דברים אחדים מאת המתרגם
רבי דוד צבי הופמן זצ"ל - הרב ד"ר יוסף וולגמוטה
רד"צ הופמן כפרשן המקרא - הרב ד"ר קלמן כהנא
הקדמה
הערה מוקדמת לספר דברים

1. הנאום הראשון של דברים
פרק א, ו     פרק ב    פרק ג    פרק ד, מ
1.1. הבדלת המקלט על ידי משה רבינו פרק ד, מא-מג

2. הנאום השני של ספר דברים או: נאום המצוות
2.1. הכותרת לנאום המצוות פרק ד, מד-מט
2.2. נאום המצוות פרק ה, א - כו, יט
2.21. הקדמה לנאום המצוות פרק ה, א-ל
2.22. כותרת לנאום המצוות פרק ו, א-ג
2.23. מצוות כלליות:
א. החלק הראשון של המצוות הכלליות פרק ו, ד     פרק ז, יא
ב. החלק השני של המצוות הכלליות פרק ז, יב     פרק ח, כ
ג. החלק השלישי של המצוות הכלליות פרק ט, א     פרק י     פרק יא, כה
2.24. דברי פתיחה למצוות הפרטיות פרק יא, כו-לב
2.25. המצוות הפרטיות של ספר דברים פרק יב, א - כו, יט
א. עבודת הקרבנות בארץ פרק יב-יג, א
ב. דיני מסית לעבודה זרה והמוסתים אליה פרק יג, ב-יט
ג. מצוות הקדושה פרק יד, א-כו
ד. מעשר שני ומעשר עני פרק יד, כב-כט
ה. שנת השמיטה, דיני עניים ועבדים פרק טו, א-יח
ו. מצות בכור בהמה טמאה פרק טו, יט-כג
ז. שלש הרגלים פרק טז, א-יז
ח. השלטונות בישראל: השופטים, בית הדין הגדול והמלכות
בית הדין הגדול
פרשת המלך
פרק טז, יח
פרק יז, כ
ט. הכהנים והנביאים פרק יח, א-כב
י. מצוות המוטלות על ההנהגה לשם הגנת חיי אדם (פרק יט, א - כא, ט)
ערי מקלט
פרשת עדים
הלכות המלחמה
פרשת עגלה ערופה
פרק יט
פרק יט
פרק כ, א-כ
פרק כא
המצוות המיוחדות
יא. מצוות המוטלות על הפרט (פרק כא, י - כה, יט)
א. מצוות על חיי המשפחה פרק כא, י-כג
ב. מצוות האהבה לחבירו ולכל הבריות פרק כב, יא-יב
ג. מצוות על קדושת הנישואין פרק כב, יג       פרק כג, ט
ד. מצוות שונות של קדושה ויושר פרק כג, י     פרק כד, כב
ה. מצוות שונות לקיום סדרי החברה האנושית,
ומצוות סיום למחות זכר עמלק
פרק כה
יב. סיום חלק המצוות שבספר משנה תורה, הבאת
ביכורים ושאר מתנות קדושות ותפילות מסוימות -
שנתחייבנו לאמרו בבית המקדש בשעת הבאתם
פרק כו, א-יט
ו. תוספת לנאום המצוות פרק כז, א - ח

3. הנאום השלישי של ספר דברים , או: נאום הברית (פרק כז, ט - ל, כ)
3.1. פתיחה לנאום הברית
3.2. מצוה מוסגרת: הוראה להכריז בפרהסיא על קללת עוברי
התורה בצנעא
3.3. המשך נאום הברית, ברכה בשכר שמירת המצוות וקללה
בעון אי קיומן
3.4. הנאום לעם הסמוך לאלות הברית
3.5. סיום נאום הברית
פרק כז, ט-י
פרק כז, יא-כו

פרק כח

פרק כט
פרק ל


5.1. דברי פתיחה לשירה פרק לא, יד-ל

6. נספחות
התלמוד על שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה
מצוות ספר דברים
הערות לפירושו של רד"צ הופמן לספר דברים (מהגרא"א קפלן)
לא תחמוד לא תתאוה