םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:הנ םיליהת
יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ

:ושפנ לע ררושמה שקבמ ה"נ רומזמב
.המיהאו יחישב דירא ,יננעו יל הבישקה"
."ינומטשי ףאבו ,ןוא ילע וטימי יכ ,עשר תקע ינפמ ,ביוא לוקמ
:ררושמה קעוז ,ףיקתמ ביואה רשאכ
.ינעישוי 'הו ,ארקא םיהולא לא ינא"
.ילוק עמשיו ,המהאו החישא םירהצו רקבו ברע
."ידמע ויה םיברב יכ ,יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ
.םיהולאה לא הינפה ןמ ררושמה באוש ובל ץמוא תא
.ילוק עמשיו - המהאו החישא םירהצו רקובו ברע"
."יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ
זומר המחלמו הליפת ןיבש רשקה .זמרב הרותה תרמוא ,שרופמב רמוא םיליהתה לעבש המ
.םירבד רפסב המחלמ חושמ ןהכ תשרפב
:וירבד הלאו .םעה לא רבדמו ןהכה שגינ המחלמל האיציה ינפל
,םכיביוא לע המחלמל םויה םיברק םתא ,לארשי עמש"
,םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא ,םכבבל ךרי לא
םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיקולא 'ה יכ
."םכתא עישוהל
םויה םיברק םתא ,לארשי עמש" :רחא םוקממ הלואש וירבד תא ןהכה חתופ הב החיתפה
:ףיסומ י"שר ."דחא 'ה ,וניהולא 'ה ,לארשי עמש" קוספה לקשמ לע "המחלמל
."םכתא עישויש אוה יאדכ - דבלב עמש תאירק אלא תוכז םכב ןיא וליפא"
םויה םיברק םתא ,לארשי עמש" .לארשי תא תדחאמה ,תיסיסבה הליפתל אופא זמור ןהכה
לאו וארית לא ,םכבבל ךרי לא" :עבורמ יוויצ ,וז המדקה רחאלו ."םכיביוא לע המחלמל
םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיהולא 'ה יכ" :קומינהו ."םהינפמ וצרעת לאו וזפחת
."םכתא עישוהל ,םכיביוא
ולשכיי לבל םימחולה תא ריהזמ ןהכהש ,המחלמב הריבשה יכרד ,דחפה יכרד עברא םהמ
אל םא םימחלנ ימ דגנ יכו - "םכיביוא לע המחלמל םויה םיברק םתא" המדקהה עודמו ?םב
?ביוא דגנ
.ןהכה ירבדבש םיזמרה תא תשרפמ הטוס תכסמב הנשמה
אלו ,ןועמש לע הדוהי (טבש) אל .םכיחא לע אלו - םכיביוא לע"
"...םכילע ומחרי ,םדיב ולפת םאש .ןימינב לע ןועמש (טבש)
לא ,וארית לא ,םכבבל ךרי לא :המחלמבו .רזכא ביוא דגנ םימחלנ םתא :ריהזמ ןהכה
?וז תוליפכ רשפ המ ...וצרעת לא ,וזפחת
:ברקל ותאצ םרט אבצה ינפב ןהכה םואנ תא שרפל הנשמה הכישממ ןאכ םג
;תוברח חוצחצו םיסוס תלהצ ינפמ - םכבבל ךרי לא"
;םיסגלקה תעפשו ןיסירת תפגה ינפמ - וארית לא
;תונרקה לוקמ - וזפחת לא
".תוחווצ לוק ינפמ - וצרעת לא
תא םיעמוש םתא .יאבצה ץחלל ליבקמב האבה ,תיגולוכיספ המחול לש רואית ןאכ שי
לוק תא םיעמוש םתא ,םיסגלקה תעפש תא םיאור םתא ;המחלמה ילכ לש םהיתולוק
.הלא לכמ ורבשת לא :וצרעת לא - ביואה אבצ תא םיקיעזמה - תונרקה לוק - תורפושה
תא אכדל ,המוהמ רוציל ביואה הסנמ ברק םרט דוע :תיגולוכיספ הריבש איה ןאכ הריבשה
םתא ,תונכהה תא םיעמוש םתא ,םכתארקל ךרענ ביואה תא םיאור םתא .דיחפהל ,לארומה
'ה יכ" :קומינהו .םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא - אבצה תעונתב םיניחבמ
ררושמ ירבדכו ."םכתא עישוהל ,םכיביוא םע םכל םחליהל םכמע ךלוהה םכיהולא
איבנה עשילא ירבד ומכו ."ידמע ויה םיברב יכ - יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ" :םיליהתה
"?השענ הכיא ,ינודא ההא" הלהבב ארוק איבנה תרשמ .ןתוד תא ףיקמ םרא אבצ יכ הלגמה
הלגמ אוה ויניע תא חקופ רענה רשאכו ."האריו ויניע תא אנ חקפ 'ה" ללפתמ איבנה עשילאו
.(ט-וט 'ו ב"מ) "עשילא תוביבס שא בכרו םיסוס אלמ רהה הנהו"

:ןהכה ירבד תא הריבסמ הטוס תכסמב הנשמה
,םדו רשב לש ונוחצינב םיאב םה - םכמע ךלוהה םכיהולא 'ה יכ"
.םוקמ לש ונוחצינב םיאב םתאו
.ברחב לפנ ףוסל - ?ופוס היה המ ,תילג לש ונוחצינב ואב םיתשלפ
,םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיהולא 'ה יכ ,ןכ םתא יא ,םתאו
".םכתא עישוהל

םילהת ןכותל הרזח