א קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

םימכח וחינהש וניצמ ןכו ,"תלהק" תארקנ המכחה תא ץביקש םש לע - תלהק ירבד
ולאש" אתקיספב שרוד אוה ךכש ,ותונמוא םש לע ותוא ןירוקו ,ומאו ויבא והוארקש םש
ול הצרנו רמאנש ,"הרותל ולאש" :רמוא אוה ,"השמל ולאש" :רמול הצור אוהשכ ."הרותל
הדסיתנש יפל ,השמל ל"צרו הרותל ולאש רמא הזל "השמ הרות" תארקנשכו ,וילע רפכל
םיענו בגשנו אלפנ הזה טושפה רואבו ,ידבע השמ תרות ורכז :בכ-ג יכאלמב ומש לע הרותה
ולאש ךכ רחא לבא ,דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ ינידבש ינפמ ,ויה תולאש שלשה לכו .דאמ
אל יכ :בל-חי :לאקזחיב :ה"בקהב ביתכדכ ,הבושת השעי בישהו ושנוע והמ אטוח ה"בקהל
:רמוא אוה "לאקזחיל ולאש" :רמול הצור אוהשכו (ותדמ ךכו ,ויחו ובישהו תמה תומב ץפחא
ךכו ,"המכחל ולאש" :רמוא אוה ,"המלשל ולאש" :רמול הצור אוהשכו ,"האובנל ולאש"
בורכ תא" ביתכד ,"בורכ" :והרוק אוה ,רוצ ךלמ םריחל רבדמ אוהשכ (די-חכ) לאקזחיב וניצמ
ךא ,ותוכלמ םש לע לכה תא ויתחת ךכסמו ויפנכ שרופש ,ףועל והמדמ ךכו ,"ךכוסה חשממ
.המכחה תא ליהקה םש לע "תלהק" ןאכ

,םילבה לכמ לבה אוהש רבד והזיא :תלהק רמא ךכ :ונורתפ - תלהק רמא םילבה לבה
שרפמש ומכ םדאה הז ,"לבה ולוכ"ש רבד והזיא לבא ,םלועל םידמועש הברה םירבד שיש יפל
.ךלוהו

.םדאל ול ליעומ המ :ונורתפ - םדאל ןורתי המ
.ולעפ לכב - ולמע לכב
וחינמו תומי רחמו ,וילע לומעי םויה ,הזה םלועב לומעיש :ונורתפ - שמשה תחת לומעיש
:שרפמש ומכ ,םירחאל

רחא רוד ,םילטבו םירבוע תורודה לכ :ונורתפ - תדמוע םלועל ץראהו אב רודו ךלוה רוד
לע רמוא ינא ךכיפל ,םהירחא םיאבה תורוד ורבעי ןכ ,םינושארה תורוד ורבעש המכ ,רוד
.תדמוע םלועל איהש יפל ,לבה הניא ץראה לבא ,לבה ולוכ אוהש :םדאה

ירהש ,לבה אוה רמול לוכי ינא שמשה לע םג :רמאת םאו - 'וגו שמשה אבו שמשה חרזו
ומוקמ לא ,ברעל עקוש ותיאר םאש ןכ רמול ןיא ?עקוש אוה ברעלו חרזממ חרז רקובב
ףאוש ומוקמ לאו :שרפמש ומכ ,םש אוה חרוז םויה םג והארת ,םשמ חרוז לומתא ותיארש
"ףאוש" ןאכ ףא ,לצ ףאשי דבעכ (ב-ז בויא) ומכ ,זעלב רדרווא :"ףאוש" - םש אוה חרוז
.ומוקמב חרזיו ותעש אובת יתמ הפצמ :ונורתפ

