ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ותלוואכ ליסכ הנע :וכ ילשמ

:םתוא ארקנ ,םיכומס םיקוספ ינש םיעיפומ ילשמבש וכ קרפב
.התא םג ול הושת ןפ ,ותלואכ ליסכ ןעת לא :ד קוספ
.ויניעב םכח היהי ןפ ,ותלואכ ליסכ הנע :ה קוספ
המ :הלאשה תא לואשל ילב קרפה תא אורקל תורשפא ןיאש דע ,הרורב ךכ לכ הריתסה
הנועבו תעב תונעל אל םגו תונעל רשפא יא ?ול תונעל אל וא ,ליסכל תונעל :םיקוספה תנווכ
!תחא

תא ןיבהל ונידיב עייסת ןהב האירק לבא ,ארקמב תוצופנ ןניא תאזכ העפותל תואמגוד
:הלא םיקוספב הנווכה

םואנ תא םהינפב םאונ אוהו ,םכשל לארשי יטבש לכ תא עשוהי ןימזמ עשוהי רפס ףוסב
:םיקוספ ינש עשוהי רמוא וירבד ףוסב .ותומ ינפל הדירפה
ורבע רשא םיהלא תא וריסהו ,תמאבו םימתב ותוא ודבעו 'ה תא וארי התעו
םכיתובא
:עשוהי ףיסומ ךכ רחא דימו
,ןודובעת ימ תא םויה םכל ורחב ,'ה תא דובעל םכיניעב ער םאו
,רהנה רבעמ רשא םכיתובא ודבע רשא םיהלא תא םא
...םצראב םיבשוי םתא רשא ירומאה יהלא תא םאו
םיהלא דובעיש וא ,'ה תא דובעי םעהש אוה הפצמ םאה ?עשוהי הצור המ ?ןאכ הרוק רמ
"...רהנה רבעב םכיתובא ודבע רשא םיהלא תא וריסהו" עשוהי רמוא טפשמ ותואב ?םירחא
"...רהנה רבעמ םכיתובא ודבע רשא םיהלא תא ...םכל ורחב" רמוא אוה תחא הקד רחאלו

:ארקנ .התופירח לכב וז העפות אצמנ ,תלהק רפסל רובענ םא
ז תלהק
םמושת המל ,רתוי םכחתת לאו ,הברה קידצ יהת לא :זי קוספ
.ךתע אלב תומת רמל ,לכס יהת לאו ,הברה עשרת לע :חי קוספ
תוינוניבב תויחל ?ןכ המו .הברה עשר תויהל אל ,הברה קידצ תויהל אל ?תלהוק עיצמ המ
?תמלשומה

:דואמ דע םסרופמ ,ףסונ קוספו
...הידי םירוסא .הבל םימרחו םידוצמ איה רשא השאה תא תוממ רמ ינא אצומו
(ו"כ ,ז)
:ךכ רחא דימו
תבהא רשא השא םע םייח האר
(ט ,ט) ךלבה ימי לכ שמשה תחת ךל ןתנ רשא ךלבה ייח ימי לכ
:תלהק רפסמ םיקוספ גוז דועו
,השע ךחוכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ
.(י ט) .המש ךלוה התא רשא לועשב המכחו תעדו ןובשחו השעמ ןיא יכ
:הז לומו
,םדאה לכ הז יכ ,רומש ויתווצמ תאו ארי םיהלאה תא ,עמשנ לכה רבד ףוס
.(די בי) .ער םאו בוט םא ,םלענ לכ לע ,טפשמב איבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ
ןיבהלו בושחל ותוא ץלאלו ,ארוקה תא םמהל בתוכה חילצמ וכופיהו רבד תאבה לש ךרדב
תא שפחל עמושה תא תצלאמ דרוסבא ידיל םירבד תאבה .םירבדב ןומטה ןויערה תא
.טפשמ לכ סחיתמ םוחת הזיאל ןיחבהלו תוסנל ,םירבדב ןויגהה

לכ ?ול הוושת ןפ ול תונעל אל יתמו ,ליסכל תונעל שי יתמ .ונלחתה םהב םיקוספל רוזחנ
םינשרפה .תונוכנ הבוגתה יכרד יתש יכ עדוי ונתיאמ דחא לכ .םיליסכ שגופ ונתאמ דחא
ודימעהל ידכ ,ול הנע .ךדובכ לע ןגהל ידכ ליסכ ןעת לא :הנחבהל טושפ הדימ הנק ועבק
.ותביבסבש םיליסכה לא וסחיב דחא לכ ןתי הז קוספ לש םושייה תא .ותועט לע