םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ג םילהת
ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ 'ה

חישמ ,ךלמ דובכל רומזמ ריש אוה 'ב קרפ .דוגינ לש תוכימס איה 'ב קרפל 'ג קרפ לש תוכימסה
וילעש ,דוד אוה ךלמה םינטשפה םינשרפה יפל .וב ךמותה 'ה תרזעב ויביוא לכ לע רבוגה ,'ה
דוד תא גיצמ 'ג רומזמ .הגספב אצמנ דוד 'ב קרפב .'הב הרכהל תושונאה תא איבהל לטוה
.ונב םולשבא ינפמ חורבל וילע רשאכ :תושקה ויתועשב
שנענש םישנועה ןמ דחא אוהש דרמ .ויבאב םולשבא דרמ לע רפוסמ ט"י-ו"ט םיקרפ 'ב לאומשב
בכושו רמת תא ןונמא הנעמ ךכ רחא .אטחב דלונש דליה תמ הליחת :עבש תב השעמ לע דוד
תא .לארשי יניעל ויבא ישנ םע בכושו םולשבא דרומ ךשמהב .ןונמא תא גרוה םולשבא ,התא
ןתנ ירבד םימייקתמ תאזה םישנועה תרשרשב .םולשבא לש ותומ םייסמ םישנועה תכסמ
:שרה תשבכ לשמ רחאל ורמאנש ,איבנה
...םלוע דע ךתיבמ ברח רוסת אל התעו"
,ךיערל יתתנו ךיניעל ךישנ תא יתחקלו ךתיבמ הער ךילע םיקמ יננה 'ה רמא הכ
".תאזה שמשה יניעל ךישנ םע בכשו
:שריה לאפר ןושמש 'ר רמוא קרפה שוריפל המדקהב
לארשיב תמאה תרוסמ איה הקוחר המכ דע הרומ ,אפוג תאזה תוישרפה תוכימס"
,תישונא לע תומד םהל תוושלמ הקוחר ,ונלש םילוגדה םישיאה לש היצזילאידיאמ
תוחפ אל םימיעטמ םהיאטחו םהיתושלוח תאזה תמאה רואב ,אברדאו .אטחמ הייקנ
הארמ ,אטח םוש לע הסכמ תמא תרות ןיא .ירסומה קוחה תרכה תא ,םהיתולעמ רשאמ
הרפכה לש הדבוכ לכ תא היריחב לע ףא הליטהב תדחושמ יתלבה 'ה תקדצ לע איה
אלא ,םהיתויעתב םחורב ולפי אלש ,עוער רסומ ילעב התומת ינבל ףא םתמגודב הרומו
...םיהולא תבריק לש ריהבה םורה לא םתולפשמ ךרדה תא בוש אוצמל ,ךפהל
,ויניתנמ דחא לש יתחפשמה ורשוא תאו רסומה תא רפה ,רציה תוואתב ספתנ ,ךלמה דוד
ותוכלמ סכ תא ונממ לזגש ,ורשבו ומצע ,ונב ינפמ ותחירבב ונווע תא התע אשונ אוהו
אוהש הדבועה םצעבו ,שואיי ידיל ותוא םיאיבמ ,ותמשאהו ותחכות ,ומע ףצק .ותיבו
בלל עיבמ אוה ךכבו ,ונממ שאונ אל 'הש ןוחטיבה תא אצומ אוה - בוש ץיקהו ןשי ,בכש
רשא שיא :םלועל םלזגל רשפא יאש חורה זוע תאו המחנה תא ןוגיו אטחב םיעוקשה לכ
הנוילעה החגשהה תרזע תאזב ול תחטבומ ,שדח םוי תארקל ותנשמ םוקל וחינמ 'ה
."םייח תחמשו םייח רהוטב תוכזלו בושל ויצמאמב
:בותכה רפסמ םולשבא לע
".םולשבא תא ברו ךלוה םעהו .לארשי ישנא בל תא םולשבא בנגיו"
:עידומו דוד לא אב דיגמה
.םולשבא ירחא ,לארשי שיא בל היה"
ינפמ הטילפ ונל היהת אל יכ ,החרבנו ומוק םילשוריב ותא רשא וידבע לכל דוד רמאיו
... "םולשבא
וחרבב" :החירבה לש תושקה תועשב הזה רומזמה תא רמא דוד יכ ונתוא תדמלמ 'ג קרפ תרתוכ
תולימב שלושמ שומישב דוד עיבמ םולשבא םע ךלה בר םעש הדבועה תא ".ונב םולשבא ינפמ
:יוביר
,ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ ,'ה"
".הלס םיהולאב ול התעושי ןיא ,ישפנל םירמוא םיבר
ונוחטיב תא דבאמ אוה ןיא ,ותוא םיפיקמ ויביואש םושמ ,הרומח הנכסב יורש אוהש תורמל
,'ה לא הנופ דוד .ה"בקה ייוניכב םייונישל בל םישל יאדכ .וליצי 'הש חוטבו ךומס אוהו ,'הב
ןיא" :םירמואה ,דוד לע םימקה תמועל ."ידעב ןגמ 'ה התאו" ,"ירצ ובר המ 'ה" .היוה םשב
:דוד ללפתמ ,ויאטח לע ותוא ןדה םיהולאה לומ התע דמוע דוד ,"םיהולאב ול התעושי
. "הלס ושדק רהמ יננעיו ,ארקא 'ה לא ילוק"
:הדרח לש הריווא איה קרפה תליחתב הריוואה
. "ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ 'ה"
תפלחתמ ,ותנשמ ץיקמ אוהשכו - ויניעמ הניש תדרוט הניא הדרחה - ןשיו בכוש דודש רחאל
:ןוחטיב תשוחתב דחפה תשוחת
.ילע ותש ביבס רשא םע תובברמ אריא אל"
,יחל יביוא לכ תא תיכה יכ יהולא ,ינעישוה 'ה המוק
".תרביש םיעשר יניש
:ורמא דוד לש ויפדור
,"םיהולאב ול התעושי ןיא"
:דוד ארוק םתמועלו
. "יהולא ינעישוה"
. "העושיה 'הל"
ררושמה רבוע םויסב קרו .ינעישוה ,יננעיו ,ארקא ,ילע ,ירצ :דיחי ןושלב רמאנ ולוכ רומזמה
תבוט תא אלא ,תישיאה ותבוט תא קר שקבמ וניא דוד ."ךתכרב ךמע לע" ,"ךמע" :םיבר ןושלל
.ומע
רבעמ אוה ,ומע תא ךרבי 'הש השקבל ,ללכה םולשל הליפתל ויתושקבו דיחיה תליפתמ רבעמה
.םיליהת ירומזמב חיכש

יתליפת עמשו יננוח ,יל תבחרה רצב :ד םילהת