םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


דוד יתאצמ :טפ םילהת
ויתחשמ ישדק ןמשב - ידבע

:םיקלח השולש ללוכ םיליהתב ט"פ רומזמ
;לוכי לכה םיהולאל הליהת ריש ונה ןושארה וקלח
,דוד תיב תוכלמל החטבהה רואת ינשה וקלח
.תכלוהו תלדלדתמ תוכלמהו ,הרמשנ אל דוד תיבל החטבהה יכ לע הליפת ישילשה וקלחו
.דוד תיב תוכלמל החטבהה רואיתב :רומזמה לש ינשה וקלחב קוסענ

.'ז קרפ 'ב לאומשב ,דודל איבנה ןתנ ירבד לע יונב דוד תיב תוכלמל החטבהה רואית
לעבש דחוימ שוריפ לעו ,ןתנ תאובנ לע יונב ולוכ לכו ,ןתנ ירבדמ םיטוטיצ ליכמ ונרומזמ
.איבנה ןתנ ירבד תא שרפמ רומזמה
תא דחיימ המ קודבל היהי ןיינעמו ,ומצע ארקמב םישוריפ המכל וכז דודל איבנה ןתנ ירבד
.םיליהתב רומזמה לעב לש שוריפה

:םירצק ןתנ ירבד
,ךיתובא תא תבכשו ,ךימי ואלמי יכ"
,ךיעממ אצי רשא ,ךירחא ךערז תא ךיתומיקהו
.ותכלממ תא יתוניכהו
.םלוע דע ותכלממ אסכ תא יתננוכו ,ימשל תיב הנבי אוה
,ןבל יל היהי אוהו ,באל ול היהא ינא
,םדא ינב יעגנבו םישנא טבשב ויתחכוהו ,ותועהב רשא
,לואש םעמ יתרסה רשאכ ,ונממ רוסי אל ידסחו
.ךינפלמ יתרסה רשא
."םלוע דע ןוכנ היהי ךאסיכ ,ךינפל םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו
ינב יעגנבו םישנא טבשב" שנעיי ,אטחי ןבה םא .ותכלממ תא שרייש ןב ?דודל חטבוה המ
.םלועל הרסוהו הלטוב ותכלממש - לואשל הרקש המ ול הרקי אל הרקמ לכב לבא ,"םדא

:הארנו הוושנ .לאומש רפסבש האובנה לש הזרפרפ ונה ונרמזמ
".ןבל יל היהי אוהו ,באל ול היהא ינא"
,יתעושי רוצו יל-א ,התא יבא ינארקי אוה"
".ץרא יכלמל ןוילע וננתא רוכב ינא ךא
:לאומשב
:םיליהתב
.
"םדא ינב יעגנבו םישנא טבשב ויתחכוהו"
".םנווע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו"
:לאומשב
:םיליהתב
:רתויב תניינעמה הלבקהה תא ןחבנ תעכו
"םלוע דע ןוכנ היהי ךאסיכ ,ךינפל םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו"
,םלוע ןוכי חריכ ,ידגנ שמשכ ואסיכו ,היהי םלועל וערז"
".הלס ןמאנ קחשב דעו
:לאומשב
:םיליהתב וליאו
.
םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנ" יכ דודל איבנה ןתנ חיטבה לאומשב :לדבהל בל םישנ
- "ךאסיכ" .שנעיי - ןמאנ היהי אל םא .ךולמי - ןמאנ היהי ךלמה רשאכ :ונייהד ."ךינפל
לעב ."םלוע דע ןוכנ היהי ךאסיכ" :םלועל רמשת וז תוכלמ - המצעל דוד תיב תוכלמ :ונייהד
"םלוע דע" החטבהה יכ ריכזמ אוה ןיא .קוספה תיצחמב טוטיצה תא ליחתמ רומזמה
תא ךפוהו ,"ךתכלממו ךתיב ןמאנ" םילימה לע גלדמ אוה ."ךתיב ןמאנ" אוהש הזל תסחייתמ
שמשכ ואסיכו ,היהי םלועל וערז יכ" :תיללכ החטבהל ,תיבה ןמאנל תסחייתמה החטבהה
."הלס ןמאנ קחשב דעו ,םלוע ןוכי חריכ ,ידגנ

