בויא רפסל ינויגה שוריפ
תרוסמה דוסי לע

הקנימק ןרהא :תאמ

םתושרבו ,ט"שת הנבי תאצוה


ןאכ ץחל טרופמ ןכות תלבקל

 המסמך הבא