םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


?ינתבזע המל ילא ילא :בכ םילהת

תויחל םילושמה םיביוא .שפנ ייוניעו ףוג ייוניע .תלבוסו הנועמ תומד לש הירבד רומזמב
דוע םהיניב םיקלחמ םה ,וידגב תא ,השוריה תא .ותומל םיפצמו רבודה תא םיפדור תוער
הלות אוה ולבסל הביסה תא .'הב ונוחטיבלו ותנומאל םיזבו םיגעול םיאנושה .וייחב
:הנענ אלו 'ה לא ארוק אוה .ובזע 'הש הדבועב
."הנעת אלו םמוי ארקא ,יהולא"
:ארוק אוהש דע לבוסו ןטק הכ שיגרמ אוה .שואיי ללכל טעמכ עיגמ רומזמב רבודה
."םע יוזבו םדא תפרח ,שיא אלו תעלות ינאו"
ה"בקהמ שקבמו הווקת אלמתמ אוה וניתובאל למגש הבוטהו 'ה תואלפנ תא ורכזב לבא
לכלו םימעה לכל ארוקו ויהולאל שארמ הדומ אוהש דע הלודג הכ איה ותווקת .ועישויש
.ותלודגבו 'הב ריכהל תורודה
:וישכע רמוא אוה "הנעת אלו םמוי ארקא" :רומזמה תליחתב וירבדל דוגינב
..."ינתינע םימר ינרקמו"
."עמש וילא ועושבו ,ונממ וינפ ריתסה אלו ,ינע תונע ץקש אלו הזב אל יכ"
?ויביוא םה ימו ללפתמה והימ .עשוויהל ללפתמה שקבמ הנממ הרצה יהמ רכזנ אל רומזמב
ןאכ רבודמ םאה .רומזמב תרבודה תומדה לש היוהיז תלאשב םישרפמו םימכח וקלחנ
.רוביצה לש רומזמ וא ,טרפ והשזיא לש תישיא הליפת אוהש רומזמב
:תוירשפא המכ עיצמ קרפל ושוריפ תליחתב ק"דרה
ותואב תולגב ויהש לארשי לעו ,הז רמאנ רתסא לע יכ :ורמא [ל"זח רמולכ] םהו..."
.ןמז
.לואש ינפמ חרוב ונדועב דוד לע ותוא םישרפמ שיו
רומזמה ףוסו .תאזה תולגב איהש לארשי תסנכ לע רמאנ רחשה תלייא יכ ,ןוכנהו
תוליאב וא תואבצב םירישה רישב התוא לישמהש ומכ 'רחשה תליא' הארקו ,חיכוי
ןמ הארוקו הבזענו החכשנ איה וליאכ תאזה תולגב הכשחב איה התעו ...הדשה
שיאכ םהש ,דחי לארשי םע לע ,דיחי ןושלב אוהו '?ינתבזע המל ילא ילא' :תולגה
."דחא בלבו תולגב דחא
תא ראתמה טרפ לש ורומזמ אוה רומזמה יכ העד דחא דצמ שי ק"דר הנמש תוירשפאב
שריה ר"שר .לארשי םע אוה רומזמב רבודה ינאה יכ העד ינש דצמו ,דוד וא רתסא ,ובצמ
:ונושל וזו לארשי םע לש ורומזמ רומזמב אוה ףא האור
ןושיאב יורש ונדועש ימל אבו שמשממ רקובה הנהש הרכהה דצמ דודיע הז רומזמ"
ףיקמ תורצה ליל .ותולג תכשחב ויתושגר תא אטבמה לארשי ,אוה לארשי .הליל
אלש עדוי אוה תאז לכ םע ; ובזע 'ה וליאכ שיגרמ אוה .ףקשנה ןדבואה ליל ,ותוא
לכב 'הב ויתובא ואצמ התוא העושיה תא רכוז אוהש םשכו ,'ה לא וסחי קספ
הכ דע ול ויהש םירבדה לכ ןורכיז תא ,ויאנוש יניע חכונ ,חפטמ אוה ןכ ,םהיתורצ
תאו םיינוציחה םידספהה לכ לע הגלבהה חוכ תא ול ןתונ הזו ,דעסלו דודיעל
רבד רשבמ שמשל הייפצה ותוא תממורמ התע .אובל הדיתעה 'ה תעושתב ןוחטיבה
אוהו .םהב דמעשו וילע ורבעש לבסה תונויסינב אקווד הל רשכוה רשא הגרדמ ,'ה
הרכה ידיל אובתש תושונאה לכל ךכ רחאו דבלב ומע יאצאצל הליחת רשבמ השענ
תאנהלו ץראב גישהל ןתינה רשואל עיגתו ונוצרל המצעב דבעתשת ,'ה תלשממב
- תידוהיה תולגה ליל ךותמ חתפתמה רואה אלמ דיתעה ןויזח .םייתימאה םייחה
םוי לש רואה ירשבמ ואיבי ותוא רשא ,בוט בור אבנמה רקבה רוא ,רחשה אוה אולה
."אובל דתעתמה םימעה םויו לארשי
לש ותעדל .ויתורצ לע רפסמה לבוס דיחי ,טרפ לש רומזמ קרפב םיאור םישדח םישרפמ
שרע לע בכושה ללפתמה .ותכממ האופר שקבמ אוהו השק הלחממ ללפתמה לבוס לקנוג
:ובצמ תא ראתמ יווד
.יעמ ךותב סמנ ,גנודכ יביל היה ,יתומצע לכ ודרפתהו ,יתכפשנ םימכ"
."ינתפשת תומ רפעלו ,יחוקלמ קבדומ ינושלו ,יחוכ סרחכ שבי
לע םיצצולתמ םה .'הב ותנומא לע ול גועלל רשוכ תעש םהל םיאצומה הלא םה םיביואה
.דימת עימשמ אוהש 'הב ןוחטיבה ירבד
.שאר ועיני הפשב וריטפי ,יל וגיעלי יאור לכ"
."וב ץפח יכ ,והליצי ,והטלפי ,'ה לא לוג
:םהיניב ושוכר תא םנוימדב םיקלחמ רבכו וצקל םיפצמ םה
."לרוג וליפי ישובל לעו םהל ידגב וקלחי"
.השקה הקוצמה ןמ וילא ללפתמו 'הב ונוחטיבב קזחתמ אוה געלה עמשמל
אוה .ותעושת רחאל 'הל הדויש האדוהה תא ראתמ ררושמה .ימיטפוא אוה קרפה םויס
תא ותא וחבשיו הדועסל ופרטצי וירבח .םימלש בירקיו הידוה תדועס ךורעי ,'ה תא ללהי
.'ה
.ויארי דגנ םלשא ירדנ .בר להקב יתלהת ךתאמ"
"...וישרוד 'ה וללהי ועבשיו םיונע ולכאי
.רודל רודמ 'ה תעושי תא ורפסי לכה .'ה תוכלמב ריכהל םייוגה לכ תא איבת ותעושי
ץרא יספא לכ 'ה לא ובושיו ורכזי"
םיוג תוחפשמ לכ ךינפל ווחתשיו
םיוגב לשומו הכולמה 'הל יכ
היח אל ושפנו ,רפע ידרוי לכ וערכי וינפל ,ץרא ינשד לכ ווחתשיו ולכא
רודל ינדאל רפוסי ונדבעי ערז
"השע יכ דלונ םעל ותקדצ ודיגיו ואובי

רסחא אל יעור 'ה :גכ םילהת