םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


רהב הלעי ימ :דכ םילהת
ושדק םוקמב םוקי-ימו 'ה

'ז קרפ דימת תכסמ הנשמב .תובר תויונמדזהב רמול םיגהונ ונא םילהתב ד"כ קרפ תא
:הנשנ 'ד הנשמ
:שדקמב םירמוא םייולה ויהש רישה"
".הב יבשויו לבת האולמו ץראה 'הל :םירמוא ויה ןושארה םויב
:ם"במרה ראבמו .ד"כ רומזמ תא ורמא ,ברעבו רקבב ןייה ךוסינ תעשב ,שדקמב רמולכ
.תישארב השעמל הליחת אוה ןושארה םויהש יפל
:םינוש ונא א"ל הנשה שאר תכסמ ,ילבבה דומלתב אתיירבב
:אביקע יבר םושמ רמוא הדוהי יבר ,אינת"
".ומלועב טילשו הנקהו הנקש םש לע 'האולמו ץראה 'הל' - םירמוא ויה המ ןושארב
:י"שר ריעמו
.רומזמה לכ
האירבל ןושארה םויב .ןושאר םוי לש רישכ ,תירחש תליפת םויסב םויכ םג רמאנ רומזמה
תא הנקהו .םטילשו םנודא אוהש רמולכ ,"ץראו םימש הנוק" ןושלמ ,םלועה תא ה"בקה הנק
:םלועב וטלשיו ושמתשיש םדאה ינבל םלועה
הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םיהולא םהל רמאיו"
."ץראה לע תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו
טילשה ראשנ אוה םוקמ לכמ ,ויבשויל םלועה תא הנקהש יפ לע ףאש .ומלועב טילש אוהו
,לוח ימיב ,לכיהה לא הרותה רפס תא םיריזחמש םעפ לכב רומזמה תא םירמוא .ומלועב
םוי לילבו הנשה שאר לילב רמאנ אוה םהיפלש םיגהנמ םנשי .םידעומב ףאו דעומה לוחב
.תיברע לש הדימעה תליפת רחאל םירופיכה
:ןעוט ,םילהתל יעדמה ושוריפב ,תויח ץרפ יבצ
םנונגסב .רחואמ רדסמ ידימ ודחאתנ רשא ,םיריש ינשל יאדו דרפיי ונרומזמ"
הילעב רבודמ םהינשבש ינפמ םידחאל םירישה ינש ויהו .הזמ הז םידרפנ םנכתבו
.(ולכיהל 'ה תביש - 'ב ,קידצ םדא תיילע - 'א) .שדקמל
לכש םירומזמ ינש לש הבכרה רומזמב ואר םיבר םישדח םישרפמ .דיחי תעד הניא ותעד
:םיקלח השולשל ותוא םיקלחמו תכל םיקיחרמה ףא שי ."הלס" הביתב םייתסמ םהמ דחא
,םלועה ארוב 'ה תליהת לע רומזמ :ב-א םיקוספ
,הילע הבושתהו "'ה רהב הלעי ימ" הלאשה :רומזמה זכרמ
,'ה לש ואוב תארקל חתפיהל שדקמה ירעשל האירק ובו המחלמב ןוחצינ לש ןונמה - ףוסבלו
.המחלמה רוביג
איהש וזיא ,םיקלחמה תנעטל םג ,התייה יאדווב :הלאשה תא תולעהל שי הלא תונעט דגנכ
רומזמל ןדחאלו םירומזמה תא ףרצל טקלמל וא רחואמה רדסמל קומינ אוהש הזיא ,הביס
וא רדסמהש חינהל השק ?רומזמה ררושמל היה קומינ ותואש רמול רשפא יא םאה .דחא
תיתונמוא תושיגר וא טויפב הנבה שי ונלשו הזל הז םיכייש םניאש םירבד דחי ףריצ ךרועה
.רדסמל רשאמ תולודג
ויקלחש ,דיחא רומזמ ונינפל יכ ונדמלל םילוכי רומזמה הנבמבו םיקוספב קימעמ ןויע
:הלאשה רומזמה לש וזכרמב .הזל הז םירושק
"?ושדק םוקמב םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ"
:הבושתהו
".המרמל עבשנ אלו ישפנ אושל אשנ אל רשא ,בבל רבו םיפכ יקנ"
יקנ רובידב ,הרוהט הבשחמב אלא ,שדקמה לא םילוע םיפוגיסב וא תונברוק יובירב אל
םוקמב לבגומ לוכיבכ 'ה יכ תועטב בושחל םילולע ונייה שדקמל היילעה ןמ .םיאנ םישעמבו
:החיתפה תא 'ה רהב הלעי ימ הלאשל םימידקמ ןכ לעו .הזה
.הב יבשויו לבת ,האולמו ץראה 'הל"
".הננוכי תורהנ לעו ,הדסי םימי לע אוה יכ
תיינבל יוויצה תעב .ולש ץראה לכו םלועה תא ארב אוה ,שדקמב ןכוש 'הש יפ לע ףא
יתנכשו' בותכ אל ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :ה"בקה רמוא תומש רפסב ןכשמה
ומואנב השמ רמוא ךכו .ללכב לארשי םע ךותבו דחא לכ לש ובלב .'םכותב' אלא ,'וכותב
:די 'י םירבד רפסב
."הב רשא לכו ץראה ,םימשה ימשו םימשה ךיהולא 'הל ןה"
:רמאו ךלמה המלש ללפתה ןושארה תיבה תכונח תעב
?ץראה לע םיהולא בשי םנמואה יכ"
."יתינב רשא הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה
"...ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התאו .הזה תיבב ךילא וננחתהו וללפתהו"
ןפואב ראתמ רומזמה לש ינשה וקלח .'ה רהל יוארה םדאה תיילעב קסוע ןושארה וקלח
ינש םימוד הנבמה תניחבמ םג .שדקמה לא לוכיבכ ,ה"בקה לש ותסינכ תא ירוגלא
.'וגו םיפכ יקנ ?'ה רהב הלעי ימ .הבושתו הלאש םהינשב .םיקלחה
."םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש" :האירקה לע
"?דובכה ךלמ הז ימ" :הלאשה האב
.המחלמ רובג 'ה ,רובגו זוזע 'ה :הבושתהו
?דובכה ךלמ הז אוה ימ :רומזמה םויסב בושו
.הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ 'ה :הבושתהו
:החיתפה ןיעמ איה המיתחהו .דובכה ךלמ אוה קר .ודבל 'הל יואר 'דובכה ךלמ' ראותה
."הלס דובכה ךלמ אוה" - "הדסי םימי לע אוה יכ"
:רומזמה יקלח לכב רזוח "אשנ" לעופה
,ישפנ אושל אשנ אל
,'ה תאמ הכרב אשי
...םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש
.ויקלח תודחאבו רומזמה תומלשב ריכהל ונתוא םיאיבמ הלא לכ