םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:וט םיליהת
הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב

:תוכמ תכסמ ףוסב אבומ ןיינעמ שרדמ
;יניסב השמל ורמאנ תווצמ ג"ירת ,יאלמש יבר שרד"
לעופו םימת ךלוה ...ךלהואב רוגי ימ ,'ה" :רמאנש ,הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב
."קדצ
"...םירשימ רבודו תוקדצ ךלוה" רמאנש ,שש לע ןדימעהו והיעשי אב
תבהאו טפשמ תושע םא יכ ,ךממ שרוד 'ה המו" רמאנש ,שולש לע ןדימעהו הכימ אב
."ךיקולא םע תכל ענצהו דסח
."היחי ותנומאב קידצו" :תחא לע ןדימעהו קוקבח אב
?תווצמה רפסמ תא םצמצל דוד הצר םאה ?"הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב" שוריפ המ

םינווכתמ ויה ירבדל םיאיבנה .שרדמה לש ןויערה תא שרפמ ,םירקיעה רפסב ,ובלא ףסוי יבר
ידכ ,םישוע םדא ינבש ךרדכ ,תובוט תודימו הרותהמ תובר תווצמ םיללוכ םיללכ תושעל"
לש המישר וזכיר םיאיבנה :ונייהד .(טל ,ג) "תומלשהמ הלודג הגרדמ םדאה גישי םדי לעש
.ןלוכ תווצמל תיצמת םיווהמ םהש ,דוסי תונוכת וא ,תובוט תודימ
: תונוכת הרשע תחא אצמנ ,ונרומזמב םיהלאה דבוע תונוכת תא רופסנ םא
םימת ךלוה
קדצ לעפו
:ובבלב תמא רבדו
ונשל לע לגר אל
הער והערל השע אל
:וברק לע אשנ אל הפרחו
סאמנ ויניעב הזבנ
דבכי 'ה יארי תאו
:רמי אלו ערהל עבשנ
ךשנב ןתנ אל ופסכ
(ה-ב םיקוספ) חקל אל יקנ לע דחשו
.ויתונוכת ןהמו ,'ה דבוע לש וביט המ הארנו ,םיליהתב ו"ט רומזמ תא קודבנ

.השעמבו רובידב ,הבשחמב :'ה דבוע תא רומזמה ראתמ םימוחת השולשב
;"ובבלב תמא רבוד" :היקנ ותבשחמ
;"ונושל לע לגר אל" :םיווש ובלו ויפ
."הער והערל השע אל" :םירוהט וישעמו

רומזמ .ונרומזמ אשונכ ואשונש ,םיליהת רפסב רחא רומזמ ללוכ הלאה תונוכתה שולש תא]
לאושה ,ד"כ רומזמ והומכו ,"ךשדוק רהב ןוכשי ,ךילהואב רוגי"ש הז לש ורואיתב קסוע ו"ט
םג תורכזנ ,ונרומזמב ונאצמש תונוכתה שולש ."ושדק םוקמב םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ"
:רוציקבו תיצמתב ,ד"כ רומזמב
,םיפכ יקנ"
,בבל רבו
."המרמל עבשנ אלו ישפנ אוושל אשנ אל רשא
עבשנ אל" ;היקנ ותבשחמ - "בבל רב" ;םירוהט וישעמ - "םיפכ יקנ" :תונוכת ןתוא בוש
[.תמא ורוביד - "המרמל

לש יללכה רואיתה רחאל .ונרומזמב םיהולאה דבוע לש ויתונוכת ירחא בוקענו ךישמנ
םימיגדמה ,םיטרופמ םירואית םיאב ,"ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה" ,ויתונוכת
.וייחמ תונוש תונומת

:יביטקייבוא סחי אוה ויבורקו וירכמ גוחל וסחי
."ובורק לע אשנ אל הפרחו ,הער והערל השע אל"
אוה ןיא :ךדיאמו ,הער ול השוע וניאו ,והערל אוה ןמאנ דחא דצמ :הכופיהו הנוכת ןאכ שי
איה ויבורקל ולש תונמאנה .ביגהל ול יואר רשאכ ביגמ אלא ,קתושו ובורק תפרח תא אשונ
.םדיקפתלו םתבוחל ,םמצעל םינמאנ םיבורקהש הדימל דע ןמאנ אוה :יאנת לע תונמאנ

:הכופיהו הנוכת תראותמ ןאכ םג .ללכב םדאה ינב לא וסחי ךכו
."דבכי 'ה יארי תאו ,סאמנ ויניעב הזבנ"
הדמע לעבו םכחו בושח אוה םא םג ,הזבנ אוה יביטקייבוא ןפואבש הזב ,הזבנב סאומ אוה
םהש הדמעה רסוחב וא הדמעב בשחתהל ילב תאז םגו ;דבכי - 'ה יארי תא וליאו .הבושח
.םיספות

:הז טנדפ םיהולא דבוע לש תונוכת יתש בושו
."חקל אל יקנ לע דחושו ,ךשנב ןתנ אל ופסכ"
קר אל דחוש חקול אוה ןיא :דבלב וז אל ךא ;איה הרוסא םא ,הלק תורשעתהל זפחנ אוה ןיא
לע אוה רמוש .יקנה תא קידצהל ידכ דחוש חקול אוה ברסמ :יקנ לע םג אלא ,עשר לע
.םתא םיכסמ אוהש תונויערל אל םג ,דבעתשמ וניאו ,תינחורה ותואמצע

החטבהה ."םלועל טומי אל הלא השוע" :יתיצמתו קזח ונרומזמב םיהולאה דבוע לש ורכש
הז היהי טסינוטרופואה אקווד יכ םיפצמ ונא :ונביבס לגרומהו ןויגהה תא תדגונ וליאכ
.םיחילצמה םע ,םיקזחה םע ,ויבורק םע םיבוט םיסחי לע רמושה הז אקווד ;דמעמ קיזחיש
- הזבנב סאומה הז אקווד ;ובורקל םינפ אשונ וניאש הז אקווד ןוכשי שדוקה רהב .אל ךא
.יהי רשא וחוכ יהי
.םלועל טומי אל - הלא השוע

םילהת ןכותל הרזח