ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:אכ ילשמ
ולרוגב םדאה לש ותטילש תדימ

.ולרוגב טולשל םדא לש ותלוכי תדימ לע רבודמ א"כ קרפבש םיקוספ השולשב

:רמוא א קוספ
."ונטי ץופחי רשא לכ לע ,'ה דיב ךלמ בל םימ יגלפ"
:עבוק 'ל קוספ
" .'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא"
:רמוא א"ל קוספו
."העושתה 'הלו ,המחלמ םויל ןכומ סוס"
רשא לכ לא ,'ה דיב ךלמ בל םימ יגלפ" .ךלמ לע רבדמ ןושארה קוספה .םיקוספב ןייענ
םדא לוכי הבר תולקב .ןטק ןיעמ לש המירזל ,םימ גלפל המוד ךלמה לש ובל ."ונטי ץופחי
תא הניש גלפהו ,םש הלעת םיחתופ ,ןאכ הלעת םימתוס .גלפה לש וקיפא תא תוטהל
,דגנ תוחפ קומינ ,דעב ףסונ קומינ :ךלמה לש ובל תא תוטהל 'ה לוכי תאזכ תולקב .וקיפא
.'ב הטלחה טילחמ - 'א הטלחה טילחהל הצרש ךלמהו

.יתטלחה ינא :תואדווב רמאי אוה ,"הטלחהה תא טילחה ימ" הזה ךלמה תא לאשנ םא
."ונטי ץופחי רשא לכ לא ,'ה דיב ךלמ בל" :תמאה תא םיעדוי ונא לבא

'ל קוספו .'ה לש ונוצרל דוגינב רבד תושעל טילחהש םדא .ליגר םדאב רבדמ ינשה קוספה
תועיבקה תא תונשל לוכי ךניא ."'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא" :הז שיאל רמוא
הלא לבא - ךלזממ חורבל לוכי ךניא ;ךלרוגמ חורבל לוכי ךניא :םירמוא םויה) .'ה עבקש
.(םלועה לוהינב לאה לש ומוקמ תא עינצהל קר םדיקפתש םיחוסינ םה

הנובת ןיאו המכח ןיא" :עבק ינשה קוספה .ינשה קוספב רומאה תא םיגדמ ישילשה קוספה
."העושתה 'הלו ,המחלמ םויל ןכומ סוס" :תאז םיגדמ ישילשה קוספהו ."'ה דגנל הצע ןיאו
ןיעידומ תוכרעה יפ לע עבקנ ספאה עגר ,ברקה תדוקפ ,דויצה ,תוינכתה :ןכומ היה לכה
התלגתנ ברקה תדוקפ ,לקלקתה דויצה ;ולעפ אל תוינכתה .העושתה 'הל - הנהו .תונמיהמ
.הרק אל ןפוד רצוי רבד םוש ?ןאכ הרק המ .תועטומ ויה ןיעידומה תוכרעה ;קיר ללמכ
סוס" :אבה קוספל וא ."'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא" קוספל המגדה וז התייה
."העושתה 'הלו ,המחלמ םויל ןכומ

תגהנה יכרדבו ,הנומאה יכרדב תויזכרמה תויעבה ןמ איה הלא םיקוספמ הלועה היעבה
דע ;ולרוג תא תועבוק םדאה לש ויתוכרעה ןכיה דע :וז איה הלאשה .ארובה ידיב םלועה
.ולרוגל ןודא ,אוה קרו אוה ןכיה דע ;וידיב ןה םדא לש ויתוטלחה ןכיה

.םהמ הלועה תאו םיקוספה תא ןיבהל הסננ .ונרכזהש תויעבה לולכמל ,ןבומכ ,סנכינ אל
תרזג דגנ רגת אורקל לוכי וניא םדא יכ ונארק .ויתוטלחהל ןודא וניא ךלמה יכ ונארק
,'ה לש איה העושתה וליאו ,ברקה לש דחא ןפ ןה המחלמל תונכהה יכ םג ונארק ;ארובה
םהב רבודמ אל :בל םישנ ?הלאה תואמגודה תשולשל ףתושמ המ .םדא ינב לש אל
תוטלחה - ךלמ תוגהנתהב וב רבודמ .ולש ותוגהנתה םע רשקב םדא לש תויטרפ תוטלחהב
.םע לרוג תעבוקה המחלמב םהב רבודמ ;םעה לרוג תא תועבוק ךלמ לש

עבוק הזה ןורקעה .תד לכו הנומא לכ דוסי אוה תישפוחה הריחבה ןורקע יכ םיעדוי ונא
םיקוספה .השעי אל המו השעי המ טילחמ ,אוה קרו ,אוה יכו ,ויתוטלחהל ןודא םדאה יכ
דיב וניא המחלמה לרוג .ודיב וניא ךלמה בל .תאזה העיבקה תא םירערעמ ונארקש
.םימחולה

היה תאז םע דחי ךא ,ארקמ ןשרפ היה ג"בלר יכ רוכזנ .וז היעב ג"בלר ריבסמ דציכ עמשנ
.הבחרהב וב ןודנ תישפוחה הריחבה אשונש ,ףיקמ היפוסוליפ רפס רביחש ףוסוליפ

:ג"בלר בתוכ ךכו
חילש ומכ אוהו ,י"שהמ תולבגומ םה ויתובשחמו ךלמה תולועפ יכ ,הזב ריעה
תלועפ היה וליא יכ ,תיהלאה המכחה רשוי אוה ולוכ הזו ...ונשעיש המב ת"ישה
רשא םעה לא הנכס ןיינעה הז היה ...תומלשב ותריחבל רוסמ םירבדה ולאב ךלמה
הובג לעמ הובג יכ ,ךלמל הגהנהה תאז לכ 'ה בזע אל הזלו .אוהה ךלמה תחת
.רמוש
.ה"בקה להנמ םעה ייח תא .םדאה לש יטרפה םוחתב איה תישפוחה הריחבה :הנקסמ