םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


והער תא שיא ורבדי אוש :בי םילהת

.עשרהו קידצה יקרפמ אוה ב"י קרפ םג
הדיריה איש .תנוונמ הרבח לש תואיצמ ךותמ 'הב ןוחטיבה תא שקבמ רומזמה לעב
םדא ןיב םיסחיב תמאהו ןומאה רסוח ,תוירבה ןיבש הבהאה ןדבא איה תיתרבחה
תא דחיימה רבדב העיגפה איה ,תינחורה התחשהה לש רתויב רומחה יוטיבה .ורבחל
,םדא ינב ןיב תרושקת רשפאל רובידה דיקפת .רובידה :תוירבה רתי לכמ םדאה
ךירצ רובידה .והערל שיאמ תונויער תרבעה לש תלוכי רוצילו הזל הז םתוא רושקל
תפש .סמח ישנא דיב ילכל רובידה ךפה תאז תחת .השודק ריבגהלו רשוא םורגל
,הפונחו רקש ירבד םירמוא לכה .םדא ינבמ םינומא וספש דע הרבחב תטלוש תוקלח
הבשחמה תא םיראתמ ארקמב ."ורבדי בלו בלב" .בלב דחאו הפב דחא םירבדמו
אוהש הממ תרחא רבדמה ןכל .םדאה בלמ אב רובידה םג .םדאה לש ובלב תאצמנכ
ןודזה תבשחמ הנופצ ינשה בלבו ,ורוביד אצוי דחא בלמ .תובבל ינש לעבכ בשחנ בשוח
.ולש
:ונקרפ לע רבוב ןיטרמ רמא סנגאמ ביל הדוהי רכזל ותאצרהב
תומילאו סמח ישעמ לכש עדת .עבטב םדאה סינכהש דחוימה ערה אוה רקשה"
וליאכ םדאהש אלא ,ןכ םישועו םתושעל םיעדוי םירוצי ראש םג ,םישוע ונאש
הדיגב והירה רקשה ...םדאה לש ותאצמה ולוכש רקשה ןכ אל .םללכשו םחתיפ
..."המצעב תדגוב חורהש
.רעצ ול םימרוגה םיאנוש לע ,ותוא םיפדורה םידיחי לע ןנולתמ וניא ונקרפב ררושמה
הרבח לע רבדמ אוה .ושפנ תא םישקבמה םיביואה ןמ ותוא ליצי 'הש שקבמ וניא
:רקש לע תתתשומ הלוכש
."ורבדי בלו בלב תוקלח תפש ,והער לא שיא ורבדי אוש"
לא הנופ ררושמה .םמצע תוחוכב תונשל םילוכי םדאה ינב ןיא הזה בצמה תא
:עישוהל האירקב םיהולאה
"דיסח רמג יכ 'ה העישוה"
- 'העישוה' שקבמ ררושמה .בצמה ןוקיתל השעיש ימ ןיאו הזה רודב םידיסח דוע ןיא
וכותב לפקמ רצוקמה דיתעה םג .השקבו הניחת וכותב ללוכש ךראמ יווצ תרוצב
:ררושמה שקבמו .השקבו הניחת
."תולודג תרבדמ ןושל ,תוקלח יתפש לכ 'ה תרכי"
.רקשו הפונח ירבד .ומצע רובידה תא ראת אוה תוקלח-תפש לע ררושמה רביד רשאכ
:תאזה רובידה תרוצ תא 'ה קרפ ררושמ ראת ךכ
."ןוקילחי םנושל ,םנורג חותפ רבק ,תווה םברק ,הנוכנ והיפב ןיא יכ"
תא םהיתותפשב םירבדמה םישנאה לע רבדמ אוה תוקלח יתפש לע ורבדב תאז תמועל
"תוקלח יתפש" לומ .תלובקתה ןמ הלאה תוביתה שוריפ לע דומעל לכונ .תוקלחה תפש
המרמו רקש לש אטחה .רובידה ירבא לע םירבדמ ונא ."תולודג תרבדמ ןושל" תדמוע
אטח הז םע דחיו ,תומרל וחילצהש םיינעל זובו הוואג וירחא ררוג ורבחל םדא ןיבש
:תא תירכהל 'המ שקבמ ררושמה .םימש יפלכ ףודיגו ףוריח לש
".ונל ןודא ימ ,ונתא וניתפש ,ריבגנ וננושלל ורמא רשא"
הפשב םישמתשמו וניתותפשב םיטלוש ונא .וננושלב ליח םישוע ונא :םינעוט םיעשרה
ה"בקהש ררושמה שקבמ הלא םירבד לע .ונב לושמל לוכיש ימ ןיא ךכיפלו ,וננוצרכ
:בישי
.ול חיפי עשיב תישא 'ה רמאי ,םוקא התע םינויבא תקנאמ םיינע דושמ"
דגנכ טפשמל םוקא םידדשנה םינויבאה לש םתחנאו ,םיינעה דוש ללגב :'ה רמאי
םדאה ינב לש רקשה לומ לא .ןויבא עישויו רקשה ירבוד דגנ הרעס חור חיפי .םיעשרה
:תיהולאה תמאה תא ררושמה ראתמ
".םייתעבש קקוזמ ,ץראל לילעב ףורצ ףסכ ,תורוהט תורמא 'ה תורמא"
:ה"בקה חיטבמ םיטפשמ תשרפב תומש רפסב
.םירצמ ץראב םתייה םידג יכ ונצחלת אלו הנות אל רגו"
.ןונעת אל םותיו הנמלא לכ
. ותקעצ עמשא עמש ילא קעצי קועצ םא יכ ותוא הנעת הנע םא
.ול ונבישת שמשה אוב דע ,ךער תמלש לובחת לובח םא
?בכשי המב .ורועל ותלמש איה ,הדבל ותוסכ איה יכ
."ינא ןונח יכ יתעמשו ילא קעצי יכ היהו
:ןכל םייקמ םג אוה חיטבמה 'הש ןוויכ רמוא ררושמה
."םלועל וז רודה ןמ ונרצת ,םרמשת 'ה התא"
ררושמה לש ותווקת .םלועה דעו םלועה ןמ םתוא רוצנת ,םיינעה תא רומשת 'ה התא
ותעידימ תעבנ םינויבאה תא עישוהל םוקיו םהיקשועמ םיינעה תא רומשי 'הש
.תורוהט תורמא ןה 'ה תורמאש
םגו ,תינימשה לע חצנמל :ותחיתפ ללגב םג תרצע ינימשל םוי לש רישכ רחבנ הז רומזמ
:קוספה ללגב
".םייתעבש קקוזמ ,ץראל לילעב ףורצ ףסכ ,תורוהט תורמא 'ה תורמא"
.הז םויב םיליחתמו םימייסמ התאירק תאש הרותל זמורה

ויתלוכי - יביוא רמאי ןפ :גי םילהת