בשער הספר
צילום השער והתוכן של הספר המודפס והקדמות ההוצאה,
נכד המחבר והמתרגם
הקדמות

מאדם ועד נח
בריאת העולם (א, א-ב, ג)
קורותיו של זוג האדם הראשון וגן העדן (ב, ד - ג, כד)
תולדות קין ובניו, הולדת שת ובניו (ד, א - ה, לב)
פרק א
פרק ב     פרק ג
פרק ד     פרק ה

מנח ועד אברהם
המעבר לסיפור המבול (ו, א-ח)
נח והמבול (ו, ט - ט, כט)
העמים צאצאי נח (י, א-לב)
בלבול הלשונות (יא, א-ט)
צאצאיו של שם (יא, י-כו)
פרק ו
פרק ו     פרק ז     פרק ח     פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יא

תולדות האבות (יב, א - כה, יא)
יציאת אברם מארץ מולדתו לארץ כנען (יב, א-ט)
הגירת אברם למצרים (יב, י-כ)
אברם נפרד מלוט (יג, א-יח)
אברם יוצא למלחמה בגלל לוט (יד, א-כד)
הברית בין הבתרים (טו, א-כא)
הולדת ישמעאל (טז, א-טז)
חוקת המילה (יז, א-כז)
ביקורם של המלאכים אצל אברהם ובסדום; (יח)
החרבתה של סדום והצלת לוט; הולדת אבות עמון ומואב (יח, א - יט, לח)
שרה בחצר מלך גרר (כ, א-יח)
הולדת יצחק וגירושו של ישמעאל (כא, א-כא)
הברית שבין אבימלך ואברהם וקנין הבארות (כא, כב-לד)
עקידת יצחק על הר המוריה (כב, א-יט)
צאצאי נחור, קרובי משפחתו של אברהם (כב, כ-כד)
מות שרה ורכישת שדה המכפלה לנחלת קבר (כג, א-כ)
נישואיו של יצחק (כד, א-סז)
בני קטורה; מות אברהם (כה, א-יא)
פרק יב
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יח     פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כא
פרק כב
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה

תולדות ישמעאל (כה, יב-יח)
פרק כה

תולדות יצחק (כה, יט - לה, כט)
הולדת יעקב ועשו; יעקב קונה את הבכורה (כה, יט-לד)
הבטחות ה' ליצחק וקיומן (כו, א-לג)
יעקב מקבל את ברכת אביו ונאלץ לברוח מפני אחיו (כו, לד - כז, ט)
מסע יעקב לחרן (כח, י-כב)
נישואיו של יעקב בחרן (כט, א-ל)
הולדת בני יעקב (כט, לא - ל, כד)
יעקב קונה לעצמו רכוש גדול אצל לבן (ל, כה-מג)
יעקב בורח מחרן וחוזר אל מולדתו (לא, א - לב, ג)
התפייסותו של יעקב עם עשו; מאבקו עם המלאך (לב, ד - לג, יז)
יעקב אצל שכם וחילול כבודה של דינה (לג, יח - לד, לא)
מסעו של יעקב לבית אל ומשם אל יצחק; מות יצחק (לה, א-כט)
פרק כה
פרק כו
פרק כו     פרק כז
פרק כח
פרק כט
פרק כט     פרק ל
פרק ל
פרק לא     פרק לב
פרק לב     פרק לג
פרק לג     פרק לד
פרק לה

עשו ובני אדום (לו, א-מג)
פרק לו

תולדותיו של יעקב (לז, א - נ, כו)
מכירת יוסף למצרים והשפלתו שם (לז, א - מ, כג) פרק לז