ח קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

ול הושי ימ וא ,םכחהכ םלועב בושח אוה ימ - רבד רשפ עדוי ימו ,םכחהכ
,הערפל םולחה רתפש ףסויכ ,םכחה ומכ לאושל בישהל רבד לכ :ונורתפ - "עדוי ימו"
.רצנדכובנל לאינדכו
ונניאו ,םדאל הגאד הברמ רשועהש ,רשועל המכח ןיב המ הארו אב - וינפ ריאת םדא תמכח
.החמשו הרואל - אושי וינפ זועו ,םכח לש וינפ הריאמ המכחהו ,(אי-ה) ןושיל ול חינמ

,ךלמה תווצמ - ךלמ יפ רומשל בייוחמ ינא - םיהלא תעובש תרבד לעו ,רומש ךלמ יפ ינא
ינא םשה לוליח וב ןיאש רבד ינוויצ םאש ,המוקמב תדמוע םיהלא תעובש תרבד אהיש דבלבו
(וט-די-ג לאינד) רמאש רצנדכובנ ןוגכ ,תווצמה לע רובעל ינוויצ םא לבא ,ויוויצ תושעל בייח
.ויוויצ רומשל בייח יניא ,םלצל תווחתשהל - הירזעו לאשימ היננחל
דמועו עבשומ התאש רחאמ :ונורתפ - "םיהלא תעובש תרבד לעו ,רומש ךלמ יפ ינא" :א"ד
םעיבשמ אוה ,םהילע ותוא םיכילממ םעהש ךלמ לכש ,ךלמ יפ רומשל ,םיהלא תעובש תרבדב
:ןכ אוהש רחאמ - ,ורבד תא םייקל

רשא הוצמה לע רובעלו ותאמ ךליל ךחורב להבת לא :ונורתפ - ךלת וינפמ להבת לא
.ךוצי
ןמ דחכי אל רבד לכש ,וב דורמל םיצעויש םוקמב דומעת לא :ונורתפ - ער רבדב דומעת לא
.ךל השעי ץופח רשא לכ וינזאל רבדה עמשישכו ,ךלמה

.הריזג ךילע רוזגישכ השעת המ ול רמאי ימו םוקי ימ - ןוטלש ךלמ רבד רשאב

ןיאש יפל ,"ער רבד עדי אל" תוכלמה-תוצמ רמושש ימ - ער רבד עדי אל הוצמ רמוש
.ותוא ןישנוע ןיא ,ןוע וב ןיאצומ
דרומה טפשמ עדויו ,תע לכב ומצע רומשל עדוי םכח םדא - םכח בל עדי טפשמו תעו
.תוכלמה תוצמ לע רובעל אלש רהזנו ,תוכלמב

תוארקמלש ןטושפו רבד רשפ לבא ,ל"ז וניתובר שרדמ רחא תוארקמה יתרביח ןאכ דע
:תעד םדאל ןנוח תרזעב םשרפא

תוצמ רומשל בייוחמ ינא ,הז אוה רמוחו-לק - "םיהלא תועובש תרבד לעו ,רומש ךלמ יפ ינא"
:םירבד) 'תכדכ ,ה"בקה לש ויתווצמ רומשל בייוחמ ינאש המכו המכ תחא לעו ,םדו רשב ךלמ
'.וגו ותלאבו ךיהלא 'ה תירבב ךרבעל (אי-טכ
,ךוצי רשא ךרדה ןמ תאצלו ,ויתווצממ רוסל ךחורב להבת לא - "ךלת וינפמ להבת לא" :ךכיפל
וישכע ,וינפל תרשת :רמולכ ,וינפל ךלהתה :ושרפמ יתייה "ךלת וינפב להבת לא" בתכנ וליאש
אלש :רמולכ ,"ער רבדב דומעלו ,ומעמ תאצל ךרצי ךולהבי לא" :ונורתפ "ךלת וינפמ" :בתכנש
,הריבע-ירבועב רבחתתו ומעמ ךלת
.וצפח לכב ךממ ערפיל ,ךב "השעי ץופחי רשא לכ יכ"
,םדו רשב ךלממ הז רבד דמל יוה :ונורתפ - "השעת המ ול רמאי ימו ןוטלש ךלמ רבד רשאב"
המ :ול רמאי ימ הריזג רזוג אוהשכ ,ורבד לע תורמל ןיאו ,תטלוש םדו רשב ךלמ רבד רשאכ
החמי ימ ,וילע הריזג רזוג אטוח םדאשכ ,לכב טלוש ורבדש ה"בקה לש ורבד ןכש לכ ,השעת
ויהי אלש ,םהילע רובעי אלו , ה"בקה לש ויתווצמ רומשל ומצעב םדא רהזי :ךכיפל ,ודיב
:ונממ םיערפנ
הריזג וילע ןירזוג ןיא ,ה"בקה לש ויתווצמ רמושש ימ :ונורתפ - "ער רבד עדי אל הוצמ רמוש"
.הער
טפשמו תע עבוק ה"בקהש בל לע םש אוה ,םכח אוהש ימ :ונורתפ - "םכח בל עדי טפשמו תעו"
.אוטחל לדחו ,םהמ ערפיהל םיעשרל

