בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(זל-גל םיקרפ)

לאכרב ןב והילא ינויגה .אכ

שיא תנומת תאז יכ רכינ "יזוב ןב" לאקזחי איבנה תחפשמ לע וסחיו ויוניכו םשה ןמ) והילא
דוע םלועה ןודא תא ץירעמו בל םכח שיא יפב םיש ןעמל רפסה לכ רבחמ ררושמה רצי רשא
ןיא ח"כ קרפ לע הרעהב רבכ ונראיבש יפכו ,תובגשנ תוחישב עיצמ אוהש ותקדצ לע תועד
אוה ריעצ יכ ףאו ,תוחישה לכ תא עמש (רפסה לעב ירחא ררגנש "רחא רבחמ" לע בושחל
ויה םה םנמא .םירבחה תוחישב הקומע הניב ןורסח לע םערתהמ קפאתהל לוכי אל םימיל
:וירוסייו םדאה לבס תכרעהב םהמ ומלענ םיבושח םירקיע ינש םלוא ,ונממ םישישיו םינקז

עגמ ול ןיאו םימורמ ימשב ודעב רדג םיהולא יכ ללכ ןוכנ אלו םלועב בזענ ונניא םדאה יכ (א
ילבו םעט תניתנ ילב ץירעכ םתוא הנעמ אוהו םהל הנינחו םימחר לש סחי אלו םדא ינב םע
:םכרד וביטייש תמדקומ הרהזא

וסחי יפ לע םג אלא ,םיהולא יפלכ וא דבל ומצע ינפב וישעמ יפ לע םדאה תא טופשל ןיא יכ (ב
לווע לכ לע יארחא אוהו םרעצל בל םישל בייח אוהש םייח ילעב ראשל ףאו םדא ינב ראשל
.ותוא עונמל רוזעל לוכי היה רשא ,םהל השענה

.תומדוקה תוחישה לכב ללכ וראבתה אל רשא םיבושח םירבד ינש הלא ירה

יכ בל םישל רבחמה ונתוא ררועמ הדי לע רשא ,גל-ו ,בל הכוראה המדקהה ירחא :תישאר
הדי לע בצייתהל לוכי והילא יכו שפנה ירתסמ רקחב תדסוימ עיצהל אב אוה רשא העדה
םדא ןב קר רבודה אוה םג ירהש ,בויא לע דחפ ליטיו םייאיש ילבמ ,םיהולא תקדצל ןעוטכ
התא עודמ :רמוא אוה ,(ז-ה ,גל) וברקב ידש תמשנו לא חור שיגרמ אוה לבא ,רמוחמ ץורק
תוואגב רדגתמו דסב ךילגר םש ,ךילע תולילע שקבמ ,ביואכ ךתוא ףדור םיהולא יכ ןעוט
ךיתונולת לע הנוע ונניא אוה יכ רמוא התא ?(שונאמ הולא הברי יכ :בי) םדאה לע ותונוילע
אל) הארמל בל םישי אוהש ילבמ םדאה לא לא רבדמ םיתשו תחא אל יכ איה תמאה לבא
תא ררועמ אוה זא ,םישנא לע המדרת לופנב ,הלילה תונויזחו תומולחב השענ הז .(הנרושי
םרשקי - םותחי םרסומבו םישנא ןזוא הלגי :זט) םבבל לע הבוח ליטמו םדרנה םנופצמ
(חתפ םיכלמ רסומ :חי ,בי בויאו ,זט זטק םיליהת ,ירסומל תחתפ :הוושה ,בוח תותובעב
.א.ז .הסכמ אוה רשא (הוג) הוואגה ןמ וקיחרהלו ןגוה וניאש השעממ םדא ריסה ןעמל
.בלב תננקמ תוריהיהש דועב תוירבה ינפב הב םיטשקתמש וז אלו ,תיתימא הונע ידיל ואיבהל
(ז ,זט םיליהת ,ייתוילכ ינורסי תוליל ףא :הוושה) ובכשמ לע הלילב ונופצמ תוררועתה ידי לע
תוראתמ תוצילמ ןה "חלשב רובעמ" ,"תחשמ") תוממ וייח וטלמיו לואש ירוסימ ושפנ לצנת
.(הלוצמ ינעלבת לאו - טיטמ ינליצה : ט"ס םיליהת ומכ תוישממ תונומתב תונכס

