םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ךלמהו העורה :גכ םיליהת

:רסחא אל יער 'ה דודל רומזמ (א)
:ינלהני תוחנמ ימ לע ינציברי אשד תואנב (ב)
:ומש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני בבושי ישפנ (ג)
תומלצ איגב ךלא יכ םג (ד)
ידמע התא יכ ער אריא אל
:ינמחני המה ךתנעשמו ךטבש
יררצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת (ה)
:היור יסוכ ישאר ןמשב תנשד
ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא (ו)
:םימי ךראל 'ה תיבב יתבשו
לש וכרד תאו ,ךלמה דוד לש תישיאה וכרד תא תואטבמה ,תונומת יתש תוריוצמ ג"כ רומזמב
םעמ רבעמו ;ואסיכ לע בשויה ךלמל ןאצ העורמ רבעמה תא ראתמ רומזמה :ולוכ לארשי םע
.וצראב בשויה םעל דדונ

:םהב םיפוקשו םהב םיבולש לשמנהו לשמהש ,רומזמב תורצק תונומת יתש
:הדבוע תעיבקב חתופ ןושארה לשמה
רסחא אל - יעור 'ה
.רסחא אל ןכלו ,העורה אוה 'ה :תורבדמה ןה ןאצה
:תובישמ ןאצהו ?ונאצ תא להנמ אוה דציכ ?העורה לש ותנוכת המ

ינציברי אשד תואנב
.ינלהני תוחונמ ימ לע
ץיברת הכיא" םירישה רישב ראותמה יפכ ,הרג תולעמו ןאצה תוצבור םוחה תועשב
תותשל ינכילומ אוה רשאכו .אשד תואנב ינציברמ ,השבכה תרמוא ,ילש העורה ."םירהצב
."תוחונמ ימ"ל ,םיטקש םימל אלא ,הקזוחב םרוזה לחנל ךלוה אוה ןיא ,םימ
בבושי ישפנ
קדצ ילגעמב ינחני
.ומש ןעמל
לשמנו לשמו ,םה םייעמשמ וד םירבדה ."םיישונא" םיביטומ תולעהל השבכה הליחתמ ןאכ
.דחי םהב ורבח

העורה יכ רפוסמ הז תיבבש ירה ,םיכז םימו קורי אשד רקיעה היה םדוקה רואיתב םא
.קדצ ילגעמב ונחני ,בבושי ישפנ :קדצלו שפנל םג גאוד

- םיכרדה .הוולשבו טקשהב ,"תחנו הבושב" ןכילומ ןכלו ,ןאצה שפנל גאוד העורה
."קדצ ילגעמ" םה ,רחוב אוהש - םילגעמה

גאודה העורה .לשמנה לא םיכילומ - "קדצ ילגעמ"ו "ישפנ" :הלא םייעמשמ-וד םייוטיב ינש
,קדצ רמאו" :ל"ירב לש וחוסינב וא ."קדצ ילגעמ" ןה ןהש ,תוחונ םיכרדב הכילומ השבכל
."שפנה יכרד לע ותנווכ רקיעש

:ארקמב םינוש תומוקממ תרכומו ,הרצק הבושתה ?ןאצל העורה גאוד עודמ
.ומש ןעמל
ןעמל ונדפו ...המוק" :וא ;(אי ,הכ םיליהת) "אוה בר יכ ינוועל תחלסו ,'ה ךמש ןעמל" :ומכ
ןעמל ןאצה תא ךילומ - 'ה לש ותומד תא שבלו רזח ןאכש ,העורה .(זכ ,דכ םיליהת) "ךדסח
.ותחטבהו ויתויובייחתה ללגב - ומש

:זא םגו .םינכוסמ תומוקמב ךרדה תרבוע םיתעל ךא ."קדצ ילגעמב" ונאצ תא להנמ העורה
תומלצ איגב ךלא יכ םג
ער אריא אל
.ידמע התא יכ
העורה רואת דוע אל :הרישי הינפ תויהל ןאכ תכפוה - םיהולאה לא - העורה לא הינפה
:הרישי הינפ אלא ;"ומש ןעמל" ,"ינלהני" ,"ינחני" :ישילש ףוגב ראותמה ,קוחר והשימכ
.ידמע התא
:טהלבו הברקב וילא הנופ אוהו ,שממ ודיל םיהולאה תא שח תומלצ איגב אצמנה םדא
.ידמע התא
?תוומ-לצמ דחופ ןאצה ןיא עודמ ?ורדע תא העורה להנמ דציכ
.ינומחני המה ךתנעשמו ךטבש
?העורה לש ולקמב השבכה תמחנתמ עודמ ?תנעשמה לע ןעשנ ימ ?טבשה הכמ ימ תא
םתוא ןווכמ אוה םיתעל ,םישבכה תא וב הכמ אוה םיתעל .לקמ ודיב קיזחמ העורה
לוהינהו ,הפיקתה הגהנהה ,הלא ינש .רדעה תגהנה לש םינפ ינש םה הלא .ותרזעב
: י"שר ןושלבו .םימחנמה םה הלא ינש - חונהו טקשה
."ינומחני םהינש - ךדסח לע חוטב ינאש ןעשמו ,ילע ואבש םירוסיי"
תא ראתמה רומזמב .ןוטלשה למס םג אוהו ,לקמה אוה :יעמשמ-וד חנומ אוה "טבש"ה
:רמאנ (ה"מ רומזמ) ךלמה
."ךתוכלמ טבש רשימ טבש ,דעו םלוע םיהולא ךאסיכ"
טיברש - "ךתוכלמ טבש" ;םילבוח לקמ לש תועמשמב "טבש" .קדצ טפשמ - "רושימ טבש"
.לשומה

:תוכלמה ןחלוש תנומת ,הינשה הנומתל רבעמה אוה העורה לש טבשה רואת ,ןאכ םג
יררוצ דגנ ןחלוש ינפל ךורעת
שער ןמשב תנשיד
.היוור יסוכ
ינחלוש יררוצ לכ תורמל :ויהולא לע רבדמה ךלמ אלא ,העור לע תרבדמה השבכ אל - םעפה
לאומש חקיו" (גי ,זט) א לאומשב ראותמה יפכ ,הכלממה טקא איה ןמשב החישמה .ךורע
."ישאר ןמשב תנשיד" ."ויחא ברקב ותוא חשמיו ,ןמשה ןרק תא
:הליפתב םייתסמ רומזמה
ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא
.םימי ךרואל 'ה תיבב יתבשו
,הרישי הינפב םיהולאה לא אוה הנופ תומלצ איגב ותויהב םא .תוקחרתהה בוש - ןאכו
יתבשו" רמאנ אל :ויהולאמ קחרתמו םדאה רזוח עגורו הוולש ימיב - "ידמע התא"
איגב אקווד איה ויהולאל םדאה לש הלודגה הברקה .ישילש ףוג - "'ה תיבב" אלא ,"ךתיבב
.תוכלמה סכב אל ,תומלצ

םילהת ןכותל הרזח