םילהת רפסב ד"פ קרפ לע

לקנרפ האל

א"כשת ברוח ס"יב ,הרקי שפנל ןויצ.רומזמ חרק-ינבל תיתגה-לע חצנמל .א

!תואבצ 'ה ךיתונכשמ תודידי המ .ב

ישפנ התלכ םגו הפסכנ .ג
יח לא-לא וננרי ירשבו יבל 'ה תורצחל

הל ןק-רורדו תיב האצמ רופצ םג .ד
_ _ _ידלאו יכלמ ,תואבצ 'ה ,ךיתוחבזמ-תא היחרפא התש-רשא
.הלס !ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא .ה

.םבבלב תולסמ ךב ול-זוע םדא ירשא .ו

והותישי ןיעמ אכבה קמעב ירבע .ז

,הרומ הטעי תוכרב-םג

.ןויצב םידלא-לא הארי ליח-לא ליחמ וכלי .ח

.הלס בקעי ידלא הניזאה יתלפת העמש תואבצ םידלא 'ה .ט

.ךחישמ ינפ טבהו םידלא האר וננגמ .י

ףלאמ ךירצחב םוי-בוט יכ .אי
עשר ילהאב רודמ ידלא תיבב ףפותסה יתרחב

םידלא 'ה ןגמו שמש יכ .בי
םימתב םיכלהל בוט-ענמי אל 'ה ןתי דובכו ןח

ךב חטב םדא ירשא תואבצ 'ה .גי


רושקל ידכ ,ונינפלש רומזמה םע תאז הרצק הנושאר השיגפב ,הנושאר האירקב יד יכ המוד
.הזה רומזמה לש ורבחמ ,םודקה ררושמה ןיבל ,םירחואמ תורוד לש ארוקה ןיב ,וניניב רשק
;המותס ןושל לש תומוקמ לע ונדימעה ןושאר ןויע רבכ .הלולס הנניא רומזמה לא ונכרד םנמא
םינשרפה תועד תוקולח ונרומזמ תריוא יבגל ףאו .רומזמה השק תינינע הניחבמ םג לבא
.ידמל תינוציק תקולחמב םינורחאה

םירמוא םירחא .רעצה תשגרה איה תידוסיה ותשגרהו הניקה גוסמ אוה רומזמהש םירמוא שי
.החמשהו הנירה תשגרה איה תידוסיה ותשגרהו הליהת ריש אוה רומזמה - רבד לש וכופה
איה ותריציו הלוגב יח ררושמהש איה תחא העד ,רומזמה רובחל םרגש םייחב עקרל רשאו
ורישו ,שדקמל ,לגרה ילועמ דחא אוה ררושמה תרחא העד יפל .ןויצב שדקמה לא ויעוגעג יוטב
ויחאו ררושמהש ירחא רשוה רישהש איה תישילש העד .דוד ריע לא היילעה תעב רשוה הז
.םילשוריב 'ה תיב לא םולשב וידחי ועיגה לגרה ילוע

ונילע ,רישה ןמ וניתויומשרתה הנרהבתתש ידכו ןכירעהל ידכ .תועדה תצקמ אלא ולא ןיא
.ןושארה ןמ טרופמ ,ףסונ ןויע וב ןייעל

אל .ללהל ןומז תאירקב אל םג םלוא ,םיקמעממ הניחתב אל ,הליפתב אל חתופ וניא ונרומזמ
לש םמורמה וחור בצמ ךותמ אל םג לבא ,רומזמה לעב לש ולוק הנושאר עקוב שואי ךותמ
םדא לש הגרעה תאירק איה רישה שארב תדמועה האירקה .חבש ירבדב וידלאל הדומה
:דאמ ול רקיו ביבח רבדל ףסכנה

"!תואבצ 'ה ךיתונכשמ תודידי המ"

,,תודידי ןושל ,תודידי המ :אלא ,תונכשמה לע רמאנ ,תוביבח המ :אל ףא ,תומיענ המ :אל
.םיבהוא ןיב הבהא ירשק תעבהל הומכ תיבבל ארקמב דוע ןיאש וז ןושל

ןימינב טבשל .ותניכש תא 'ה הרשי םש םוקמה לא תודידי ישחר לש הז יוטב ונחנא םיריכמ
- (ב"י ג"ל םירבד) ותומ ינפל ונבר השמ רמא

