תודוסיל דוגינב ,תירטמיסו תיזכרמ היציזופמוק לש דוסי יוצמ ןאכו .םייזכרמה
םיירוטיזופמוקה תונורקעה ינש תורחתהו - הכ דע ונילג םתואש ,םויסה תארקל תמדקתמה
תונכשל למס ןיעכו םייוסמ יטיתסא םסק הב שי ,םדוק ונחתינש םירישה ינשב םג העיפומה ,הלאה
-ייחו הירוטסיהה תועפות לכב הרשי ךרד לשו רוזחמ לש ,תומדקתה לשו הרזח לש תונורקעה
תודוסימ הברהב םיקזח ןאכ םה תמדקתמה היציזופמוקה תודוסיש ,קפס ןיא ,םרב .טרפה
תורוצ לש הזיתניס ןימ ןורחאה תיבה לש הלבקהה תרוצב תוארל שיו ,תיזכרמה היציזופמוקה
רבחמה ,לוצלצה - ןוימד .רחא דצמ םייזכרמה םיתבה לשו דחא דצמ ןושארה תיבה לש הלבקהה
,ינשה רוטה לש תונושארה םילמה יתשו ןושארה רוטה לש תונושארה םילמה יתש תא 'ד תיבב
םילמהש דע ,"לומג"ל "ישפנ" לשו "ילע" הלמבש יוניכל "ומא" הלמה לש תולבקהה תא שטשטמ
.תושגדומ ךכ-ידי-לעו םירוטה םויסב תודדובמ ןה "ישפנ"ו "ומא"

 ,ומא     ילע    לומגכ 
| |
 ,ישפנ    ילע    לומגכ 

הקזח .תוהמאה רתסב תודליה-םולשל הרזח לש שגרה תרבגהכ הבושח "ומא" לש המעטהה
םויסב המוקמ תאזה הלמהש דבלב ךכ םושמ אלו ,"ישפנ" לש המעטהה תיארנ וז המעטהמ
.ישילשה תיבה םויסב העיפוה רבכ איהש םושמ םג אלא ,ולוכ רישה

םילילצ לע ,תוחפה לכל ,וא םילמ לע וא תורזוח ןהש ידי לע תומעטומ ןורחאה רוטבש םילמה לכ
אלא ,המצע הרוצ התואב םלש טפשמ לע הרזח תאז ןיא .םימדוקה םירוטה ינשב ועמשנ רבכש
לש ירותיר יפוא הל ןיא הרזחה ןכלו - שדח רשקל ,םידדובכ ןכל םדוק ועיפוהש ,תודוסי לש שוביג
ןיבש םיקחרמהמ לודג קחרמ הנממ הקוחר הלמ לע תרזוח "ישפנ" הלמה .טפשמ-תרזח
רבכ יכ ,הז קחרמ לע תרבגתמ איה םלוא .םהילע תורזוח ןהש םילילצה ןיבו רוטה תולמ ראש
תויהל לגוסמ המודק הפוקתמ ןורכיזש םשכ - טלוב םוקמ הלמל הל ןתינ הנושארה התעפוהב
,הלבקהה-תנומתמ המודמה הדודיב ידי לע תשגדומה הלמה ,"ישפנ" .עירכמה ןורכיזה אקווד
אשונ תא תנייצמ איה - ונרישב בושח רחא םוקממ הלמ התוא רכז ידי לע ,םייסמה המוקמ ידי לע
ישילשה תיבה ףוסב תילגתמ איה .ןושארה רוטה ףוסבש "יבל"ב תרתתסמ רבכ איה .ולוכ רישה
תבשויה ,שפנכ רישה םויסב העיפומו תרזוח איהו - התוא םמודהו הוושמה "ינא"ל תענכנה ,שפנכ
.םאה יכרב לע לומגכ ,השירד ילב ,ןואמיצ ילב ,תודרמ ילב "ינא"ה יכרב לע

