םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


'ה ךכרבי :חכק םיליהת
םילשורי בוטב הארו ,ןויצמ

:ויכרדב ךלהה 'ה ארי לכ ירשא תולעמה ריש
:ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי
:ךנחלשל ביבס םיתיז ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירפ ןפגכ ךתשא
:'ה ארי רבג ךרבי ןכ יכ הנה
:ךייח ימי לכ םלשורי בוטב הארו ןויצמ 'ה ךכרבי
:לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
ירבד תא ושרד ל"זח ;םלש ךלמ קדצ יכלמ רכזומ .הרותב רכזומ וניא םילשורי לש המש
םהרבא"ש ושרפו ,םילשוריל םינווכמכ ,"הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו" םהרבא
.הרותב עיפומ וניא "םילשורי" םשה לבא ."הארי וארק

רשאכ .ומשב ותוא הריכזמ איה ןיא ,שדקמה םוקמו תיבה רהל תסחייתמ הרותה רשאכ
לע תרבדמ הרותה רשאכ לבא ."הירומה ץרא"ל חלשנ אוה ,קחצי תא דוקעל חלשנ םהרבא
תברקה רואיתב ."רחבי רשא םוקמה" :רדגומ יתלב םשב ותוא הנכמו תמתוס איה ,תיבה רה
והמ ןייצל םוקמב "רחבי רשא םוקמה" יוטיבה םימעפ עברא עיפומ ,ב"י םירבדב ,תונברוקה
תא חובזל לכות אל" :םוקמ לכב חספה תא חובזל ןיא יכ רמאנ ,חספ ןברק רואיתב .הז םוקמ
תא חבזת םש ,ומש ןכשל ךיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה לא םא יכ ...ךירעש דחאב חספה
.(ו ,ז"ט םירבד) "...חספה
םוקמה והמ תשרפמ הרותה ןיא עודמ ?םילשורי םש תא הריכזמ הניאו הרותה תמתוס עודמ
?שדקמה תיב הנביי וב
:וירבד הלאו .םיכובנ הרומב ם"במר ןתונ וז הלאשל תירוקמ הבושת
וילא זמר לבא [טרופמב רכזנ אל :ונייהד] טרפב רכזנ אלו ,הרותב ראבתה אל רשאו"
םילשורי םשש ךכל תוביס שולש שי] .תומכח שולש ילצא וב שי - "'ה רחבי רשא" רמאו
.[הרותב רכזנ אל תיבה רהו
םוקמה הזש ועדישכ ,הקזח המחלמ וילע ומחליו תומואה וב וקיזחי אלש - ןהמ תחאה
;הרותה תילכת אוה ,ץראה ןמ
;םתלכי לכב והותיחשיו ,התע םדיב אוהש ימ והודיספי אלש - תינשהו
."וב לושמלו ותלחנב ותויה טבש לכ שקבי אלש ,םהבש הקזחה איהו ...תישילשהו
רזג ומכ ,םלועה תומוא לש םסחי ללגב םילשורי םש תרתסהל םינושארה םיקומינה ינש תא
- הרותה תילכת אוה ...םוקמה הזש" :תומואה ועדי רשאכ :ונימי תונותיע ךותמ ם"במר
."םתלכי לכב והותיחשיו ...והודיספי" :ןכו ."הקזח המחלמ וילע ומחליו תומואה וב וקיזחי

תא באושה םוקמכ תראותמ םילשורי .ןויצ רה רכזומו םילשורי תרכזומ םיליהת רפסב
:םיליהת רפסב םילשוריל הל םינפ המכ ,לארשי לש םתהימכ

:הילא עגעגתהל רשפא ,הילא רבדל רשפא :תישונא תומדכ העיפומ םילשורי
,ךיתונמראב הוולש ,ךליחב םולש יהי ,ךיבהא וילשי ,םילשורי םולש ולאש"
."ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל...
םג ררושמה .(ב"כק) .המשב ויערו ויחא תא ךרבמו ,התוא ךרבמ ,םילשוריל הנופ ררושמה
:םיהולאה תא חבשל הנממ שקבמו ,םילשוריל הנופ
,ךברקב ךינב ךרב ,ךירעש יחירב קזיח יכ ,ןויצ ךיקולא יללה ,'ה תא םילשורי יחבש"
.(ז"מק) "...םולש ךלובג םשה
םילשורי ,הסרהל וקזחתי אל תומואהש ידכ ,התוא םיריתסמש וז ,תרתסנה םילשורי םוקמב
.םולש הלובג םשה ,םיהולאל תודוהל תארקנ המצע םילשוריו ,לכ יפב וישכע

:םיהולאה ייוניכמ דחאכ העיפומ איה יכ דע ,םילשורי הבושח ךכ לכו
.(ב ,ז"מק) "סנכי לארשי יחדינ ,'ה םילשורי הנוב"
:ךכו
.(ה"לק) "ה-יוללה םילשורי ןכוש ,ןויצמ 'ה ךורב"
:המוד רואיתו .םילשורי ןכוש ,םילשורי הנוב :יוניכב עיפומ םיהולאה לש ומש
.(ה"כק) "ומעל ביבס 'הו ,הל ביבס םירה םילשורי"
.ומע לע םיהולאה חיגשמש החגשהל יומיד תויהל תכפוה םילשורי

:תיבה רה תא הפיקמכ ,הליפת םוקמכ :םילשוריל הל םינפ דועו
,(ד"ק) "םילשוריב ותליהתו ,'ה םש ןויצב רפסל"
:ללהה רומזמבו
,ומע לכל אנ הדגנ ,םלשא 'הל ירדנ"
.(טי ,ז"טק) "ה-יוללה ,םילשורי יככותב ,'ה תיב תורצחב
םיהולאה וליאו ,םילשוריב םיהולאה תליהת תא רפסמ םדאה :םדאל ול למוג םיהולאהו
:ול למוג
.(אכ ,ה"לק) "ךייח ימי לכ םילשורי בוטב הארו ,ןויצמ 'ה ךכרבי"
.םהל הדמע ,םילשורי לש המוקמ תא ריתסהל הביסכ ןייצ ם"במרש וז ,םיוגה לש םתאנק
המק זא וא .באכ ןורכיז תויהל תכפוהו תרזוח םילשוריו ,םילשורי תא סורהל וחילצה םה
:העובשה הלועו
.ינימי חכשת ,םילשורי ךחכשא םא"
,יכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדת
.(ז"לק) "...יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא
לחה ,םיוגה תאנק תא ררועל אלש ידכ םילשורי לש המש רתסומ הליחתב םא :לגעמה רגסנ
.הבירחה ,תיצראה ,העודיה ,םילשוריל םיעוגעג לש ןדיע התע

:ול םידע ונאו ,ליחתמ שדח םייח לגעמ .הנברוחב תדמוע הניא םילשורי לבא
.(ב"ס והיעשי) "ץראב הליהת םילשורי תא םישי דעו ןנוכי דע ,ול ימוד ונתת לא"

םילהת ןכותל הרזח