."ןכש ויפתכ ןיבו םויה לכ וילע ףפח וילע חטבל ןכשי 'ה דידי :רמא ןימינבל "

תודידיה ןושל הלח "הכרבה תאזו" תשרפב םא לבא .'ה ןכשמ לצא תודידי ןושל ךל ירה
תלחנב ותניכש תא 'ה ןיכשי ןכ-לע רשא 'ה לש ודידי לע ,לארשי יטבשמ טבש לע הליחתכל
אלא ,ןכשמה ןוכנ ולובגב רשא םדאה לע דוע אל תודידיה ןושל הלח ונרומזמב ירה ,ודידי
:ןמצע 'ה תונכשמ לע ןירשימב
"!תואבצ 'ה ,ךיתונכשמ תודידי המ"

םה אבה קוספב וליאו ;ןיטישה ןיבמכ אלא םיכפמ ררושמה יעוגעג ןיא הז ןושאר קוספב
:זוע רתיב םיצרופ

"...'ה תורצחל ישפנ התלכ םגו הפסכנ"

,םש רשא 'ה תורצחל הקושתה ברמ התלכ ,האצי לוכיבכ ושפנ ;"הפסכנ"מ קזח "התלכ"
'ה תורצחב

"!יח לא לא וננרי ירשבו יבל"

ךכ ודמועבו .ורשואו ותחמשב םש ומצע תא אוה האור רבכ ,ותגרע םוקמ לא ושפנ תאצב ןכא
ומויק םצע לכב ,ופוג ייחבו ושפנ ייחב ,ורשבבו ובלב רשא דע ויתושגר וילע םיפכות 'ה תורצחב
.ונחבשיו ול רישי ,יח לא לא ןנרי

לע ורבע ופטש ההימכה ילג רשאכ .'ה תורצחמ דאמ קוחר ,קוחר אוה אולה תואיצמב םלוא
ויתווקת ,םולחה זוגנ הז עגרב - ויפוסכ תילכת לש םיחטבמה ףוח לע והוכילשה רבכו ושפנ
ילואו .'ה תורצח םוקמ ןיבל ואצמה םוקמ ןיב קחרמה בר המ דע שדחמ ול ררבתמו תוצפנתמ
:םיטהולו םיזע םיפוסיכב םעפה אקווד ושפנ וילע המוה ךכ םושמ
הל ןק - רורדו ,תיב האצמ רופיצ םג
ידלאו יכלמ תואבצ 'ה ךיתוחבזמ תא היחרפא התש רשא

תאצומ רופיצה .המש העיגמ איה וליפא - רורדכו רופיחכ הטועפ הכ ,הנטק הכ היירב וליפא
תלעב ,איה ףנכ הלעב אולהש ,'ה תוחבזמל ךומס ןק היחורפאלו הל הנוב רורדהו ,תיב הל
.םיקחרממ ףא 'ה תוחבזמ לא אובל לכות ןכ לעו ,הצונו הרבא

,ררושמהש המ תא גישהל לוכי הז ןטק רוציש ינפמ רופצה התלע ררושמה תעדבש אופיא הארנ
לש הרכז ובלב הלע ילוא לבא .וגישהל לוכי וניא ,ה"בקה לש ויפכ יריצי ריחבמ ותויה תורמל
רופצה הנהו .יח לא לא ןנרמו רמזמ ומצע תא עמש התע הז אולה .תפסונ הביס ינפמ רופצה
ילעבמ ינשה גוסב דוחייב תעבומ שפוחה תשגרה - שפוחלו העונתה תולקל למס קר הנניא
איה ךכ םושמ .הרמזהו הרישה למסכ םג שמשל הלוכי רופצה אלא - "רורד"ב ,םירכזנה ףנכה
:ונעמש ןאכו "...הסלענ םיננר ףנכ" (ג"י ט"ל בויא) :םג תארקנ

."יח לא לא וננרי ירשבו יבל"

:אבה קוספה ףוסב אוצמל לכונ תאז היצאיסוסא תחנהל ףסונ עויס
החוכ לודג ףא הזבו .ללהל ,ןנרל ,רמזל איה 'ה תיבב תואצמיהה תרטמ ."הלס ,ךוללהי דוע"
.רופצה לש