;ארקמה תרישב הדיחיה תבייחמה הניחבה ,תומרהה רפסמ תניחבמ םירוטה לכב הווש לקשמה
ירבג אוה םירוטה םויס .הלוע יפוא ול הנקמה המדקב חתפנ רוט לכו תומרה יתש וב שי רוט לכ
לא הלילשה ןמ הנופ רובידה ובש ,רישה עצמאב קרפה ;ישימחהו יעיברה רוטה לש םמויסמ ץוח
ןרפסמ .הנורחאל הנושארה תיצחמהמ רבעמ תרוצכ ,רתוי שימגו ךר ימתיר יפוא ךכ לבקמ ,בויחה
,תרמוא תאז ןיא ךא ,ארקמה תריש לכב ומכ םיישפוח םה תומעטומ-ןניאש תורבהה לש ןרדסו
םירבוחמה תיבה ירוטב ןרפסמו תולפשהה רדס ןויווש .תיטיתסא-תימתיר הניחבמ םיילארטיינ םהש
עייסל האב תימתירה הלבקהה .לקשמ-יוושו הינומרה לש םשור ,ללכ ךרדב ,הלעמ הלבקה ידי לע
הקלח בישמ התואש ,המילשמה וא תרשאמה וא תדגנתמה הבושתה .םיטפשמ-תלבקהל
הניחבמ .תימתירה העונתה ןפואב םג הזל המיאתמ ,ןושארה הקלחל הלבקהה לש ןורחאה
:תירטמיס-תיזכרמ היציזופמוק לש תודוסי ,םירוטה ימויס תניחבמ ומכ ונרישב עובקל םיאשר ונא וז
םיארנ םה ךכ ידי לעו ,םינוכיתה םיתבה ינשב רתוי לודג אוה ןורחאל ןושארה רוטה ןיב ינושה
הדימב אלא ,הדימ התואב אל ךא ,רתוי טקשו הווש םיפוא הלא .םיינוציחה םיתבהמ רתוי םירעסנ
המדק ול שי ןושארה רוטה ;וירוט ינש לש ימתירה ןויוושה גשוהש טעמכ ןושארה תיבב .תמדקתמ
ןויוושה .אלו :השארב ענ אווש לש ריעזה ימתירה ךרעה המדקל ףסונ ינשה רוטבו ,תורבה יתש תב
םויסב טלחומ ןויוושכ רזוח אוהו - םייזכרמה םיתבה לש תוקבאיהה תעונתב חפקתמ הזה יסחיה
יטסוקא למסכ סומתירה ןויווש :ןושארה תיבה תמגמ תא הז תיב םייקמ ךכ ;ןורחאה תיבב ,רישה
היציזופמוקב יכ ,ךדמלל .ונרישב ראותמה ,ימינפה ךילהתה לש ןורחאה בלשב גשומה שפנה ןויוושל
,םדקתמה ןורקיעהו יזכרמה ןורקיעה לש תורחתה שי ,תולבקהה רדסב ומכ ,תימתירה היציזופמוקב
.הריציה ףוסב רבוג ןורחאהו

.ןושארה תיבב היוטיב לע האב רבכש ,הפיאש ןורחאה תיבה חתפמ לוצלצה תניחבמ םג
תרזוח תוכר התוא ךא ,םייזכרמה םיתבה ינשבמ רתוי ךר אוה הז תיב לש םזיטננוסנוקה
."םמ"ו "דמל" תויתואה בוביג ידי לע ולילצב ךכורש ,ןורחאה תיבב הריהבו תרגסומ הנומתב
עלסהמ ;"ףכ" השקה תואב םירוטה ינש תחיתפל דוגינה ידי לע תאזה תוכרה תשגדומ ןכו
דע ,ינשה רוטבו ,ומויסל דע ןושארה רוטב םיקלחהו םינידעה םילילצה םישלוג וליאכ הזה
."ישפנ" הנורחאה הלמה לש ,השק אל ךא קצומה לילצה ןגאב טלקיי ךרה םרזהש
םינמדזמ ,ג"כ םיליהתב םייזכרמה םיתבה תמגוד ,רישה-אישכ םייסמה תיבה תשגדהב
,הלבקהה תורוצו םילמה רדס ,יוטיבה תורוצו תימינפה העונתה :ותושי תודוסי לכ םירבחתמו
הרישה לש רתויב תולצאנה תוריציהמ המכ ומכ .לוצלצהו סומתירה ,תוירויצהו היציזופמוקה
וב ןיא .ףעוסמו ןידע יתונמוא םזינגרוא תולוגסו הרתי תוטשפ ונריש דחאמ תימלועה תירילה
.תודחאו תויקוח ,חרכה ולוכ רמוא אוה ,יארעה ןמ