םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ילע ימותכו יקדצכ 'ה ינטפש :ז םילהת

:'ז רומזמ תרתוכבש ןויגש הלימה
."ינימי ןב שוכ ירבד לע 'הל רש רשא ,דודל ןויגש"
קוקבח תליפת תליחתב םיבר ןושלב תאצמנ הביתה .רורב אל השוריפו תיאדיחי הלימ איה
:'ג קרפב
,"תונויגש לע ,איבנה קוקבחל הליפת"
.רמז ילכ וא ןוגינ לש גוס הארנכ אוה ןאכ ןויגש ,הז יפל .הניגנ ילכ הארנה לככ העמשמ םשו
.שדקמב םירמוא ויהש יודיו וא הניחת העמשמש המוד הבית תידכאב םיאצומה שי
.ריש :ןבומב אתיגוס הלימה תמייק תירוסב
.תוגגש לע החילס תשקב :ושרד ל"זח
.ארקמב דוע רכזנ וניא ינימי ןב שוכ ?תרתוכב רכזנה ינימי ןב שוכ והימ
.לאומש רפסב ארקמה רפיס אל ותא הרקש המו ,דוד יביואמ היה שוכש ראבמ ם"יבלמה
.דוד תא ףדרו ןימינב טבשמ היהש ךלמה לואש אוהש ושרד ל"זח
ךכ ורועב הנושמ שוכ המ אלא ?היה שוכ יכו :ושרד םילהת שרדמבו ט"צ השרפ ךתולעהב ירפסב
.וישעמב הנושמ לואש
.ןויגש רומזמה ארקנ ןכ לע שוכ לואש תא הניכש ךכב דוד הגשש ןוויכ .יאנג לש יוניכ אוה שוכ
רטוחמ אציש ישוכה תובקעב תולגתה ריש 'הל רשש דוד דיב התייה האיגש :ראבמ שריה ר"שר
.ןימינב
ילעב הליחת ויה םיפדורה .ותימהל םילכנתמו ותוא םיפדור ויביואש םדא תליפת אוה רומזמה
תובקעבו ותוא תולכמה תופידרה ללגב הנכסב ומצע האור אוה .וב ודגבש אלא ,ותירב
יכ רמואו עשר וניאש ומצע לע דיעמ ררושמה .רקש תולילע וילע םילפוטה הלא לש תוצמשהה
תחת הער םלש םא ,םולש ול וגהש הלאל הער םרג םא ,וילע םילילעמש יפכ עשר היה ןכא וליא
:ויביוא ידיב והריגסי 'הש היה יוארה ןמ ,ךכ השע םא ,ותבוטו ומולש תא שרדש ימל הבוט
,םקיר יררוצ הצלחאו ,ער ימלוש יתלמג םא ,יפכב לוע שי םא ,תאז יתישע םא ,יהולא 'ה"
."הלס ןכשי רפעל ידובכו ייח ץראל סומריו גשיו ,ישפנ ביוא ףדרי
ימל הער יתבשה םא רמולכ ,"ער-ימלוש יתלמג םא" :ונייהד ערל ימלוש תא ורבח םימעטה ילעב
אלש עבשנ דוד .העובש ןושלכ םירבדה תא ראבל רשפא .'וגו "ישפנ ביוא ףודרי" - הער יל םלשש
יתישע םא .יאנת טפשמ סופדכ אוה ארקמב העובשה סופד .וילע םילילעמש םישעמה תא השע
:לשמל ךכ .הללק ילע אובת ךכו ךכ
."ינימי חכשת ,םילשורי ךחכשא םא"
:'הב תושונאה תרכהל רבד לש ופוסב איבהל רומאש טפשמה תא שיחי 'הש שקבמ ררושמה
."תיוצ טפשמ ילא הרועו ,יררוצ תורבעב אשנה ,ךפאב 'ה המוק"
:טפושה 'ה תא םיבבוסה םייוג תדע יניעל ,יבמופ היהי טפשמהש שקבמ אוה
.הבוש םורמל הילעו ,ךבבוסת םימואל תדעו"
."ילע ימותכו יקדצכ 'ה ינטפש .םימע ןידי 'ה
."םוי לכב םעוז לאו קידצ טפוש םיהולא"
:ומצעל הלפמ וישעמב ןיכמ עשרהש חוטב ררושמה
.לעפי תחשב לופיו - והרפחיו הרכ רוב ...תומ ילכ ןיכה ולו"
."דרי וסמח ודקדק לעו ושארב ולמע בושי
םודקה גהנמב ורוקמ "ושארב ולומג" וא "ושארב ומד"ל המודב ,"ושארב ולמע" יוטיבהש ןכתי
ולבקי :הלופכ ררושמה תנווכ הז יפלו .םיביואה ישאר תאו ,תומל םינודינה ישאר תא תורכל
ררושמה .םמצע םהב עגפת יל תושעל וממזש הערה :םג ךא ,םהל עיגמה שנועה תא יאנוש
.ומשל רמזיו 'הל הדוי יזא ויאנושמ ערפיו ותליפת עמשי 'ה םאש ,החטבהב רומזמה תא םייסמ
:הדות ןברק תברקה אלא דבלב תילולימ הדות ןייצמ וניא הדוא לעופהו ןכתי
."ןוילע 'ה םש הרמזאו ,וקדצכ 'ה הדוא"
שארב דמוע ללפתמה .דיחיה לש ורומזמ אלו לארשי םע לש רומזמכ רומזמה תא ושרפש שי
םילילעמו לארשיב םימחלנה םייוגה םה םיביואה .ויביוא דגנ םעה אבצ שארב םחלנו םעה
רש רשא" :רישה תא דודל ןתנש ררושמ אוה ינימי ןב שוכ יכ ושריפ הז יפלו .רקש תולילע םהילע
.שוכ לש ויתולימ יפל רש דוד ושוריפ ,"ינימי ןב שוכ ירבד לע 'הל
:ןושלה
"ךפאב 'ה המוק"
:תירבה ןורא לש ןושארה ועסמב השמ תליפת תא הריכזמ
."ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךביוא וצופיו 'ה המוק"
:םויסהו
"הבוש םורמל הילעו ,ךבבוסת םימואל תדעו"
:ןוראה לש וחונב הליפתה תא ריכזמ
,"לארשי יפלא תובבר 'ה הבוש"
םורמל הילעו" רמאש ןוויכ .ונקרפבש םימואל תדעל ,הז שוריפ יפל ,ליבקמ לארשי יפלא תובבר
:רומזמה תא םייס "הבוש
."ןוילע 'ה םש הרמזאו"

ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה :ח םילהת