רפסל רואבה לעב לש וחורל ןיבנ ביטיהו ;תוחפל םימעט ינשמ ןאכ אופיא האנ רופצה לשמ
:ונקוספל וריעהב ,ל'ירב לאוי 'ר ,םילהת

."שדוקה םוקמ לא ררושמה תקושת םצוע וב תומדל הז לשמה םיענ המו"

אולה .עיבמ ררושמה ןיאש המ לא םג ונבל םישנשכ הזה לשמה םעונ ונל ררבתי רתוי דוע לבא
- ויתורצחב 'הל ןנרל לוכיש ימבו תיב אוצמל לוכיש ימב קר רבודמ ,ןאכ עבומ יבויחה דצה קר
רבודמ ןיא וב ,םגישהל לוכי וניא ךא הלא לכ לא ושפנ תא אשונש ימב ,ומצע ררושמב וליאו
ברועמה רעצב םישח ונא ,ונרישב רחא םוקמב רשאמ רתוי ,ןאכ .לק זמרב וליפא ונקוספב
ןזוא קר .ויעוגעגל יוטב םוש תתל דוע לגוסמ וניא וללגבש קומעה באכה ותואב ,םיפוסכב
ררושמה המדנ ןהב ,קוספה ףוסב תוינפה יתש ןתואמ הלועה ולוק דער תא טולקת תבשק
:וידלא לע קפרתמכ

יתויה תורמל ,ןק אללו תיב אלל יתויה תורמל ,הדונמ יתויה תורמל אולה ;"ידלאו יכלמ"
!"ידלאו יכלמ" התא הלא לכ תורמל - הנק ןמ תדדונ רופצכ

תענומ איה .המחנו דודע עבונ ןייעמ ףא איה ,תבאכמו תרעצמ התויה םע ,תאז תמאב הרכההו
'ג קוספב רבכ וניארש םשכ - ןכ לע רתי .םיעוגעגה רעצב עוקשלמ ותוא הליצמ איה ,ותוא
םג ךכ ,'הל ןנרלו דומעל דיתע אוה וב 'ה תיבל והועיגה אלא והועיבשה אל םיעוגעגה ילושחנש
הלא תא םעפה הזוח אוה וב 'ה תיבל דע בוש ותוא םילעמ ,םיעוגעגה ותוא םיממורמ ןאכ
:'ה תא ללהל דע ידע םפיסוהב ,תפסכנה הברקה ןמ ידימת ןפואב םינהנה

."הלס !ךוללהי דוע ,ךתיב יבשוי ירשא"

םיברב רבודמ ןאכ הנה ,'ה תורצחב 'הל ןנרמו דמועה דיחיב קר רבודמ 'ג קוספ ףוסב םאו
.םהיפמ תקסופ הניא 'ה תליהתשכ ,תיבה םינפב אלא 'ה תורצחב דוע אלו ,'ה ינפל םיבשויה
םילועה לע בשוח אוהש ןכתייו ,םייולהו םינהכה ,שדוקב 'ה יתרשמ לע בשוח ררושמהש ןכתיי
.םקלח בוט המ ,םהירשא .'ה תיבל תועיבקב

"!...ךתיב יבשוי ירשא"

.רומזמה לש ןושארה וקלח םייתסמ ,רשואמה םדאה לע תאז הרדגהב ,תאז הזרכהב
.'ה תיבב םיבשויה םה םירשואמה

:הינש הרדגה ףיסוהל רהממ אוהש דע ,ררושמה יפמ תאז האירק האצי טעמכ לבא

."םבבלב תולסמ ,ךב ול זוע םדא ירשא"

תוכימס ."ירשא" :'ה קוספ תלחתהבכ קוידב אלא ,ירשאו :אל וליפאו ,ירשא םגו :רמאנ אל
רפשל שקבמכ ררושמה תא תראתמ ,רובח תוא וא רובח תלמ לכ אלל ,םדוקה קוספל תאז
;הנושארה ותרדגה תא ללכשלו

