בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(י-ט םיקרפ)

:ישילשה בויא םואנ .ה
קדצל תצרמנ רתוי השירדו םימימתה ירבד לע רמ געל

תוירזכאה ןמ המלש תומלעתהב םדא ירוסייל תיללכ הקדצה םעפה דוע ועמשב רמרמתמ בויא
לע םג רזוח אוה ותבושתב .(םיעשפב הדסוימ תמדוק הללק וזיא לע העידי םוש ילב) ולרוגבש
םכח" אוה םיהולא םיאיבנה ירבדכ יאדוב ןה .םילבוקמה לא-יללהמל געולו זפילא לש ויתועד
,ץרא יתמב לע ךרוד :גי ,ד סומע ןמ עפשומ) "םי יתמב לע ךרוד" ,(וכ ,מ והיעשי) "חכ ץימאו בל
השוע" ,(ח ,ה סומע) המיכו ליסכ שע השוע אוה .(םיה תואגב לשומ התא :י ,טפ םיליהת ןמו
הילע רפיסש הנומתכ) הארא אלו ילע רובעי ןה .(זפילא רמאש ומכ) "רקח ןיא דע תולודג
לכוא ךיא .(אי ,טפ םיליהת) בהר ירזוע וחחש ויתחת ,דאמ ארונו רידא אוה יאדוב .(זפילא
םנח יעצפ הברמו םימחר ילב יתוא אכדמה אוה ,ילוק ןיזאי אל אוה ןה ?ומע טפשמל בצייתהל
,קדצא םא ;ומע יתוא דיעוי ימ - טפשמל םאו ;רועיש ןיאל ףיקתה אוה - חוכל םא .(חי - ב)
םא איה תחא :רמוא ינא ןכל .שקיעכ ינגיצי אוהו םת שיא ינא .ינעישרהל יפב ירבד ףלסל לכוי
םייקנ תוטבלתהל געול ומכ אוהש שיו תימואתפ הכמב תיממ אוהש שי לבא ;עשר וא םת
ןיא ,םיטפוש שי םאו :עשר דיב איה הארנכ יזא ,םלועל הגהנה שי םא .(גכ) טאל םיסמנה
ףא .(דדלב ימוחנתכ) םיאבה םימיב קדצל הווקת ןיא .(דכ-בכ) םיסוכמ םהינפ ,םתוא האור
ריסיש אוה ןושארה יאנתה יהולא קדצב ןימאאש ידכ .ינלבטי תחשב ,גלש ימב ץחרתא םא
ילב ומע רבדל לכואשו ונינש ןיב םינפ אשמ ילב טופשל לכויש חיכומ וניניב היהישו וטבש ילעמ
.(הל- גכ) דחפ

ישפנ רמב רבדלו (ןסר ריסהל) יחיש בוזעל לוכי ינא ןכל ,ייחב ישפנ ךרע יניעב תחפנו ןטקנ (י)
ךחוכב קשוע תויהל ךיניעב בוט ךכ יכה ?ינבירת המ לע ינעידוה :םיהולא לא םיזעונ םירבד
,תאטחו ןווע לע יתוא םישאמ םדו רשב שונאכ התא יכה ?םיעשר תמיזמב עיפוהלו שלח רוצי
לכות אל .תעדה לע לבקתמ וניאש ןוימד הז אלה ?יתעשר אל יכ (ךתעד לע :ז) ךעדי תורמל
ומע השענש ,בטיה ריכמ אוהש ,דסחהו בוטה לכ תא רפסמו בויא ךלוהו .ץירע עשר תויהל
ךתחגשה קרו ידמע תישע דסחו םייח .רשבו רוע שובלב םלועה ריוואל ותאצ םוימ רצויה תאמ
םגו ,ינקנת אלש םיכסמ ינא יתאטח םאו ,הז לכ ךממ םלענ אל ןה ,(בי) יברקב יחור הרמש
.שירו ינוע ייחב האורו ןולק עבש דאמ ענכנ ינא ,הזב האגתא אל ,יתקדצ םא

םידצש האלפנ היחכ ,לחשכ ךינפל דומעא ןעמל קר דאמ האגיש אוה יבואכמ תילכת אמש וא
תואלתה תפילחו ךסעכ םעט הזו ,התוארל םידע םיגיצמו הילע והמתי ןעמל בולכב םימשו התוא
.וירוסיי תדיח ןורתפל ולכש תופירחב ברקתהל בויא תא רבחמה ןתונ ןאכ .(זי-זט) ?ייחב םינמזל
לכו האלפנ היח ןימכ אוה גצומ יכ אוה ךכ תמאב ןה ,ירשפא יתלבל רבדה בשוח אוהש דועב
אל וליא ,םייסמ אוה ,הזמ בוט אלה - - !ןטשה ינפב םיהולא וב ראפתהש הזמ האצי ותקוצמ
התלפאו תומלצו לפוא ץרא לא בושא םרטב יל חנה - יח ינאש וישכעו ,לפנכ יתעווג וא יתדלונ
םרטב הגילבאו ינממ עשה" ,די ,טל םיליהת לע ןעשנ רמאמה .הלצה לש רוא ומכ יל העיפומ
."ינניאו ךלא


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם