בי קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

.הנקזה ימי םה :הערה ימי ואבי אל רשא דע

םירזוחש ,ןנועמ םויכ ךושח םלועה ול הארנ ותונקז ימיבש :שמשה ךשחת אל רשא דע
.םישגהל םשגה רחא םיבעה

ותועתהו .םהילע ןוכנ ףוגה לכש ,םיילגרהו םייקושה םה ולא ,תיבה ירמוש ועוזיש םויב
,הנמישא הוע הוע הוע :ןושל אוהו ,םידיהו תועורזה םה ולא :ליחה-ישנא
םיינישה םה ולא :תונחוטה ולטבו
.םיאור םניאו םיכשחנ הנקזה תמחמש ,םיניעה ןה ולא :תואורה וכשחו

תאצלמ םירוגס ויהי ותיב יתלדו ,תיבה ךותב אולכ היהי דימתש :קושב םיתלד ורגוסו
.קושב
.םיעמה ךותל דרויו לכאמה ןחטנ םשש ןוילעה סרכה וז :הנחטה לוק לפשב
.ול רשא תושילחו דחפ תמחמ :רופצה לוקל םוקיו
.הנקזה תמחמ ,םולכ םהב שיגרמ וניאש ,וינפל ולפשי רמז ילכ לכ :רישה תונב לכ וחשיו

.הובג םוקמב תולעל וא בשיל םינקזה םידחפתמ דימתש :ואריי הבגמ םג
.ותושילח תמחמ הדערו תיתח ול שי ךרדב ותכלבש ךרדב םיתחתחו
תחרופכ ןבל רעיש תויהל רוזחיו ולש הבישה חרפיו ץני רמולכ ,הריתי ף"לאה :דקשה ץנאיו
.םידקשה
אשמ לבוס אוהש ול הארנ ןטק ףוע אוהש ,דחא בגח וילע הלעי םא וליפא :בגחה לבתסיו
היעשי) עומשל אובא אלו :ןושל אוהו ,לגשמה תואת לכ ונממ לטבתי :הנויבאה רפתו .לודג
.לעפה ד"מל םוקמב ד"ויהו (ח-כ לאקזחיו ,בי-חכ

.ףסככ ןבל אוהש הרדשה טוח והזו ,תמש רחא :ףסכה לבח קתרי אל דע

יקנ אוהש ,םימ תלוג ומכ יושע אוהש ,ולש קיתרנה םע חומה והז :בהזה תלוג ץורתו
לע ךפשתו רבשתש ,הרמה ארוק דכ :עובמה לע דכ רבשתו ,הריבש ןושל אוה ץורתו ,בהזכ
דירומש טשווה אוה :לגלגה ץורנו (ץורתו) ,םימ לש ןיעמ ומכ היושעה סרכה איה ,עובמה
.םילכואה (םילכה)

.הריתי א"הה :תלהוקה רמא

(תעד דמיל דוע) "דוע" הז ,יובירו רתויב םעה תא דמיל ךכ ,רתויב םכח תלהק היהש רתויו
.(טכ-ומ תישארב) "דוע ויראוצ לע ךביו" :ומכ אוה
ומכ :הברה םילשמ ןקית .תומכחה רחא רקיח :רקיחו ,המכח םעה תא ןיזאה :ןזיאו
.המוד רבדה המל לשמ (בי-ה 'א םיכלמ) לשמ םיפלא תשלש רבדיו
ודמלש תולבקה לכו ,ןירומחו ןילקו ,תווש תוריזגו ,יניסמ השמל הכלה :ץפח ירבד אוצמל
.הפ לע םתוא םידמול ויה םיאיבנה ימיב הלחתב םגש ,דומלתהו הנשמה ילעב
ירבד םה תמא ירבד ,רשויב בותכ היהיש ידכ םתוא אוצמל רקיבו :תמא ירבד רשוי בותכו
.רשויב הרותה תא ןיבמ םדא היה אל םה אלמליאש ,םהב םדא לשכי אלש ידכ ,הרותה

יניסמ השמל הכלה ידי לע הרותה תא םישרפמש םימכח ירבדש ינפמ :םימכח ירבד .אי
ךכ ,השירחל הרפה תא םירשימש תונוברדל םימוד םה רמוחו לקו תווש תוריזג ידי לעו
.רשויב הרותה תא ןיבהל ,םדאה תא םהירבד םירשימ
ןימי םהמ זוזל ןיאש המכח ירבד םה ןכ ,םמוקממ םיזז םניאש ,םיעוטנ םהש תורמסמכו
.לאמשו
הז םע הז ןיחכוותמו ןילפלפתמש ,הרובח תפיסאב םידמולש םימכח םתוא תופוסא ילעב
.ותמא לע רבדה ראבל
.יניסמ השמל ונתינ םהירבד לכ :דחא העורמ ונתנ

,םהמ זוזת אלש ,םהמ רהזת ,רתויבו ,הברה :תלהק רמא ךכו :רהזה ינב המהמ רתויו .בי
,םימכח ירבדמ
,יניסב השמל ונתינ םלכ :רמולכ ,הנוע דחא העורמ ונתינ לע :ץק ןיא הברה םירפס תושע
.בותכל הברה ויה יכ ,ובתכנ אל לבא
,םהירבדמ הברה רהזית ,הנוע "רהזה ינב המהמ רתויו" לע :רשב תעיגי הברה גהלו
אוה ,הנבה ילב השוע םדאש דומילה יכ ,הרואיב לע הרותה תא םירשימו םיניבמו םיראבמש
.תלעות ילב רשב תעיגי
.הנבה ילב דומיל אוה :גהל

תא :אוה המו ,ונממ עמשנ לכהש ךל רמוא ינא רבד תילכתו ףוס :עמשנ לכה רבד ףוס .גי
.םדא לכ ארבנ הז רבד לע יכ ,רומש ויתוצמ תאו ארי םיהולאה

םדאש השעמ ,םלענ לכ לע ,טפשמב וילע םיהולאה ונאיבי םדאה השועש השעמ לכ תא יכ .די
בר המ ומכ ,בוט לומג ול םלשל בוטהו ,ונממ ערפיל ערה ,ער ןיבו בוט ןיב ,רתסב וליפא השוע
(כ-אל םילהת) ךיאיריל ךתנפצ רשא ךבוט


ל"צז ינארטמ היעשי וניברל תלהק שוריפ םלשנ