םא טפשמב ואיבמ ה"בקה ,השוע םדאש השעמה לכ תא יכ - טפשמו תע שי ץפח לכל יכ
.ויכרדכ ול םלשל ,ער םא בוט
,ויכרד לכב רהזיהל ךירצ ךכיפל ,ויעשפ םיבר הז םדא :ונורתפ - וילע הבר םדאה תער יכ
.ויתונוע תא הלעמלמ וילע םידקופ ויהי אלש

.םורממ וילע ןירזוג המ עדוי םדא ןיא - היהיש המ עדוי ונניא יכ
,ול דיגי ימ ,הער וא הבוט וא ,וילע אובל דיתעש תא :ונורתפ - ול דיגי ימ היהי רשאכ יכ
וב שיש אטח אטח םא ,הערל הפציו אטחי לאו ,הבוטל הפציו ,אטחי אלו רהזיש ול בוט ךכיפל
.םימש ידיב התימ

תאו (י-ו א"מש) ומכ ,חורה תא רוצעל :ונורתפ - חורה תא אולכל חורב טילש םדא ןיא
.תיבב ולכ םהינב
תא עשר טלמי אלו .תומה ךאלמ דגנכ - המחלמב תחלשמ ןיאו ,תומה םויב ןוטלש ןיאו
(ד-אי ,ב-י ילשמ) רמוא אוה ןכו ,התימה ןמ םדאה תא טלממ וניא עשרהש :ונדמל "וילעב
.תוממ ליצת הקדצו

םדאב םדאה טלש רשא תע 'וגו השענ רשא השעמ לכל - יבל תא ןותנו יתיאר הז לכ תא
,וריבחב טלוש אוה ,ול תדמוע ותעש האור םדאשכ ,יבל תא יתתנו יתיאר :ונורתפ - ול ערל
יכ ,וב לשומ ותערלש ובל לא ןתונ וניאו ,ןייד תילו ןיד תיל :רובס ,ופדורו ולזוגו וסמוח
.ףדרנה ןובלע שקבי םיהלאה

תחת השענ רשא השעמ לכל יבל תא יתתנשכ :ונורתפ -ואבו םירובק םיעשר יתיאר ןכבו
,בוטב םהימי ולכיו ,הזה םלועב ושעש המ לכמ םהמ םלתשנ אלש םיעשר יתיאר ,שמשה
.םתרובקל םתובא לא ואבש םוי דע ,םימיענב םתונשו
ותואמו ,שודק םוקמב םייקנ םד וכפש ,םינויבא וללש :ונורתפ - וכלהי שודק םוקממו
לכה רחמ ,ריעב ושעש המ לכו ,ללכ םהייחב םהמ ערפנ אלו ,םמלוע תיבל וכלה שודק םוקמ
חכשנ
,םכרדמ םיבש ויה ,םהייחב םהמ ערפנ וליאש ,םהייחב םהמ ערפנ אלש - לבה הז םג
.רסומ םהמ םיחקול ויה םירחאו

ןכ לע ,הרהמ הערה השעמ לע המקנ השענ אלש יפל :ונורתפ - םגתפ השענ ןיא רשא .אי
.ער תושעל םהב םדאה ינב בל אלמ

- ול ךיראמו ןתאמ ול ןתונ ה"בקהו ,ער השוע אטוחהשכ - תאמ ער השוע אטוח רשא .בי
וניאו ,לכה לחמנש רובס אוה ,הרהמב ונממ ןיערפנ ןיאש האור אוהשכו ,הרהמב ול ערפנ ןיאש
.וינפלמ ואריי רשא םיהלאה יאריל בוט היהי רשא ,ינא עדוי םג יכ ,ןכ

יפל ,הרהמב רקעי עשרה ךכ ,הרהמ רבועש לצכ םימי ךיראי אלו ,עשרל היהי אל בוטו .גי
.םיהלאה ינפלמ ארי ונניא רשא

- ךכיפל 'וגו לבה שי .די

- ולמעב ונולי אוהו - חומשלו תותשלו לוכאל םא יכ 'וגו ,החמשה תא ינא יתחבשו .וט
.למעש ולמע לכב וילא רבחתי אוהו

למע םדאש יתיאר רשאכ - 'וגו ןינעה תא תוארלו המכח תעדל יבל לא יתתנ רשאכ .זט
םא יכ שמשה תחת םדאב בוט ןיאש יניעב הארנ זא ,האור ונניא ויניעב הנישו ,הלילבו םויב
:ולמעמ תונהילו חומשלו תותשלו לוכאל

תא אוצמל םדאה לכוי אל יכ ,ומלועב רזוגש ויתוריזגו - םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו .זי
םיעשר שיו ,םיעשרה םהילא עיגמש םיקידצ שיש הז המ - שמשה תחת השענ רשא השעמה
,םיקידצה השעמכ םהילא עיגמש
.אצמי אלו ה"בקה לש ויתודמ לע דומעל - שקבל םדאה לומעי רשא ,ליבשב - לשב
לכוי אל ה"בקה לש ויתודמ תעדל םכחה רמאי םא וליפא - תעדל םכחה רמאי םא םגו
.אצמל