"ךתיב יבשוי ירשא" :דוע אל
"!...ךב ול זוע םדא ירשא" :אלא

לכב ,םש אוה רשאב ,םדאו םדא לכ .םדאה לש ותבש םוקמב הנתומ דוע רשואה ןיא םעפה
הברק התונכל ןתינש הברקב דוע רבודמ אל ןאכ !'הב ול זוע תויהב וירשא - ותבש םוקמ
ךרד איה הנושאר רכזנה רשואה לא ךרדה .תישפנ ,תינחור הברקב רבודמ ןאכ ;תילאקול
רכזנה רשואה לא ךרדה וליאו ;םילשוריבש 'ה תיבל תוליבומה תויצראה תוליסמב הכילהה
:ךכ םושמ ;בלבש תוליסמב היילעה ךרד איה ונקוספב

."םבבלב תולסמ"

תולסמ" הלא םילמ תושרדנ ('ט 'ג השרפ הבר הכיא ,ז"י השרפ הבר ארקיו) הבר שרדמב
:"םבבלב

ןכאו .םבלב םישובכ הרותה יליבשש םה ולא ;"ןוהבלב ןישיבכ אתיירואד ןיליבשד ןילא"
.ונקוספ לש הקומע רתויה ותועמשמ תא ףקשמ ל"זח לש הז רואבש המוד

,תישחומה ,תימשגה םכרד אוה ,םיאבה םיקוספל ןכו ,"םבבלב תולסמ" םילמל עקרהש הארנ
קחרה ,וילעמ ןוכנ רתוי ,תיצראה ךרדה לש הזה חטשל תחתמ םלוא .ןויצ ריעל לגרה ילוע לש
,תומדא ילע 'ה תיבל ןיפיקעב תוכילומ דוע ןניאש תוליסמה ןתוא ימשר םיזמרנ ,ונממ הלעמל
תושובכו תועובק ןה ןכ לע רשא ,םדאל זועה רוקמ אוהש ימ לא הרישי היילעב תולעמ ןה אלא
.תווצמבו הרותב אלא תוללסנ ןניאו תונבנ ןניא הלאכש תוליסמ לבא .םדאה בלב

.'ז קוספל םישורפה םה םינושו םיבר
הלא םיצע םש .וב םילדגה םיאכבה יצע םש לע ךכ ארקנ קמעהש םירמוא שי - "אכבה קמעב"
אוה .םילשוריל תיברעמ תימורד ,םיאפר קמע אוה םש קמעה .ד"כ 'ה 'ב לאומשמ ונל רכומ
שיו .החיחצ עקרקב םילדגה םיצעכ םיאכבה יצע םיעודי ןכ ומכ ;שביו ברח קמעכ עודי
ןאכ "אכב"ש - ימראה םוגרתבו םיעבשב ןוגכ ,םיקיתעה םימוגרתב אצמנ רבכ ךכו - םירמוא
שמתשמ תאז הארוהב .ןוגיהו רעצה קמעב ,יכבה קמעב רבודמ הז יפל ;א'יהב "הכב"כ ףלאב
:"ידוד הכל" ורישב ץבקלא המלש 'ר םג וניוטבב

."הלמח ךילע לומחי אוהו אכבה קמעב תבש ךל בר"

"אכבה קמעב" יוטבה תא י"שר ריכזמ םנמאו .הכובמ ןושל ,"ךבנ" שרשה ונלש הלמל בורק ןכ
."ץראב םה םיכבנ" ה"ד 'ג ד"י תומשל ושורפב

אוה ןייעמה ."ןיעמ" :קוספב האבה הלמב עבומ ,"אכבה קמעב" יוטבב עבומה ןמ ךפיהה
.םייחה םימה רוקמ ,תוננערהו הכרבה למס םלועל

,בגנה ןמו םורדה ןמ םילשוריל ואבש לגרה ילוע לש םכרד יאדוול בורק אוה ונקוספל עקרה
שיחממ אוה התרזעבש הרופטימכ ררושמה יפב שמשמ הז עקר .אכבה קמע תא םירבוע םהשכ
םירבועה רמולכ ,יכבה קמעב וא ,םמושה קמעב םירבועה .בלבש תוליסמה לש ןחוכ תא
םבלבש תולעמה תוליסמה חוכב ,םילגוסמ הלא םירבוע - הגותו בצע תורוקו ןברח תופוקת
אלא וניא אכבה קמעש םעימשי םבל .הכרב רוקמל ,ןיעמל ןברוחה קמע תא ךופהל תישל
ברח םוקממ קמעה םשוי ודי לע רשא העושי ןייעמ וב םיאור רבכ םה וכרד םרבועב ;ןיעמ
.השדח החימצ רוקמל ,חרופו הרופ םוקמל