חרזש שמשה אוה אל ,םויה חרוזש (שמשה) הז :רמאת םאו רמוגו םורד לא ךלוה
הארנ אלש ,הלילב ךלה ךרדה הז יא ,לומתא חרזש ומצע שמשה ותוא אוה םאש ?לומתא
רבע לומתא חרזש ותואש ,לומתא חרזש ותוא םויה חרוזש הז אוה אל ךחרכ לע אלא ?םלועב
?"לבה לכה" אוהש רמול ינא לוכי שמשה לע םג ןכ םאו ,דוע בושי אלו לטבו
הארנ וניאש הזו רובעי אלו ןתנ קח םלועל דעל ודימעה ה"בקה וארבש םוימ :ךירבדל הבושת
,הלעמל הפיכ ירוחאמ ,הלילב - ןופצ לא בבוסו ,רצק םויב וליפא םורד לא ךלוהש יפל ,הלילב
הארנ אל ךכיפל ,הטמלו הפיכה ירוחאמ :םלועה תומוא ימכח ירבדלו .לארשי ימכח ירבדכ
.הלילב
.רצק םויב ,הלילב ,ןתבבסמ םימעפו ,ךורא םויב וליפא ,הלילב - ןופצ לא בבוס
עיגיש דע ,ןופצ לתוכ לכו ברעמ לתוכ ,הלילב "בבוס בבוס" :ונורתפ - חורה ךלוה בבוס בבוס
.תיחרזמ לתוכל רחשה דומע הלעישכ
.בשש דע הלילב ךלוהו בבסמ :ונורתפ - (חורה בש) ויתוביבס לעו
"תחאה האפל" (ט-זכ תומש) ומכ ,ולש תיוז ןרק לא בש :ונורתפ - חורה בש ומוקמ לא
."אדח חורל" (ע"בי 'תב) ומוגרתש

הז המ ,םיה לא םיכלוה םילחנה לכש רחאמ רמאת םאו - םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
-םרוג הז רבד ,אלמ וניא םיהש הז :ךירבדל הבושת ?םלועה תא אלממו אלמתמ םיה ןיאש
לא תכלל :ונורתפ .תכלל םיבש םה םש ,םדוקמ םאצומ םוקממ - םיכלוה םילחנהש םוקמ לא
ףאש תדמל .םרוקמ לא עקרקה תחת םירזוחו ,םיה לא םיכלוה ,םלועל םכוליה רדס ןכו ,םיה
.לבה וניאו דמוע רבד אלא ,לטבו רבוע רבד םניא םילחנה

םריכזהל יתאב םאו ,םלועל םילטב םניאש הברה םירבד שי :ונורתפ .םיעגי םירבדה לכ
םאו ,אוה רשב תעיגי הברה גהלו ,רבדל שיא לכוי אלו ,רפסמ ילב םהש יפל ,יתוא םיעגיימ ויה
.רבדל שיא לכוי אל םריכזהל יתאב
אלמת אלו ןכו ,שדח אוה וליאכ ויניעב המוד האור אוהש המ לכש יפל - תוארל ןיע עבשת אל
וניאו .תאזכ םלועמ םדא עמש אל וליאכ ויניעב המוד עמוש אוהש המ לכש יפל :עומשמ ןזא
אלא ,ןכ

.'וגו שדח לכ ןיאו 'וכ היהיש אוה היהש המ

יפל לבא ,'וגו ,םימלועל היה רבכ אלא ,ןכ וניאו אוה שדח הז האר וילע םדא רמאיש רבד שי
שרפמש ומכ ,שדח רבד אוה וליאכ ויניעב המוד ,םינושארל ןורכז ןיאש

לכ ,שדח (הזה) םלוע רבד ךיניעב המודש םשכו ,ותמ רבכש יפל - םינושארל ןורכז ןיא .אי
אל ךירחא ודמעיש ךינב רוד ןכ ומכ ,רודו רוד תונש רכוז התא ןיאש יפל ,האור התאש המ
'יהי אל ,ויהיש םינורחאל םגו :שרפמש ומכ ,םהירחא ודמעיש ,ךינב ינב םע ,ןורכז םהל היהי
.לבה ולוכ םדאהש רמוא ינא ךכיפל ,אב רודו ךלוה רודש יפל 'וגו

