םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


הליהת הימוד ךל :הס םיליהת

היביכרמ םה םילימ בורו שערש הרבחב םייח ונא .רובידה תועצמאב רשקה תא םיריכמ ונא
המ .םילימ ריבעהל ,שער עימשהל םרקיע לכש םירישכמב ונמצע תא ונפקה םג .םיירקיעה
ובשחי ,רישכמב וכי םה ,הרושכ וניא והשמש ושיגרי םדא ינב ,עתפל קתתשי וידרה םא הרקי
.הלועפ ללכמ אציש ,לקלקתהש

ךא .תחנ יא ,הדרח ,הכובמ ונב ררועמ טקשה .שערה תא ,רובידה תא ,הלימה תא םייח ונא
,רתוי םיקומע תושגר ריבעהל רשפא יתמ ?רובידה וא ,הקיתשה ,רתוי ליכמ המ :אנ קודבנ
קמוע תא םתועצמאב עיבהל ידכ םילימ ונתפש הליכמ םנמאה ?רובידב וא הקיתשב
תא ראתל :תמאב םיבושחה םירבדב ונתפש איה הלד יכ ,םעפ ןעט םורפ ךירא ?תושגרהה
.תחא הלימ קר - הבהאל וליאו ;תומש תורשע וננושלב שי ,תוינוכמה יגוס

.אטבל הלוכי הקיתשהש קומעה רשקה תאו ,הקיתשה תיווח תא ראתמ ונרומזמב ררושמה
לכה וב עגרל ;םילימב ךרוצ דוע ןיא וב בלשל ;רשק לש הנוילע הגרדל יוטיב איה הקיתשה
.עירפהל קר םילוכי לילצ לכו הלימ לכו ,ןבומ
ןויצב םיהולא הליהת הימוד ךל"
".רדנ םלושי ךלו
םהב ללהל הצור ררושמהש הליהתה תא ליכהל תולוכיה םילימ ןיא .הימודב איה הליהתה
.ויתושגר קמוע תא ,ןלוכ תוליהתה תא תללוכ ותקיתשו .קתוש אוהו .ויקולא תא

לע רזח רשאכ .רובצ חילשכ ללפתהל ,הביתה ינפל דריש םדא לע רופיס אבומ תוכרב תכסמב
ול רמא ."זוזעהו יואריה קזחהו רידאה ,ארונהו רוביגה לודגה ל-אה" רמא ,הדימעה תליפת
ונתליפתב םירמוא ונאש שולש םתוא ?ךארוב לש ויחבש לכ תא תונמל תמייס :אנינח יבר
ונקית אל הלודגה תסנכ ישנאו ,הרותב םרמא אל ונבר השמ וליא - "ארונהו רוביגה לודגה"
ךכ לכ הנומו ךישממו רמוא התאו .םתוא רמול םילוכי ונייה אל - הליפתה ןמ קלחכ םתוא
,בהז ירניד םיפלא ףלא ול ויהש ,םדו רשב ךלמל ,המוד רבדה המל לשמ ?םיחבש הברה
.(:גל תוכרב) !ול אוה יאנג אלהו .ףסכ לשב ותוא םיסלקמו

ןיא - ויקולאל םדאה ןיבש יתימאה רשקב .הקיתשה דוס תא ודימלת תא דמיל אנינח יבר
.רמוא ילב ,םילימ ילב ,שגרהו בלה לש רשק אוה רשקה .םילימל תועמשמ ןיא ,םילימל םוקמ
,הלילה תיימודב בלה תשגרה .(ה ,ד םיליהת) "הלס ומודו ,םכבכשמ לע םכבבלב ורמא"
.דוע אל .ויקולאל םדאה ןיבש קומעה רשקה והז .הקיתשו

ןוחטיבה תשגרה תא אוה הלות ,םיהולאב ןוחטיבה תא ררושמה ראתמ רשאכ ,ב"ס רומזמבו
:הווקתה תיימודב
,יתווקת ונממ יכ ,ישפנ ימוד םיהולאל ךא"
."טומא אל יבגשמ ,יתעושיו ירוצ אוה ךא
.חטובה לש שפנה תוולש לא איה העיגמ הממדה ןמו ,הממדב םיהולאה לא הנופ שפנה

:ושפנ תוונע תא ררושמה ראתמ א"לק רומזמב ,בושו
יבל הבג אל"
יניע ומר אלו
."ינממ תואלפנבו תולודגב יתכלה אלו
?םיהולאה לא סחיה תא ררושמה אטבמ דציכו
,ישפנ יתממודו יתיוש אל םא"
ומא ילע למגכ
."ישפנ ילע לומגכ
.רמוא אלב ,הממדב :ומא לא קנויה לש וסחיכ אוה םיהולאה לא ררושמה לש וסחי

אוה .םיהולאה תבושתב ןיחבהל חילצמ ,הקיתשה תיימודב םיהולאה תא ללהמה ררושמה
תפתתשמ ותיווה לכ .םיהולאל תפסונ הברק ותוא תברקמ וז תוננובתהו ,עבטב ןנובתמ
:םיהולאל הדותב ,עבטה תרישב
הנרשעת תבר ,הקקושתו ץראה תדקפ"
"הניכת ןכ יכ םנגד ןיכת ,םימ אלמ םיהולא גלפ
תא דקופ םיהולאה .ותוא ללהמ אוהש הליהתל םיהולאה תבושת תא םשגב ןיחבמ אוה
תבושת אוה םשגה .הרש תא דקפ אוהש םשכ ,םדאה תא דקופ אוהש םשכ ,םשגב ץראה
.ררושמה לש ותקיתשל םיהולאה
הדודג תחנ ,הוור הימלת"
"ךרבת החמצ הנגגומת םיביברב
יוצימבו ויתושגר קמועב םיהולאה תא ללהמ ררושמה .עבטה םע תיללכ תוגזמתה :ףוסבלו
הרישל ,תיללכה הרישל ףרטצמ אוה .םיללהמ הערמה ירכו םיקמעהו םירההש םשכ ,ותיווה
:ותאירב לע םיהולאל הדומה ,ולוכ םלועה לש
רבדמ תואנ ופערי"
הנרוגחת תועבג ליגו
ןאצה םירכ ושבל
רב ופטעי םיקמעו
".ורישי ףא ועעורתי
רישלו עירהל ;ליג תורגוחה תועבגה םע חומשל וישכע לוכי ,הקיתשה דוס תא דמלש ררושמה
תומהבה םע ,םדא ינב לכ ,םלוכ .הטיחה תודשב םיפוטעה םיקמעהו ,ןאצ םיאלמה הערמה ירכ םע
ךרוצ וב ןיאש ,קומעה שגרה תפש :וישכע תחא הפש םלוכל .ורישי ףא ועעורתי ,תויחהו
.הציחמ תורצויו תועירפמ ךא םילימהש ,םילימב
;"ןויצב םיהולא הליהת הימוד ךל"
."ול ללוחתהו 'הל םוד"

םילהת ןכותל הרזח