שי "הרומ הטעי תוכרב םג" םילמל .ונקוספ לש ינשה ותיצחמ תא ןיבהל לכונ םג ילוא ךכו
:ךכ ראבנ םירבדה תנבהל םישורדה םינותנה ונידיב ןיא הארנכ .ןיא שורפ ;םישורפ קר םצעב
:(ג"כ 'ב לאוי) איבנה ןושל וזו ."הרוי"ל לאוי רפסמ ונל רכומה יונכה ילוא אוה "הרומ"

."ןושארב ,שוקלמו הרומ ,םשג םכל דרויו"

םבל ךומס ךכ ,ןייעמ וב םיאור רבכ םחור יניעבש םשכ ,אכבה קמעב םירבועה :אופא שרפנ
.תוכרב ,ברחה קמעה תא הסכי ,הטעי ,המדאה לע דרי בורקבש הרויהש חוטבו

:(ח"י א"מ) היעשיב עבומה הזל המוד אוהו ;אוה דחא קוספה יקלח ינשב ןויערה

םדאה ינב םעפהש הז בושח לדבהב ךא - "םימ יאצומל היצ ץראו םימ-םגאל רבדמ םישא"
.הכרב קמעל אכבה קמע תא וכפהי םמצע םה - םבבלבש תוליסמה תרזעב ,םה םחוכב

."ןויצב םידלא לא הארי ,ליח לא ליחמ וכלי" יכ דע םחוכ תא ריבגיו שדחי הז השעמו

הארוה-הנשמ הארנכ "ליח" הלמל .םילשוריל לגרל םילועה תנומת בוש איה עקרבש הנומתה
ונחנא םילהת רפסב ףא .המודקה ריעה תא הפיקמה המוחה ,ליחה םג ילוא אוה ליחה
:(ד"י ח"מ םילהת) ןוגכ ,ריעה ביבס הז הנבמ לע םיעמוש

:('ז ב"כק) וא "היתונמרא וגספ הליחל םכבל ותיש"

."ךיתונמראב הולש ךליחב םולש יהי"

ךא ."ןויצב םידלא לא הארי" םהמ דחא לכש דע ,הרייעל הרייעמ אופא םימדקתמ לגרה ילוע
איה ירה ,תאז הלמ לש החיכשה התארוה תא רוכזל ונילע ,"ליח" לש תאז תועמשמ םע דחי
םיפיסומ םהש לככ ,םכרדב םימדקתמ םהש לככ :הרורב הנווכהו .זועהו המצעה ,חכה תארוה
םידימתמ םהש לככ ,ונקוספ לש הקומע רתויה תועמשמל םאתהבו-שדקמה םוקמ לא תולעל
לדגיו םחוכ רבגי :ךפיהל אלא ,םכרדב ופייעתי אלש דבלב וז אל ,םבבלבש תוליסמב תולעל
.םצמאו םקזח

םרוגה איה תאז הבשחמ .הינבב תבשוימ ןויצשכ קר ןכתיי "ןויצב םידלא לא הארי" ךא
םושמ ,"וננגמ" ךלמה ארקנ הנושאר .תוכלמה שודחל הליפת םיעיבמה םיאבה םיקוספל
'ה ירהש "ךחישמ" - םילהתב רתוי לבוקמה וראות וליאו .םיביוא ינפמ ומע לע ןגמ אוהש
.וב רחבש אוה 'הו ,ואיבנ י"ע וחשמ

לא הארי"-ל יחרכה יאנת תניחב םדוקה דעצה אוה תאז הלאשמ יולמ - "םידלא האר וננגמ"
דמוע וב ףא רשא רחא קוספ ונל הריכזמ "הארי" תמועל "האר" תאז ןושל ."ןויצב םידלא
:(ד"י ב"כ תישארב) לעפנ "הארי" תמועל לעופ "הארי"

."הארי 'ה רהב :םויה רמאי רשא ,הארי 'ה :אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו"

ונרומזמ יקוספב .תועמשמ-בר ונקוספ ירבדל םג ךכ הדקעה תשרפב קוספה ותואל ומכו
.תואריהל בוש לכונ ונא ףא ,הארי בוש אוה רשאכ :הלאשמה הווקתה רקיעב תאטבתמ