קר יכ עבוק לבא ,םלוע תוכלמ דודל חיטבמ איבנה ןתנ .ןאכ דע ונאצמש המ תא ,אופא ,םכסנ
ךמתסמ רומזמה לעב .םלועל ןוכי - דוד אסיכ .ושנעיי - םירחא .וכלמי םינמאנ ויהיש םיכלמ
רשק ילב ,ןמז לכבו הרקמ לכב דוד תיב תוכלמל הפצמו ,התוא ביחרמ לבא ,וז החטבה לע
.ותקדצלו ךלמה לש ותוישיאל

.דוד תיבל הכולמה תחטבהל אוה םג סחייתמה ,רחא איבנ ארקנ ,היעבה תא רותפנ םרטב
םוקמה לע םירמואב קבאנ איבנה .םילשורי לע המחנ תאובנ היוצמ ,ג"ל קרפב ,והימרי רפסב
אוהו .החמש לוקו ןושש לוק חיטבמ אוהו "המהב ןיאמו םדא ןיאמ אוה ברח" יכ הזה
:ףיסומ
הקדצ חמצ דודל חימצא איהה תעבו םהה םימיב"
.ץראב הקדצו טפשמ השעו
...םילשוריו הדוהי עשות םהה םימיב
...לארשי תיב אסכ לע בשוי שיא דודל תרכי אל ,'ה רמא הכ יכ
,הלילה יתירב תאו ,םויה יתירב תא ורפת םא ,'ה רמא הכ
- םתעב הלילו םמוי תויה יתלבל
."...ואסיכ לע ךלומ ןב ול תויהמ ידבע דוד תא רפת יתירב םג
תוכלמ בושת - והימרי עבוק - העושיה ימיב .םימיה תירחאל המחנ ירבד םה והימרי ירבד
.תרכיי אל דוד אסכ ךכ - ולטבי אל הלילהו םויהש ומכ .התמצוע אלמל דוד תיב

:םיליהתה ררושמ ירבדב םיאצומ ונאש הזל םימוד םירבד םיאצומ ונא והימרי ירבדב םג
.ותקדצבו ךלמה לש ותלוכיב בשחתהל ילב ,יאנת אלל האובנכ איבנה ןתנ ירבד שוריפ

ןיבל ,דחא דצמ דודל איבנה ןתנ ירבד ןיבש לדבהה .תולאשה יתשל תחא הבושת יכ המוד
התוררופתהב דוד תיב תוכלמ תא ראתמה םיליהתה ררושמ ירבדו ,ןברוחה ברע והימרי ירבד
ןתנ .תידיימ הלעפהל תנתינה החטבה ןיבל ,תלחותו הליפת ןיבש לדבהה םה םה ,ךדיאמ
תויורשפאה לכ תא ריכזמ אוהו .ונב ימיבו וימיב הכולמה תלעפה רדס תא דודל רסומ איבנה
והימרי .ויבא ךרד תא בוזעיש ךלמ לשו ,דוד יכרדב ךליש ךלמ לש תורשפאה ;הערהו הבוטה -
,התרהוטב תוכלמה היהת זא יכ עדוי אוהו - םימיה תירחאב דוד תיב תוכלמ שודיח לע אבנמ
בוטה תא קר ויניע דגנל הלעמ אוהו - הכולמה שודיחל ללפתמ םיליהתה ררושמ .התומלשב
ךלמ ותוא ,אטוחה ךלמה תא ריכזמ אוה רשאכו .יאנת לכב הכולמ הצור אוה :הבש הפיהו
אב אוהו ,ךולמי הז ךלמ םג יכ הפצמ רומזמה לעב ,ךולמל לכוי אל יכ רמא איבנה ןתנש
."ךתנומאב דודל תעבשנ ,'ה םינושארה ךדסח היא" ,ה"בקה לא תונעטב

:םוכיס
לש שוריפהו ,איבנה והימרי לש שוריפה :הישוריפ ינש תאו ;איבנה ןתנ לש ותאובנ תא ונארק
.הליפת ןיבל האובנ ןיבש לדבהה תא וניאר .םיליהתה ררושמ
:םישקבמו םיליהתה ררושמ לש ותליפתל םיפרטצמ ונא ףאו
."םויה לכ וניווק ךתעושיל יכ ,ךתעושיב םורת ונרקו ,חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"

םילהת ןכותל הרזח