םילהת רפסב תוחיש

ןמגרב לאימחרי ר"ד

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


וכס םלשב יהיו - וע םיליהת

.דיתעבו הווהב ,רבעב תופוקתה לכבו םינמזה לכב ,לארשי םע תודלותב םילשורי לש התויזכרמ
םיעוגעגהו תווקתה .הב זחאיהל ונלש תופיאשה .םילשורי לש הלרוגב ונמע לרוג לש תולתה
יזכרמהו ישארה אשונה םניה ולא לכ .סנואמ הנממ תוקתנתה רחאל םג ,דימת ,הילא בושל
הדוהיב עדונ" :ונרומזמ לש החיתפב דימ רומזמה לעב זירכמ ךכו .ו"ע רומזמ ,ונרומזמב
עדווית יתמ ,ונמע יקלח לכ לע ה"בקה לש ומש לדגי יתמ - "ומש לודג לארשיב םיהלא
קר ?ונכותבש תועידה יקוליח ףא לעו םיגוליפה ףא לע ,לארשיב םגו הדוהיב םג ותוכלמ
,םילשוריב ונמע ינומה ובשי רשאכ :ם"יבלמה ריבסמו ."ןויצב ותנועמו וכוס םלשב יהיו":רשאכ
,ושדקמבו 'ה תיב רהב ,ןויצב - 'ה ינהוכו ןירדהנסה ,ךלמה ובשי רשאכ ,ונרומזמב םלש איה
.ותנועמל ,תינמזו יערא תריד איהש הכוס ,'ה לש ותכוס םויה איהש ,םילשורי היהת זא
.ונמע לשו - 'ה לש דוע שטינ יתלבהו עובקה ונועמל םילשורי ךופהת

ילוא !םילשורי איה - םלש :ארזע ןבא ריבסמ ?"םלש" - ונרומזמב םילשורי תארקנ המלו
תויחלו תויהל הייואר איהש וא .םימשה רעש דגנכ - תמלשומו המלש איה יכ ךכ הארקנ
"!םלשורי םולש ולאש" :ךרדכ ,הלפת ךרד לע ךכ התוא וארק וא .םולשב

שחרתהש לודגה סנה לע ףסא ודסי' ,הידוה ריש ונרומזמב םיאור ם"יבלמה םגו י"שר םג ,הנהו
עסמ רושא ךלמ בירחנס ךרע ס"הנפל 700 תנשב .היקזח ךלמה לש ונוטלש ןמזב ,הווהב
לע רעתסהו ןורקע תא דכל .ןולקשא תאו ופי תא עינכה אוה .לארשי ץרא לע ינתמיאו םוצע
תא ופטש ,הדוהי בל תא וצרפ רושא יסגלק .שיכל תא שבכ ,הדוהי תוכלמ לש לובגה ירצבמ
.הילע רוצמ וליטהו םילשוריל דע ועיגה ףוסבלו .ןברוחו סרה םהירחא וריאשהו הלוכ הכלממה
רבעמ םיביואה וכילשהש שא יבהל - "פשר" תא 'ה "רבש" ,םילשוריבו ןויצב ,"המש"ו
םיניגמה תא .וניביוא לש םיציחה תאו תותשקה תא רבש 'ה .םילשורי יניינב לע תומוחל
!םילשורי ירעשב שממ 'ה סרה - םירידאה םתמחלמ ילכ לכ תאו תוברחה תא ,םהלש
ןמ םתוא אטאטמו - ךימקו ךיביוא תא רענמו ראנמ התא ,ףסא רש ,'ה "התא רואנ"
,םירהה ןמ ונילע תורעתסמה ,"ףרט"ה תויחמ רתוי רובגו רתוי קזח - התא "רידא" ;םלועה
ךרוא תא ,'ה ,תיארה ,תשאוימהו הרוצנה םילשורי ירעשב ,םש ,"התא רואנ" !רבע לכמ
ץראב יבשי ,לודג רוא ואר - ךשחב םיכלהה םעה" :והיעשי איבנה תאז םכסמ ךכו !ונמעל
לטינ .ומדנ - םואתפו ,םיסגלקה וללותשה ,"בל יריבא וללותשא" ."םהילע הגנ רוא תומלצ
לש םוצעה ליחה ישנא לכ דוע "ואצמ אלו" ,םהילע הלפנ תוומ תמדרתו 'המונת' ,םחוכ םהמ
קוספ ונל שיחממ והיעשיבו ."סוס"ה םגו "בכר"ה םג ,דעל "םדרנ" ."םהידי" תא בירחנס
:םילשורי ירעשב 701 תנשב זא השחרתהש תיאלפה העושתה תאו לודגה סנה תא דחא
ףלא השמחו םינמשו האמ רושא הנחמב הכיו 'ה ךאלמ אציו"
;םיתמ םירגפ םלכ הנהו רקבב ומיכשיו
"...הונינב בשיו רושא ךלמ בירחנס בשיו ךליו עסיו
!"ברחב והכה וינב" םשו

םילשורי תא הנכמ אוהש ךכב ,ונלש הירוטסהה תישאר לא םג ונתוא הנפמ ונרומזמ לעבו
- הבוח דע" םיפדרנה םיכלמה לע אלפומה ונוחצנבו ותמחלמב ,וניבא םהרבא ."םלש" םשב
ךורב" :םהרבא תא ךרבמ אוהו םלש ךלמ קדצ יכלמ ידי לע לבקתמ "קשמדל לאמשמ רשא
"!ךדיב ךירצ ןגמ רשא - ןוילע ל-אל םרבא

...המחלמל םלשורי לא םיוגה לכ תא יתפסאו" :גוגמו גוג תמחלמל ,ונרומזמ ןווכמ דיתעל םג ךא
ידמ" ץראה לכ "ולעו" "אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" "...םהה םיוגב םחלנו 'ה אציו
."וכוס םלשב יהיו" :ונקוספ םייקתי ךכו - "תוכסה גח תא גחל[ו]" - םילשוריל "הנשב הנש

םילהת ןכותל הרזח            חזרה לפרשנות בתנך