אלא ,'ה תיבל ההימכ ילג שדחמ ובלב תררועמ ןויצב םידלא לא תואריהל תאז הפיאשו
םוקמה ןיב האוושה ךורעל רומזמה לעב לגוסמ התע .םדוקמכ םישגור דוע םניא םעפהש
:םלועב רחא םוקמ לכ ןיבל ,ושפנ תא אשונ אוה וילאש

ףלאמ ךירצחב םוי בוט יכ"
."עשר ילהאב רודמ ידלא תיבב ףפותסה יתרחב

םיצור ונייה ,תוינויגהו תוקיודמ ,תויסאלק העבה יכרדב ןקרופ הל תשקבמה ונתבישחב
ךלה והז אל .ינולפ םוקמב םוי ףלאמ :ןוגכ ,םוקמו ןמז ראתמב "ףלאמ" הלמה תא םילשהל
דיחיהו דחאה םויה .וילע החנ הרישה חורש העש אל יאדוובו ,םודקה ירבעה לש ותבשחמ
םיווש םניא רחא םוקמ לכב םוי ףלא םג וילא האוושהבש דע ,בוט ךכ ידכ דע אוה 'ה תורצחב
תאטבתמ תאז הדבועו - ןיאו ספא םה .םריכזהל הווש ןיא ףא ,םיווש םניאש ןויכו .םולכ אלו
."ףלאמ" ירחא הלמ ספאב

;'ה תורצחל ץוחמ וא ךותב ןמזה תא רקיעב ררושמה םיעטמ קוספה לש הנושארה ותיצחמב
םידלאה תיב ףס לע דומעל ויניעב רחבנ .ויניעב רחבנה םוקמה תא שיגדמ הינשה ותיצחמב
ןושלל םעפ ידימ ארקמב םיליבקמ "עשר" שרשמ לעפהו םשה .עשר ילהאב החוורב רוגלמ
ךרד" ('א ב"י הימרי) - הינפ תא החלצהה הריאמ עשרל אקווד אולה .רבדב אלפ ןיאו .החלצה
.עשרב הרושק םתחלצהש הלא לש ,םיחילצמה לש םהילהא םה "עשר ילהא" ."החלצ םיעשר
םילהאב החוורב תויחלמ ,םצמוצמו רצ םוקמב ,וידלא תיב ףס לע דומעל ףידעמ רומזמה לעב
.םתעשרב החלצ םכרד םדא-ינב לש םיראופמה

קרב אל ,ותפיאש איה תינמז החלצה אל .אבה קוספב םירכזנ ותריחבל םיקומנהו תובסה
בוטה לכ רוקמ רחא ,יתימאה רואה רחא ,רחא בוט רחא אוה ההונ ;ויניע תא רוונסמ עגרה
:םלועבש

םידלא 'ה ןגמו שמש יכ"
'ה ןתי דובכו ןח
."םימתב םיכלהל בוט ענמי אל

לבא .שמשכ ויאריל ריאי וב ןמז אובי דוע - הליפת רובעמ ןנעב ול ךס 'הש המדנ עגרכ םא םג
יארי לע .המלחההו אפרמה רוקמו םוחה רוקמ םג איה ;הרואהו רואה רוקמ קר הנניא שמשה
:('כ 'ג יכאלמ) ותאובנ ףוסב יכאלמ רמוא םשה

;ןאכ ףא שמשה לש התלועפ יהוז "...היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו"
הלמב תעבומה תפסונ הלועפב התמלשה תא תלבקמ אפרמו יוצר םוח תעפשהב תאז התלועפו
וילע ןגי תאז םע דחיו ,םדאה ברקל ותאופר תאו ורוא תא חלשי 'ה ,"ןגמו" :קוספב האבה
.ץוחמ

םיכלהל בוט ענמי אל" וימחרב ל-אה יכ םדאה חכווי זא אולה ,דובכו ןח םג ןתי 'השכו
עיגת דוע יכ חטוב ררושמה בל םלוא ,ובוט ענומ 'ה יכ המדנ הווהבש תאז העשב ילוא ."םימתב
יכ ןנובתי הב תע
."םימתב םיכלהל בוט ענמי אל"

