םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


הטרחה תוהמ :אנ םיליהת

,החילסה רואת וכשמה ;ויתוביבסו אטחה רואת ותליחת :םיקלח השולש א"נ רומזמב
.םלש בלב םיהולאה דבוע לש ורואית :ופוסו
?החילסל אוה הפצמ עודמ ?אוטחל ול םימרוגה תאו אטוחה םדאה תא דוד ראתמ דציכ
"יעשפ החמ ךימחר בורכ ,ךדסחכ םיהולא יננח"
שקבל "תוכז" םדאל ןיא .םימחר בור ךותמ .םימחר ךותמ האב איהו ,דסח איה החילסה
.ובישהל תורשפא ןיאו ,יושע השעמה ירהש ,הנינח
:ואטחב דוד אצומ תוכז תודוקנ יתש
".ימא ינתמחי אטחבו ,יתללוח ןוועב ןה"
:י"שר לש ונושלב .אטח לש טנמלא םהב שי ,ותריצי םצעו םדאה לש ותווהתה
.ודי לע םיאב תונווע המכש ,שימשת ידי לע יתריצי רקיעו ,אטחא אל ךיא"
."ןווע יאלמ םלוכש ,הבקנו רכזמ יתריצי רקיע :רחא רבד
.אטחה ןווכל ךשומ - םדאה לש רשבה דוסי ,ינפוגה דוסיה :ונייהד
:ימעפ-דח ןולשכ לש אלא ,הרכה לש האצות היה אל ואטח יכ דוד ףיסומ וז הנעטל המאתהבו
"ינעידות המכח םותסבו תוחטב תצפח תמא ןה"
.ךל ןמאנ היהי יבלש איה ,לאה ינפל דוד ןעוט ,ךתשירד .בלה ירתסמ וא ,תוילכה - תוחוטה
,יבל .יעגר ןולשכ ךותמ אלא ,אוטחל ךירצ יכ הרכה ךותמ היה אל יאטח :אוה ןכ םנמאו
.ינאישה ירצי קרו ,ךתוא דובעל יתיצר דימת .דרמ אל םלועמ
.החילסה תשקבל קומינ םג םה ,אטחה תביסל הלא םיקומינ ינש
...ינרהט יתאטחמו ינוועמ ינסבכ ברה"
יתישע ךיניעב ערהו יתאטח ךדבל ךל
".ךטפושב הכזת ךרבדב קדצת ןעמל
ינב סייפל ךירצ ינניא יכ ,םדא ינב ליבשב אל החילסל קוקז ינא .ינוועמ ינסבכו ,ךימחר הברה
.הרפכו החילס שקבמ ינא ךממו ,יתישע ךיניעב ערה ,יתאטח ךדבל ךל .םעיגרהל וא םדא

רמאש הז תייה התא ,"ךטפושב הכזת ,ךרבדב קדצת ןעמל" ?החילסל ינא יאכז עודמ ?עודמ
חלסי - ךיכרד ביטית םא ;"תאש - ביטית םא" ןיקל תרמא התא ;"האטחו עשפו ןווע אשונ"
חלסיי יכ תחטבה התא ירהש ,יל חולסל התא בייח ,החילס שקבמ ינאש העש ,ןכ לעו .ךל
.םיבשל

:קרפה ךשמהב םג רזוח הז קומינ
"ובושי ךילא םיאטחו ךיכרד םיעשופ הדמלא"
.םיבש לבקמ התאש וארי יכ ,םיעשופ ינממ ודמלי ,יל חלסת םא

.החילסהו הבושתה רואת - אטחה רואת רחאל
;שדח םדא אוה םדאה הרפכה רחאל ;תושדחתה איה החילסה
...יברקב שדח ןוכנ חורו ,םיהולא יל ארב רוהט בל"
".ינכמסת הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה
יכ ונתוא תודמלמ הלא תושקב שולש תלבקהו ,'ה תאמ "חור" דוד שקבמו רזוח םימעפ שולש
:רבודמ שדוקה חורב
יברקב שדח ןוכנ חורו"
ינממ חקית לא ךשדוק חורו
".ינכמסת הבידנ חורו
ךומסת :וזמ הריתי ,ונממ חקליי אל שדוקה חור יכ שקבמ דוד .תושדחתהב הרושק החילסה
.וברקב שדחתת :רתוי דועו ;ותוא

.אטחה יטרפ תא "תקחומ" החילסה .אטחה רואיתל ליבקמ החילסה רואת

,"ינרהט יתאטחמו ינוועמ ינסבכ ברה" :אטחה רואיתב
."ןיבלא גלשמו ,ינסבכת ,רהטאו בוזאב ינאטחת" :החילסה רואיתבו

"יתישע ךיניעב ערהו יתאטח ךדבל ךל" :אטחה רואיתב
."החמ ייתונווע לכו יאטחמ ךינפ רתסה" :החילסה רואיתבו

"ינעידות המכח םותסבו תוחוטב תצפח תמא ןה" :אטחה רואיתב
."יברקב שדח ןוכנ חורו םיהולא יל ארב רוהט בל" :החילסה רואיתבו

:ולוכ ללכל ,דיתעל הליפת ,החילסה רחאל
םילשורי תומוח הנבת ,ןויצ תא ךנוצרב הביטיה"
".םירפ ךחבזמ ולעי זא ,לילכו הלוע ,קדצ יחבז ץופחת זא

םילהת ןכותל הרזח