'וגו תלהק ינא .בי

:'וגו ער ןינע אוה 'וגו יבל תא יתתנו .גי

ןורתפ וללה תוארקמ השלש - חור תוערו לבה לכה הנהו 'וגו םישעמה לכ תא יתיאר .די
לבה שמשה תחת למע םדאש המ לכש :רמוא ינאש הזש ,רמאת לא :םנורתפ הזו ,םהל דחא
,םידומח םירבדו בהזו ףסכ יתסנכ וליא לבא ,םהב יתיסינ אלו ,םהמ רסח יתייהש ינפמ ,אוה
'וגו ךלמ יתייה תלהק ינא ירהש !ןכ רמאת לא ,לבה םהש םהילע בושחל ,םהב הנגמ יתייה אל
ול אהיש שמשה תחת םדא לומעי רבד הזיאב תוארל 'וגו המכחב רותלו שורדל יבל תא יתתנו
-וב םדא לומעיש לכבש יתיארו ,ןורתיל
(י-ג ןלהל) ומכ - וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ רשא ,ער יוניע :ונורתפ - ער ןינע אוה
תונעל" ןורתפו ,"אענכתיאל" ומוגרתו ,ינפמ תונעל תנאמ יתמ דע (ג-י תומש) ומכו ,וב תונעל
ויהיש ידכ אוה ,לבה םדאה למע לכש ה"בקה השעש הזש ,םדאה ינב תא וב עינכהל "וב
.וינפמ םיעונכ תוירבה
רמול ינא לוכי ,ךלמ ינא יתייהש יפל - חור תוערו לבה לכה הנהו 'וגו םישעמה לכ תא יתיארו
.זעלב ט"נלטלמ - "חור תוער" ,"לבה לכה"ש

יפל :ונורתפ הזו ,הלעמל רבוחמ וניאו ,אוה רבד תלחת 'וגו ןוקתל לכוי אל תועמ .וט
ןורסח ול םרוג ותולכסו ,וירחא ןוקתל לכוי אלש תוועמ רבד השועש םדאל םרוג תולכסהש
ךותמ רסחיו ,ונקתל לוכי וניאש רבד השוע לכסהש האור ינאשכו תונמהל דוע לכוי אלש
- שרפמש ומכ ,רסומ יתחקלו ינא יתיאר ,דוע ותואלמל לוכי וניאש רבד ותוטש

הברה ינא יתרחב :ונורתפ - תעדו המכח הברה האר יבלו 'וגו רמאל יבל םע ינא יתרבד .זט
:ונורתפש ,הארת רשא םוקמ לכב ךיתולוע הלעת ןפ ךל רמשה (גי-בי םירבד) ומכ ,תעדו המכח
המכח הברה רחב :ונורתפ "תעדו המכח הברה האר יבלו" ןאכ ףא ,רחבת רשא םוקמ לכש
.תעדו

ידכ ,ותולכס לכסל םרוג המ תעדל יבל יתתנ תולכסו תוללוה תעדו המכח תעדל יבל הנתאו .זי
אלש רבד יתלוא ךותמ רסחת אלשו ,ןוקתל לכוי אלש תולכס ךותמ רבד השעא אלש רהזיהל
.חור ןויער אוה הז םגש יתעדי ,תולכסה ןמ קחרתאו המכחב יתרחב ךכיפל ,ותואלמל לכוא
תוויע ידיל אובי אלש הילעב תא תרמשמש המכח לש החבש איה ךכ לכש רחאל :רמאת םאו
אולה ?לבה לכה הנהו 'וכ (די) םישעמה לכ תא יתיארש :יתרמא המל ןכ םא ,ןורסח ידיל אלו
ןויער אוה הז םגש יתעדי :וירחא רמוא אוה ךכיפל ?לבה הניא הב םדאה לומעי םא ,המכחה
- שרפמש ומכ ,ז"עלב ט"נילטלמ :חור

,בהזו ףסכ ותיב אולמ ותמכח ךותמ ףסוא םדא דציכ - סעכ בור המכח בורב יכ .חי
ולמע לכ תא אנושו ,םפסאש ומצע לע סעוכ ,ויסכנ םישרוי םירחא רחמו ,תומיש בשחמשכו
.שמשה תחת למעש