,'ה ךרדב הנומאב םיכלוה םה .םהמע םלש םבלשכ 'ה ךרדב םיכלוהה םה "םימתב םיכלה"
.םכרדב םתוא אצומ רשא תא םמצע לע םילבקמ תוישוק תושקה ילבו ,הנממ םיטונ םניא
רהב ןכשי ימ ,ךלהאב רוגי ימ ,'ה" :ותלאש לע ו"ט רומזמ לעב בישמ הב הנושארה הבושתה
תורכזנה תוטרופמה תובושתה לכ תא הכותב תלפקמכ איהו ;"םימת ךלוה" :איה ,"ךשדק
.הירחאל

המעו ,הנורחאה םג איהו תישילשה הרדגהה יהוז .רשואמה םדאה לע הרדגה דוע אצמנ ןאכו
:ונרומזמ םייתסמ

"!ךב חטב םדא ירשא ,תואבצ 'ה"

הנקסמה איה ,רשואמה םדאה תוהמל תשרופמ יתלבה הלאשה לע תאז תישילש הבושת
הז ןורחא קוספב ןופצ תאז םע דחי .וירוהרהו ויעוגעג ךרד ףוסב ררושמה עיגמ הילא הנורחאה
ירה .ונרומזמ לעב לש וקלח תנמ םג התע אוהש רשואה ותואל ינושארהו ןושארה םרוגה
םעפ ידמ ףדרנ "חטב" שרשה .ישפנ טקש לש בצמ םג אטבמ ןורחאה קוספב רבודמ וב ןוחטבה
:(ו"ט 'ל) היעשיב אצמנ ךכ ."טקש" שרשל

."...םכתרובג היהת החטבבו טקשהב ,ןועשות תחנו הבושב..."

ןיאש חכוונ ,הפוס דע ותריצי שארמ ררושמה לש וכרד לע דומעל ידכ הרוחא תעכ טיבנ םא
תיימהמ הנתשנ הז בצמ .התישארב ישפנה ובצמכ ותריצי תירחאב ררושמה לש ישפנה ובצמ
לש עוגרה בצמל דע םירעסנ םיעוגעג לש תושגרתהה ןמ ;שפנ תוולשל - שפנ תולכמו שפנ
ונל ררבתי םגש יפכ ,ונרישב תידוסיה השגרהה איה החטב לש וז השגרה ןכאו .החטבו טקשה
.םדאה לש ורשוא ילילצ תא עימשמה ,החנמה ביטומל ןיזאנ רשאכ

רומזמה לעב לש וכרד .רשואמה םדאה תניגנמ ,"ירשא" תניגנמ ונרישב תעמשנ םימעפ שלש
-ב תישחומ רתויה הברקה ןמ רשא ךרדה איה
"ךתיב יבשוי ירשא"

-ב תישפנ רתויה הברקה לא
"ךב ול זוע םדא ירשא"

-ב ןורחאה קוספב רתויב הפורצה ,הכזה תוקיבדל דעו
."ךב חטב םדא ירשא"

ינפמ ךשוח לוגנ דחאכ םהינשב .סומסוקב תופקתשמ ומכ םדאה לש ימינפה ומלועב תורומתהו
.רוא

גפ ןכ ,'ה תיב ימורמל הלוע אוהש לככ לבא .אכבה קמעב םדאה רבוע רישה לש ותיעצמאב
.םויה ןוכנ דע ךלוהו רבוג רואהו שמשה ול תחרוז רישה ףוסב .ליל לש וכשח

ירה ,'ה תיבל ךרדה תרכזנ וא 'ה לש ותיב תונוש תויצאיראווב עיפומ ונרומזמ יקוספ בורב םאו
יתלבה הברקה תעבומ .תיב אל ףא ןכשמ אל ,תוחבזמ אלו תורצח אל דוע ןיא רומזמה םויסב
םילהת ררושמ לש ובל ירדח תא אלמי הילא ןואמצה רשא הברקה וז ,'ה לא רתויב תיעצמא
.תע לכב

םילמב ירופטימ-ירויצ יוטב 'ו קוספ ףוסב 'ה תברקל הכוזה םדאה לש הז ורשואל ןתינ םאו
,רתויב טושפהו רצקה ,רישיה יוטבה הזה רשואל ןתינ ןורחאה קוספב הנה ,"םבבלב תולסמ"
:טושק לכ אללו הנומת לכ אלל


."ךב חטב םדא ירשא תואבצ 'ה"