םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:זט םילהת
ילרוג ךימות התא ,יסוכו יקלח תנמ 'ה

.ושפנ תוולשו ורשא תא ונרומזמב עיבמ ,דימת ודגנל 'ה תא םשה ,'הב קבדה ררושמה
לע חמש ררושמה .םירחא םיהולא דובעי אלש זירכמו 'הב ותוקבד תא ראתמ ררושמה
תא שח ררושמה .וילע אבש בוטה רוקמ אוה 'הש ןיבמ אוה .'הב קבד תויהל בוטה וקלח
ידבועמ קחרתמו 'ה ידיסחב םג קבד ררושמה .'ה ךרדב הכילהב ורשוא תא עיבמו ,'ה תברק
:השקבב םנמא חתפנ רומזמה .םילילאה
,"ךב יתיסח יכ ל-א ינרמש"
.ולרוגב חמש אלא דוע שקבמ וניא ךליאו ןאכמ לבא
:ושפנל רמוא ררושמה
.התא ינודא 'הל תרמא"
"ךילע-לב יתבוט
תרכה תועמשמב "יתבוט" םיראבמה שי .'ה ,ךממ אלא בוט יל ןיא .ילש םינודאה אוה התא
.ךל אלא הבוט ריכמ ינא ןיא .הבוט
וניא םהיניב רשקהו ,םישק םייוטיב םיללוכ םה .םימותס תצק םה םיאבה םיקוספה
.רורב
םב יצפח לכ ירידאו המה ץראב רשא םישודקל"
"יתפש לע םתומש תא אשא לבו םדמ םהיכסנ ךיסא-לב ורהמ רחא םתובצע וברי
רחאלו ,'הל םינמאנה לע ררושמה רבדמ הליחת .דוגינ הלא םיקוספב ואר םיבר םישרפמ
- ירידאו ,ץראב רשא םידיסחה םה - םישודקה הז יפל .הרז הדובע ידבועב רבדמ אוה ןכמ
הלא םתמועל .בהוא ינא םתוא .םב יצפח לכ ,םהילא יתקושת לכ ,םתנומאב םירידאה
םיהולא ירחא תכלל םירהממהו - םיליספ ,םיבצע ןבומב - םתובצע וברי ,םילילא םיברמה
."ורהמ רחא" - םירחא
.רחא לא רמולכ ,רחא םהל םינוק םה ,ןיינק ןושלמ "ורהמ" :םיראבמה שיו
ינא ןיא הלא ."השאל ול הנרהמי רהמ" ומכ ,רחא לאב םיקבוד םה - תוקבד ןושל יהוז ילואו
.יתפש לע םתומש תא אשונ יניאו םהיכסנל ףתוש
".יתפש לע םתומש תא אשא לבו םדמ םהיכסנ ךיסא לב"
הבוט הקלח יל התלע .וב תוכזל םדא דיב הלעש קלחה אוה לרוג .וקלחב חמש ררושמה
.הלחנל
."ילע הרפש תלחנ ףא ,םימיענב יל ולפנ םילבח"
:ותלחנ וקלח אוה 'ה יכ ררושמה ראב םדוקה קוספב
".ילרוג ךימות התא ,יסוכו יקלח תנמ 'ה"
לש ותלחנ םה לארשי ,ךופה ןוויכב .לבח ,הלחנ ,קלח :תופדרנה םילימב שמתשמ ררושמה
:וניזאה תרישב השמ רמוא ,'ה
".ותלחנ לבח בקעי ,ומע 'ה קלח יכ"
ךרדב תכלל ול תוצעוי ויתוילכ .הבוטה ךרדב וכירדמ אוהש לע 'ה תא ךרבמ ררושמה
:הבוטה
".יתוילכ ינורסי תוליל ףא ,ינצעי רשא 'ה תא ךרבא"
.טומי אלש חוטב ,ונימיל ,ודיצל 'הש שיגרמו דימת ודגנל 'ה תא הושמה ,ררושמה
".טומא לב ינימימ יכ ,דימת ידגנל 'ה יתיוש"
םימכח .םירטפנל הרכזא תוליפתבו ןימלעה תיבב ,לבאה תיבב רומזמה תא רמול םיגהונ
:אבה םלועלו תומל םיזמר רומזמה לש ופוסב ואצמ
.חטבל ןוכשי ירשב ףא"
".תחש תוארל ךדיסח ןתת אל ,לואשל ישפנ בוזעת אל יכ
:א"ע ט"י ףד ןיבוריע תכסמ ילבבה דומלתב .תוומה לש ויתומשמ םה תחשו לואש
תחש ראבו ןודבאו לואש :ןה ולאו םונהיגל שי תומש העבש ,יול ןב עשוהי ר"א"
"תיתחתה ץראו תומלצו ןוויה טיטו ןואש רובו
סמי אלש ושרד םילהת שרדמב .ותחקל לואשל ןתי אל 'הש ונוחטיב תא עיבמ ררושמה
.רבקב רפעכ ורשב
.אבה םלועל זמר ואר ןאכמו ,חצנה לעו םייח חרוא לע ררושמה רבדמ ןורחאה קוספב
אל אוה .אבה םלועל קידצל תדמוע איה ךא הזה םלועב ןוחטיבו רשוא הנקמ 'הב תוקבדה
,בר לש ויפב לגרומ היה ךכ .חצנל 'ה ינפמ תונהיל הכזי אלא ,תחשל דרי אל ,לואשה דיב ןתני
:א"ע ז"י תוכרב ילבבב רפוסמכ
'וכו הייתש אלו הליכא אל וב ןיא אבה םלועה .אבה םלועה הזה םלועכ אל"
"...הניכשה ויזמ םינהנו םהישארב םהיתורטעו ןיבשוי םיקידצ אלא
הז דגנ .זמרב אלא יוצמ וניא ןאכ םגו .ארקמב שרופמ וניא תומה רחאל םייח לש ןויערה
תרישב רמאנל המודב ביואה תא תחצנמ 'ה ךנימי .הרובג ,ןוחצינ ןושלמ חצנ םיראבמה שי
:םיה
".ביוא ץערת 'ה ךנימי ,חכב ירדאנ 'ה ךנימי"
שי .אבה םלועה ייח לע זומרל יאדווב ןווכתה רטפנה לע קרפה תא רמול עבקש ימ םלוא
יהמ יתוא ךרדה ,יתוא דמל רמולכ ,"םייח חרוא ינעידות" :השקב ןורחאה קוספב םיאורה
ךכ םאו ."חצנ ךנימיב תומיענ ךינפ תא תוחמש עבוש" :לא איבת רשא הנוכנה םייחה ךרד
:השקבב חתפ קרפהש ירה אוה
,"ךב יתיסח יכ ל-א ינרמש"
:השקבב םתוחו
. םייח חרוא ינעידות"
"חצנ ךנימיב תומענ ךינפ תא תוחמש עבש


טומי-לב ןוילע דסחבו ,'הב חטוב ךלמה יכ :אכ םילהת