םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


?'ה רהב ןוכשי ימ :וט םיליהת

.דודל רומזמ
:ךשדק רהב ןכשי ימ ךלהאב רוגי ימ 'ה
:ובבלב תמא רבודו קדצ לעפו םימת ךלוה
הער והערל השע אל ונשל לע לגר אל
:ובורק לע אשנ אל הפרחו
סאמנ ויניעב הזבנ
דבכי 'ה יארי תאו
:רמי אלו ערהל עבשנ
ךשנב ןתנ אל ופסכ
חקל אל יקנ לע דחושו
:םלועל טומי אל הלא השע
(א)
.
(ב)
(ג)
.
(ד)
.
.
(ה)
.
.
.שדקמה תיבב ,שדוקה רהב רוגיש שיאה לש ויתונוכת תא ראתמ םיליהתב ו"ט רומזמ
םייתרבחה ויסחי ,ישיאה ורשוי ,הזה רדהנה שיאה לש תובר תונוכת ראתמ רומזמהו
.םיהולאה יאריל וסחי ,םיבוטה
לש הנבמה ןמו .הז שיא לש ויתונוכת רואיתב ןיינעמ הנבמ ונל הלגי רומזמב קדקודמ ןויע
.שיאה תא דחיימה לע םג דומענ רומזמה

:שיאה לש ויתונוכת רואיתל בישקנ
ךלהואב רוגי ימ ,'ה
ךשדוק רהב ןוכשי ימ
:הבושתהו .ןוכשי ימ ;רוגי ימ :יבויח חוסינ תוחסונמ ןהיתשו ,תולאש יתש :בל םישנ
םימת ךלוה
קדצ לעופו
ובבלב תמא רבודו
םע קדצב גהונ - קדצ לעופ ;םימת ךרדב ךלוה :יבויח חוסינ תוחסונמ ןה םגו ,תובושת שולש
ובל תא םג .ובבלב תמא רבוד אלא ,םירחאל תמא רבוד אל :בל אנ ומישו .תמא רבודו .וירבח
.רקשמ אוה ןיא אוה
ונות לא :ןידה תרושמ םינפל .ותימע תא שיא ונות לא :ןידה תרוש :תרמוא תידיסח הרמיא)
.(!ומצע תא שיא
שולש בושו .השוע אוה ןיא המ :ילילש תויהל ךפוה רואיתה םעפה .שיאה לש ורואיתב ךישמנ
:תונוכת
ונושל לע לגר אל
הער והערל השע אל
ובורק לע אשנ אל הפרחו
המ םיעמוש ונא .תויתרבח תונוכתב וישכע תופלחתמ ,תוישיא תונוכת םדוק ויהש תונוכתה
םרוג וניאו ;והערל הער םרוג וניא ;וירבח לע - ליכר ךלוה - לגרמ וניא .השוע הז שיא ןיא
ויבורק .ויבורקל הפרח םרוג וניא :ושוריפ "ובורק לע אשנ אל הפרח" יוטיבה .ובורקל השוב
.ונממ םישייבתמ םניא ,וב םיאג

:םכסנ
.ןוכשי ימ ;רוגי ימ :תולאש יתש
.תמא רבוד ,קדצ לעופ ,םימת :תויבויח תובושת שולש
.הפרח אשנ אל ,הער השע אל ,לגר אל :תוילילש תובושת שולש

ןהירחאש תונוכתה שולשו ;ישיאה רושימב ויה תונושארה שולש םא .תונוכת שולש בושו
:יתדה רושימב ןה תואבה תונוכתה שולש ;יתרבחה רושימב
הזבנ
סאמנ ויניעב
.דבכי 'ה יארי תאו
;דבכמ אוה 'ה ארי תא .אוה סאמנו הזבנ המכ אוה שח ,םיהולאה ארי לומ דמוע אוה רשאכ
םילענ םתוא אוה האור .םיהולאה יארי לומ םלכנו שוב אוה דמוע .הזבמ אוה - ומצע תא
.ונממ

ךיא :יבויח חוסינ וחסונ יתדה רושימב תונוכתה .ילכלכה רושימב - םעפה .תונוכת שולש דועו
:השוע אוה ןיא המ :ילילש חוסינ - ילכלכה רושימב .דבכמו שיגרמו שח אוה
רימי אלו ערהל עבשנ
ךשנב ןתנ אל ופסכ
.חקל אל יקנ לע דחושו
.דחוש חקול וניא ;תיבירב הולמ וניא ;העובש רפמ וניא :השוע הזה שיאה ןיא המ ,ןכ םא

.תונוכת לש תוצובק עברא ןאכ דע ונאצמ
ובבלב תמא רבוד ,קדצ לעופ ,םימת ךלוה :ישיאה רושימב ,יבויח החוסינ - א הצובק
הפרח אשנ אל ,הער השע אל ,לגר אל :יתרבחה רושימב ,ילילש החוסינ - ב הצובק
דבכי 'ה יארי ,סאמנ ,הזבנ :יתדה רושימב ,יבויח החוסינ - ג הצובק
.חקל אל דחוש ,ךשנב ןתנ אל ,רימי אל :ילכלכה רושימב ,ילילש החוסינ - ד הצובק

:יבויח ןחוסינש ,תולאש יתשב ליחתה רומזמה יכ רוכזנ
.ךשדוק רהב ןוכשי ימ ,ךילהואב רוגי ימ

לש ,תישילשה עלצה תא םיכירצ ונא .הלא תולאש יתשל הבושתה תא ,אופא ,םיכירצ ונא
.תולאשה יתש

:רומזמה םוכיס הנה .תמייק עלצה ,ןכא
.םלועל טומי אל הלא השוע
:רומזמה תרגסמ תא ארקנ
.ךשדוק רהב ןוכשי ימ - ךלהואב רוגי ימ
.םלועל טומי אל - הלא השוע

:םכסנ
ונארקשמ ,'ה רהב ןוכשיש שיאה לש תויבויח שפנ תונוכת לש הכורא המישר ונעמש הליחת
אלמ ןוזיא אלא ,שפנ תונוכת יוביר קר וניא שיאה תא דחיימה יכ וניליג ,ןויעב תונוכתה תא
עדוי .הישעמ תוענמיהבו - היישעב הנוכנה הדימה תא אוה עדוי ."השעת אל"ו "השע" ןיב
.םלועל טומי אל הלא השוע - ןכא .םוחת לכב לועפל דציכ אוה

םילהת ןכותל הרזח