לפונ אוהשכ :(ל-טי ,גל) הנינחו הלמח ךותמ םדאל הרהזא ,םדאו םיהולא ןיב שי חיש-וד דועו
לכב סאומ אוה ותלחמב .ופוגב ןתיא (היה הז ינפלו) ויתומצע בורב םיבואכמ לבוסו בכשמל
וילוחמ םק אוהו השענ סנ וליאכ םימעפל לבא ,הרעשב םייולת וייח ,תומל בורק אוהו לכאמ
וגאד רשא ותיב ינב לכ תחמשלו ותלצהו םדא לש ורשואל הזה אלפנה הנפמה .ונתיאל בשו
לע ץילמהל יאדכ םא םיצעונ םורמב םיהולא יכאלמ :יטמרד ןפואב והילא תאמ ראותמ ,וייחל
לבא ,הבוחל ותוא םינד םיכאלמ ט"צקתתו ,תוממ לצניש ,תונווע המכב לבוסמה ,הז םדא
ולוקל זא - םיהולא ינפב בוט רבד וילע רמוא רשא ,אצמנ רשוי ץילמ ,ףלא ינמ דחא ךאלמ
(והאדפ ומכ ,והעדפ) ותודפל וצ ןתונו ותוא םילחמו םדאה תא ןנוחמו םוחרו בוט לא ןיזאמ
תחשב זא - יפכ רובב יתוכזהו :אל-ל ,ט ,בויא תנולת דגנכ) וימולע ימיל רזוח וליאכ הז םדאו
האריו הליפתב הז לע הדוי אפרנש הז םדא .(!ףלא ינמ תחא וננעי אל :ג ,ט וירבדו ,ינלבטת
.םדא ייחב שלשו םימעפ םינשנ הלאכ הלצה ישעמ .(העורתב) ןוששב םיהולא ינפ

םישנא ילעפ לע םג ותוירחא ,םדאה תוברע :םיהולא תקדצ תנבהל ינש חתפמ דוע שי םלוא
לכל וסחי םגו ,ןיפיקעב םהל רזועו םהיעשפמ ויניע םילעמ אוהו םהמיע ךלהתמ אוהש םירחא
.הל - דל םיקרפה ןכות הז .תופועו תומהבל ףא ,םהירוסייו םייח ילעב

הלאה םילענה תונויערה לעב יכ ובשחש ימ םינומדקה ארקמה ישרפמ ןיב ויהש ,ןאכ ריעא
םיהולא ירבד בתוכה היה םג אוהש אלא דוע אלו ,לאכרב ןב והילא םשב םייקו יח איבנ היה
שרדמ) ,היכרב 'ר ,תיעיברה האמב הדגאה ילעב ילודגמ דחא רמוא ךכ .במ-חל םיקרפב בויאל
לאכרב ןב והילא איבי ןינמ יכו :םלוע לש ותיירב - "ותירב תא םכל דגיו" :(ו ,א םירישה ריש
.אמ-מ םיקרפל םג רבחמל ותוא בשוח אוהש ירה "?ןתיולו תומהב ירדח לארשיל הלגיו יזובה
:םירבד ינש םה רפסה לכ רבחמ לש ןוזח רוצי קר אוה והילא יכ הטלחהל ינאיבהש המ לבא

הכ תוראפתה ונוזחל םידקמ היה אל םדאה שפנבו םלועב הקומע הכ תולכתסה לעב איבנ (א
רכוז היה ילשמו םיליהת חורמ ךכ לכ אלמ ותויהבו (ג-ב ,גל :ט-ו ,בל) ותמכח ףדוע לע הבחר
.הוונעב רבדמ היהו "ךיפ אלו רז ךללהי" םגו "יבל הבג אל 'ה" :םג

תא םג סינכמ היה ,וינפל רבכ אצמ רשא וירבחו בויא תונויער םילשמ איבנ היה וליא (ב
תמשנו םיהולא חורמ איה ותניבש רמוא אוהש ןויכ ,ולש םואנ ךותל האלהו 'מ 'פבש תונויערה
.הרעסה ןמ בויאל 'ה ירבד ןכ ירחא ומצע ירבדמ הלעמל גיצמ היה אלו (ב ,ול םגו ,ח ,בל) ידש
תרוקיבל תחא הלמ ילב םירבד ףיסומו אב יוניכ וא םש ילב רחא איבנ דוע יכ רמול םיכירצש וא
ליכשמה רבחמה תינכות תא ןיבנ רפסה לכ תודחאב םיקיזחמ ונחנא םא לבא .םדקש המ לכ
השלוח םע והילא תנומת תא הנווכב סינכמ אוה :םירבדמה לכל לעמ תפחרמ וחור רשא
הב אצומ רבחמה ןיא הברה ותמכח תורמל יכ ,תצק וב תמגופה תורדהתה לש תישונא
הזה ןורחאה ןונשה ץחה תאו ,םיהולאל םדאה סחי לע הנוילעהו תיפוסה הבשחמה תא
.הרעסה ןמ הלגתיש ומצעב ידש םשב םימואנל ול רמוש אוה


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם