םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


רביד תחא :בס םילהת
יתעמש וז םיתש - םיהולא
:דודל רומזמ ןותודי לע חצנמל
:יתעושי ונממ ישפנ הימוד םיהלא לא ךא
:הבר טומא אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה ךא
:היוחדה רדג יוטנ ריקכ םכלכ וחצרת שיא לע ותתוהת הנא דע
:הלס וללקי םברקבו וכרבי ויפב בזכ וצרי חידהל וצעי ותאשמ ךא
:יתוקת ונממ יכ ישפנ ימוד םיהלאל ךא
:טומא אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה ךא
:םיהלאב יסחמ יזע רוצ ידובכו יעשי םיהלא לע
:הלס ונל הסחמ םיהלא םכבבל וינפל וכפש םע תע לכב וב וחטב
:דחי לבהמ המה תולעל םינזאמב שיא ינב בזכ םדא ינב לבה ךא
:בל ותישת לא בוני יכ ליח ולבהת לא לזגבו קשעב וחטבת לא
:םיהלאל זע יכ יתעמש וז םיתש םיהלא רבד תחא
:והשעמכ שיאל םלשת התא יכ דסח ינדא ךלו
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(אי)
(בי)
(גי)
ררושמה ;םידגובה םיעשרה תא ראתמ רומזמה .המכחו רסומ יניינעב קסוע ב"ס רומזמ
לא לזגבו ,קשועב - וחטבת לא" םיעמושה תא ריהזמ אוה ;םיהולאב ונוחטיב תא ריכזמ
יתלבו אוה םותס - ומוסרפ לכ םעו ,דואמ םסרופמ אוהש קוספ רמוא ףוסבלו "...ולבהת
.ןבומ
:ררושמה רמוא ,קשועב חוטבל ןיאש הזרכהה רחאל
.םיהולאל זוע יכ ,יתעמש וז םיתש ,םיהולא רבד תחא"
."והשעמכ שיאל םלשת התא יכ ,דסח 'ה ךלו
:ךשמההו ."קשועב וחטבת לא" אוה אשונה .ןיינעל ותוא רשקמ קוספה לש טושפה שוריפה
.םירבד ינש "עמוש" ןיבמ ינא 'ה ירבד ךותמ :שוריפ .יתעמש וז םיתש ,םיהולא רבד תחא
:םה הלאו
;"םיהולאל זוע יכ"
."והשעמכ שיאל םלשת התא יכ ,דסח 'ה ךלו"

שיאל למוג אוהש הדבועלו ,םיהולאה לש וחוכל סחייתמה קוספ ונינפל ,הז שוריפ יפל
.'ה ירבד ללכמ ררושמה דמל הלא םירבד ינש תא .והשעמכ

תרשעל קוספה תא תרשוקה ל"זח תשרדמ .רחא םוקממ ול אב קוספה לש לודגה ומוסרפ
.םתניתנ ךרדלו ,תורבדה

,הרותבש תווצמ 613 ךותמ יכ יאלמש יבר שרוד םש .תוכמ תכסמב השרדה לש התישאר
םיהולא ךל היהי אל"ו "ךיקולא 'ה יכנא" ,תורתונה תווצמה יתש תא .611 קר השמ לביק
תוכמ) "םונעמש הרובגה יפמ" אלא ,השמ ונל רסמ אל הלא תווצמ יתש תא - "ינפ לע םירחא
.(דכ :גכ

.וז השרדל רוקמ ןייצמ י"שר ?םועמש הרובגה יפמ התא תורבד יתשש רבדה שוריפ המ
:י"שר לש וירבד הנה .ונל רכומ רוקמה
."'יתעמש וז םיתש ,םיהולא רבד תחא' בותכש - םועמש הרובגה יפמ"
.אתליכמב :וירבדל רוקמ ןייצמ י"שרו

קסועה ,רומזמב אבומה ןויערה תמלשהב ןאכ רבודמ אל .קוספל עיתפמו שדח שוריפ ונל הנה
.תורבדה תרשע לש יסיסבה ןויערב אלא ,םיעשרל לומגב

,לארשי ,ונא וליאו ;תחא תבב תורבדה תרשע תא רסמ - םיהולא רביד תחא ,הלא םירבד יפל
לארשי ושגינ ,רוכזכ ,ךכ רחאו ,ונחנא ונעמש תונושארה תורבדה יתש תא .תורבד יתש ונעמש
- דוע וניהל-א 'ה לוק תא עומשל ונחנא םיפסוי םא ...תומנ המל" :ונממ ושקיבו השמל
תורבדה תנומש תא ,םירבדה ךשמה תאו ,םתשקבל רתענ השמו .(בכ ה םירבד) ."ונתמו
.םעל ןריבסהו רזח אוהו ,השמל ה"בקה רסמ ,תונורחאה

קוספה .ורשקהב קוספל סחייתמ - ןושארה רבסהה .קוספל םירבסה ינשב הכ דע ונחבה
יכ" :ער ישועל סחיב םירבד ינש 'ה ירבדמ ןיבהל ןתינ יכ רמוא קוספהו ,ער ישוע לומגב רבדמ
."והשעמכ שיאל םלשת התא יכ" ןכו ,"םיהולאל זוע

תרשע תא רסומה 'ה רבד אוה - םיהולא רבדש תחאה ,תוכמ תכסמב יאלמש יבר ירבד יפל
יפמ תורישי לארשי ועמשש תונושארה תורבדה יתש םה - םיעמוש ונאש םיתשהו .תורבדה
.'ה

םג אצמנ הז שוריפ .ירמגל שדח עקר לע ותוא ריבסמה ,קוספל ישילש שוריפ וישכע ףיסונ
:םש רמאנ ךכו .תומש רפסל םיאנתה שרדמ איה אלה - אתליכמב אוה
.ורמאנ דחא רובידב םהינש - "רומש"ו "רוכז"
.דחא רובידב ורמאנ םהינש ,"הילע אובי המבי"ו ,"ךיחא תשא תוורע"
.דחא רובידב ורמאנ םהינש "ךל השעת םילידג"ו "זנטעש שבלת אל"
:וז הכלה שרדמ לש ופוסל עגרל ךישמנ .ןאכ ונתינש תואמגודה תא ריבסא דימ
"...רמאנש .ןכ רמול םדאל רשפא יאש המ"
- ןאכ עיפויש קוספה היהי המ שחנל םילוכי רבכ ונחנאו -
".יתעמש וז םיתש ,םיהולא רביד תחא"
הריתס שי םהבש ארקמב תומוקמ םתואל סחייתמכ ונלש קוספה תא שרפמ וז הכלה שרדמ
,תומש רפס לש ,תונושאר תורבדב :תמסרופמ הנושארה המגודה .םיקוספ וא תוכלה יתש ןיב
םוי תא רומש" בותכ ,םירבד רפסבש ,תוינשה תורבדב וליאו ,"תבשה םוי תא רוכז" בותכ
בותכ רחא םוקמב וליאו !ויחא תשא םע ןתחתהל םדאל רוסאש בותכ דחא םוקמב ."תבשה
.התא ןתחתהל בייח ,תמש הלעב יחא ,הסיג אוה אלה ,המבי ,םינב ילב השיאה התמ םאש
תואמגוד .תיציצב זנטעש היהיש רתומ יכ עבוק רחא קוספו ,זנטעש שובלל רסוא דחא קוספ
."יתעמש וז םיתש ,םיהולא רביד תחא" :רמואו ,אתליכמה איבמ םיקוספ ןיב הריתס לש
.םיהולא רביד דחא .דחא םאצומ ,הז תא הז םירתוסה םיקוספ ינש ארקמב שי רשאכ :שוריפ
תחא .תחא תבב ונתינ םירתוס םיקוספה .םידחוימ םיאנתל ,רחא ןיינעל סחייתמ קוספ לכ
.םירבד ינש םיעמוש ונאו ,םיהולא רביד

רביד תחא" .הרותבש תוריתסה לכל יללכ רבסהכ ותוא ריבסמ קוספה לש ישילשה שוריפה
."םיהולא

םילהת ןכותל הרזח